Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 11 | Page: 90 | FileSize: 0.64 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007–2009, phân tích những nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông trong thời gian sắp tới.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phan-tich-tinh-hinh-hoat-dong-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-pha-lfkauq.html

Nội dung


Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Ngô Sỹ Hùng

Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia
đình, bạn bè, những người thân đã chia sẻ và tạo
mọi điều kiện để tôi hoàn thành khoá luận tốt
nghiệp này.
Huế, tháng 5 năm 2010
Sinh viên thực hiện

in

h

tế

H

uế

Đàm Thị Qúy

cK

MỤC LỤC

Trang
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .....................................................................................................1

họ

1. Lý do lựa chọn đề tài ........................................................................................................7
2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................................8

Đ
ại

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................................8
4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................................9
4.1 Phương pháp luận ...........................................................................................................9
4.2 Phương pháp thu thập và phân tích số liệu.....................................................................9
5. Bố cục đề tài .....................................................................................................................9
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...........................................................................10
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..............................................10
1.1 Tổng quan lý luận .........................................................................................................10
1.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh .........10
1.1.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh ..............................................................................10

SVTH: Đàm Thị Quý

2

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Ngô Sỹ Hùng

1.1.1.2 Phân tích hoạt động kinh doanh .............................................................................11
1.1.1.3 Kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ..............................................11
1.1.1.4 Ý nghĩa, vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh.............................................11
1.1.1.5 Nguồn thông tin để phân tích hoạt động kinh doanh .............................................12
1.1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.............................13
1.1.2 Hệ thống chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ......................19
1.1.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả .............................................................................19

uế

1.1.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh ......................................................... 13
1.2 Cơ sở thực tiễn..............................................................................................................23

H

1.2.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí của ngành xăng dầu.............................................................23

tế

1.2.2 Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế..................24

Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG.............27

h

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty................................................................27

in

2.1.1 Lịch sử hình thành .....................................................................................................27

cK

2.1.2 Các giai đoạn phát triển .............................................................................................28
2.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty .................................................................................30
2.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty.........................................................................32

họ

2.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý công ty ...................................................................................32
2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ..............................................................33

Đ
ại

2.4. Ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông...............40
2.5. Vị trí và tiềm năng của công ty. ..................................................................................40
2.6. Tình hình nguồn lực của công ty qua 3 năm 2007-2009.............................................41
2.6.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2007-2009 ............................................41
2.6.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009 ..........................44
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG ...............................................................47
3.1 Phân tích tình hình kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009 .............................47
3.2 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu của công ty qua 3 năm 2007-2009 ...............50
3.2.1 Phân tích tình hình doanh thu của công ty qua 3 năm...............................................50

SVTH: Đàm Thị Quý

3

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Ngô Sỹ Hùng

3.2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu ........................................................52
3.3 Phân tích tình hình chi phí của công ty qua 3 năm 2007-2009 ....................................54
3.4 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2007-2009 ................57
3.4.1 Lợi nhuận của Công ty qua 3 năm.............................................................................57
3.4.2 Tỷ suất lợi nhuận .......................................................................................................59
3.5 Khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm 2007-2009 .............................................62
3.6 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009 ........................65

uế

3.6.1 Phân tích tình hình nguồn vốn của công ty qua 3 năm.............................................65
3.6.1.1 Tình hình vốn của công ty qua 3 năm ....................................................................65

H

3.6.1.2 Tình hình cơ cấu nguồn vốn của công ty qua 3 năm............................................... 60
3.6.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009 .....................70

tế

3.6.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty qua 3 năm 2007-2009......................70
3.6.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty qua 3 năm 2007-2009 .......................73

h

3.7 Hiệu quả sử dụng lao động của công ty qua 3 năm 2007-2009 ...................................76

in

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

cK

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG.................................80
4.1 Những thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông .........................80
4.1.1 Những thuận lợi.........................................................................................................80

họ

4.1.2 Những khó khăn ........................................................................................................80
4.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2015 – 2025 ......................81

Đ
ại

4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ...............................................................82
4.3.1 Giải pháp về thị trường..............................................................................................82
4.3.2 Giải pháp về hợp tác quốc tế .....................................................................................83
4.3.3 Giải pháp về tổ chức quản lý .....................................................................................83
4.3.4 Giải pháp về nhân lực................................................................................................84
4.3.5 Tăng cường sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh.....................................................84
4.3.6 Phấn đấu giảm chi phí kinh doanh ............................................................................85
4.3.7 Đảm bảo an toàn cho công tác tồn chứa....................................................................86
4.3.8 Tăng cường hoạt động hỗ trợ và kích thích bán hàng ...............................................87
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................88

SVTH: Đàm Thị Quý

4

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Ngô Sỹ Hùng

1. Kết luận...........................................................................................................................88
2. Kiến nghị ........................................................................................................................89
2.1. Đối với nhà nước .........................................................................................................89
2.2. Kiến nghị đối với công ty ...........................................................................................89
2.2.1. Đối với lãnh đạo Công ty .........................................................................................90
2.2.2 Đối với nhân viên ......................................................................................................90

tế

H

uế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

cK

CBCNV

in

h

CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG

: Cán bộ công nhân viên

CHXD

: Cửa hàng xăng dầu

DT

: Doanh thu
: Đồng bằng sông Cửu Long

ĐH

: Đại học

ĐTDH

: Đầu tư dài hạn

ĐTNH

: Đầu tư ngắn hạn

ĐVT

: Đơn vị tính

GTGT

: Gía trị gia tăng

KTC

: Kho trung chuyển

KTXH

: Kinh tế xã hội

NSTP

: Nông sản thực phẩm

SL

: Số lượng

TDTT

: Thể dục thể thao

Tp HCM

: Thành phố Hồ Chí Minh

Đ
ại

họ

ĐBSCL

SVTH: Đàm Thị Quý

5

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Ngô Sỹ Hùng
: Tài sản cố định

TSLĐ

: Tài sản lưu động

TSLN

: Tỷ suất lợi nhuận

UBND

: Uỷ ban nhân dân

VCĐ

: Vốn cố định

VCSH

: Vốn chủ sở hữu

VLĐ

: Vốn lưu động

VKD

: Vốn kinh doanh

XDCBDD

: Xây dựng cơ bản dở dang

XNK

: Xuất nhập khẩu

H

uế

TSCĐ

h

tế

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

in

 SƠ ĐỒ

 BẢNG BIỂU

cK

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý..............................................................................32

họ

Bảng 1: Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2007-2009 ........................................42
Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007-2009.......................45

Đ
ại

Bảng 3: Tình hình nhập - xuất bán xăng dầu chính của công ty qua 3 năm 2007-2009 ....48
Bảng 4: Doanh thu theo kết cấu mặt hàng kinh doanh qua 3 năm 2007-2009...................51
Bảng 5: Tình hình chi phí của công ty qua 3 năm 2007-2009 ...........................................55
Bảng 6: Lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2007-2009.......................................................58
Bảng 7: Các chỉ tiêu về tỷ số lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2007-2009 ......................60
Bảng 8: Một số chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm 2007-2009...63
Bảng 9: Cơ cấu vốn theo mục đích sử dụng của công ty qua 3 năm 2007-2009 ...............66
Bảng 10: Cơ cấu nguồn vốn theo nguồn hình thành của công ty qua 3 năm 2007-2009...69
Bảng 11: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty qua 3 năm 2007-2009 ..................71

SVTH: Đàm Thị Quý

6

1064287

Tài liệu liên quan


Xem thêm