Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 78 | Page: 105 | FileSize: 1.01 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế. Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2011 - 2014 từ đó đề ra những giải pháp nhằm mở rộng thị trường, gia tăng giá trị và hiệu quả xuất khẩu sản phẩm gỗ của công ty trong thời gian tới.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phan-tich-hoat-dong-xuat-khau-san-pham-go-cua-cong-ty-co-ph-bekauq.html

Nội dung


GVHD: ThS. Hoàng Thị Diễm Thư

UKhóa luận tốt nghiệp

TR

ƯN

G

ĐIHC

K

IN

H

TẾ

H

Lời đầu tiên, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu
sắc đến quý thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế, đặc biệt là cô giáo hướng dẫn: Thạc sĩ Hoàng Thị
Diễm Thư đã cho tôi những hướng đi thích hợp và
truyền đạt những kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn
thành tốt đề tài này.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc
nhất đến quý Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thừa Thiên
Huế đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong
quá trình nghiên cứu đề tài này. Đặc biệt, tôi xin cảm
ơn các anh chị của Phòng Tài vụ đã nhiệt tình giúp đỡ
tôi trong quá trình điều tra, phỏng vấn và thu thập số
liệu, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi
rất nhiều trong lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm
thực tế.
Do thời gian nghiên cứu, kiến thức và kinh nghiệm
thực tế có hạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đề
tài này không thể tránh khỏi những sai sót nhất định.
Kính mong quý công ty, quý thầy cô giáo và tất cả các
bạn đóng góp những ý kiến bổ sung để đề tài được hoàn
thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Sinh viên
Phạm Thị Trân Huyền

SVTH: Phạm Thị Trân Huyền

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Hoàng Thị Diễm Thư

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................12. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2

U

3. Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................................2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3

H

5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3

TẾ

6. Bố cục đề tài nghiên cứu .............................................................................................4
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................5

H

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...........................................5

IN

1.1. Cơ sở lý luận .........................................................................................................5
1.1.1. Lý thuyết về xuất khẩu ..................................................................................5

K

1.1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu..........................................................................5

C

1.1.1.2. Đặc điểm của xuất khẩu .........................................................................61.1.1.3. Các hình thức xuất khẩu .........................................................................6
1.1.1.4. Vai trò của hoạt động xuất khẩu...........................................................12

IH

1.1.1.5. Nhiệm vụ của xuất khẩu ......................................................................161.1.1.6. Ý nghĩa của xuất khẩu ....................................................................... 17
1.1.2. Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu ....................................................17

Đ

1.1.2.1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường và xác định mặt hàng xuất khẩu.........17

G

1.1.2.2. Lựa chọn đối tượng giao dịch................................................................20

N

1.1.2.3. Giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng..................................................231.1.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu ................................................27

TR

Ư

1.1.3. Khái niệm của thị trường xuất khẩu và vai trò phân tích thị trường xuất khẩu.....28
1.1.3.1. Khái niệm thị trường xuất khẩu............................................................28
1.1.3.2. Vai trò của phân tích thị trường xuất khẩu...........................................28
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.........................................28
1.1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ...................................................29
1.1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .....................................................30
1.1.5. Phương pháp so sánh ...................................................................................32
1.1.6. Phương pháp biểu mẫu sơ đồ.......................................................................33

SVTH: Phạm Thị Trân Huyền

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Hoàng Thị Diễm Thư

1.2. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................34
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU
SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THỪA THIÊN
HUẾ...............................................................................................................................382.1. Tổng quan về công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế ...........................38

U

2.1.1. Sơ lược về công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế ..........................38

H

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa
Thiên Huế................................................................................................................38

TẾ

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh và chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần chế
biến gỗ Thừa Thiên Huế .........................................................................................39

H

2.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế ...40

IN

2.1.5. Đặc điểm kinh doanh chế biến gỗ của công ty ............................................42
2.1.6. Mặt bằng sản xuất của công ty .....................................................................42

K

2.1.7. Tình hình nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế

C

giai đoạn năm 2012 – 2014.....................................................................................442.1.8. Tình hình nguồn vốn tại công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế giai

IH

đoạn năm 2012 – 2014............................................................................................46
2.1.9. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua....492.2. Sơ lược tình hình sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ trong những năm
qua ..............................................................................................................................57

Đ

2.2.1. Trên thế giới.................................................................................................57

G

2.2.2. Trong nước....................................................................................................59

N

2.2.3. Trong khu vực...............................................................................................602.3. Phân tích hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của công ty Cổ phần chế biến gỗ

Ư

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2014 ......................................................................62

TR

2.3.1. Tình hình hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của công ty trong giai đoạn
2011- 2014 ..............................................................................................................62
2.3.2. Phân tích cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu của công ty từ năm
2011- 2014 ..............................................................................................................64
2.3.3. Phân tích các thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ của công ty Cổ phần chế
biến gỗ Thừa Thiên Huế .........................................................................................68
2.3.3.1. Thị trường EU ......................................................................................71

SVTH: Phạm Thị Trân Huyền

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Hoàng Thị Diễm Thư

2.3.3.2. Thị trường Nam Mỹ ..............................................................................74
2.3.3.3. Thị trường khác ....................................................................................76
2.4. Các biện pháp mà công ty đang áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất xuất khẩu77
2.5. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn của công ty Cổ phần chế biếngỗ Thừa Thiên Huế. ...................................................................................................78

U

2.5.1. Những mặt thuận lợi ....................................................................................78

H

2.5.2. Khó khăn.......................................................................................................79
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT

TẾ

KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THỪA
THIÊN HUẾ.................................................................................................................81

H

3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu

IN

sản phẩm gỗ của công ty trong thời gian tới. .............................................................81
3.1.1. Định hướng của toàn ngành xuất khẩu sản phẩm gỗ ..................................81

K

3.1.2. Định hướng phát triển của công ty ...............................................................84

C

3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ củacông ty........................................................................................................................85

IH

3.2.1. Giải pháp tạo vốn..........................................................................................85
3.2.2. Giải pháp về ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào ........................................863.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm.....................................................................87
3.2.4. Giải pháp khoa học kỹ thuật- công nghệ ......................................................88

Đ

3.2.5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực.............................................................89

G

3.2.6. Áp dụng hình thức thương mại điện tử.........................................................90

N

3.2.7. Cải tiến phương thức thanh toán...................................................................903.2.8. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động marketing .............................91

Ư

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................94

TR

1. Kết luận......................................................................................................................94
2. Kiến nghị ..................................................................................................................95
2.1. Kiến nghị đối với nhà nước................................................................................95
2.2. Kiến nghị đối với công ty...................................................................................96
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................97

SVTH: Phạm Thị Trân Huyền

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Hoàng Thị Diễm Thư
DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế giai
đoạn năm 2012 - 2014 ...................................................................................................45Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn của công ty giai đoạn năm 2012 - 2014 .....................47

U

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa

H

Thiên Huế (2011 – 2014).................................................................................................50

TẾ

Bảng 2.4: Tình hình tổng doanh thu của công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế
giai đoạn 2011-2014 ......................................................................................................53
Bảng 2.5: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa

H

Thiên Huế giai đoạn 2011-2014 ....................................................................................62

IN

Bảng 2.6: Giá trị xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng của công ty Cổ phần chế biến gỗ

K

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2014..........................................................................65

C

Bảng 2.7: Giá trị xuất khẩu theo từng mặt hàng của công ty tại các.............................67thị trường năm 2013 – 2014 ..........................................................................................67

IH

Bảng 2.8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của công ty Cổ phần chế biến gỗ ....................69
Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2014..........................................................................69Bảng 2.9 : Kim ngạch xuất khẩu theo hình thức trực tiếp tại của công ty vào thị trường

Đ

EU giai đoạn 2011- 2014...............................................................................................72
Bảng 2.10: Kim ngạch xuất khẩu theo hình thức trực tiếp tại của công ty vào thị

G

trường Nam Mỹ giai đoạn 2011- 2014 ..........................................................................74

TR

ƯN

Bảng 3.1: Thống kê thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm 2 tháng 2015......................82

SVTH: Phạm Thị Trân Huyền

1064241

Tài liệu liên quan


Xem thêm