Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 109 | FileSize: 1.10 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam. Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam, tạo cho công ty một đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phan-tich-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-00kauq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

IN

H

TẾ

H

U................C

K

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

IH

PHAÂN TÍCH COÂNG TAÙC ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN
NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY TNHH MTV

N

G

ĐCON ÑÖÔØNG XANH QUAÛNG NAM

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Thị Thảo

ThS. Trương Thị Hương Xuân

TR

ƯSinh viên thực hiện:

Lớp: K45B-QTKD tổng hợp
Niên khóa: 2011-2015

Huế, tháng 5 năm 2015

GVHD : ThS.Trương Thị Hương Xuân

H

UKhóa luận tốt nghiệp

TR

ƯN

G

ĐIHC

K

IN

H

TẾ

Ñeå hoaøn thaønh toát Khoùa luaän toát nghieäp vôùi ñeà
taøi “Phaân tích coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån Nguoàn
nhaân löïc taïi coâng ty TNHH MTV Con Ñöôøng Xanh Quaûng
Nam”, toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu söï giuùp ñôõ.
Lôøi ñaàu tieân, toâi xin chaân thaønh caûm ôn ban laõnh
ñaïo Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá - Ñaïi hoïc Hueá, phoøng Ñaøo
taïo - coâng taùc Sinh vieân ñaõ taïo moïi ñieàu kieän giuùp ñôõ
toâi trong suoát quaù trình thöïc taäp vaø hoaøn thaønh baøi
khoùa luaän naøy. Toâi xin baøy toû loøng bieát ôn quyù Thaày,
Coâ giaùo ñaõ taän taâm giaûng daïy vaø truyeàn ñaït nhöõng
kieán thöùc quyù baùu trong suoát quaù trình hoïc Ñaïi hoïc cuûa
mình. Ñaëc bieät, toâi xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán coâ
ThS. Tröông Thò Höông Xuaân, ngöôøi ñaõ taän tình höôùng
daãn, chia seû nhöõng kinh nghieäm quyù baùu giuùp toâi hoaøn
thaønh ñeà taøi moät caùch toát nhaát.
Toâi cuõng xin toû loøng bieát ôn ñeán Quyù Coâng ty
TNHH MTV Con Ñöôøng Xanh Quaûng Nam ñaõ tieáp nhaän
toâi veà thöïc taäp, xin caûm ôn taát caû caùc anh chò laøm vieäc
taïi coâng ty ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ, höôùng daãn toâi trong
quaù trình thöïc taäp vaø thöïc hieän ñeà taøi.
Cuoái cuøng, toâi xin chaân thaønh caûm ôn gia ñình, baïn
beø vaø ngöôøi thaân ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ, ñoäng vieân toâi
trong suoát thôøi gian thöïc taäp vaø nghieân cöùu ñeà taøi.
Sinh vieân
Nguyeãn Thò Thaûo.

SVTH : Nguyễn Thị Thảo

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD : ThS.Trương Thị Hương Xuân

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.

GDĐT

: Giáo dục đào tạo.

TNHH MTV

: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khu CN

: Khu công nghiệp.

Ths.

: Thạc sỹ.

NNL

: Nguồn nhân lực.

DN

: Doanh nghiệp.

CNH – HĐH

: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa.

ĐT & PT

: Đào tạo và phát triển.

UBND

: Ủy Ban Nhân Dân.

KD-XNK

: Kinh doanh- Xuất nhập khẩu.

KT- ĐT

: Kỹ thuật – Đầu tư.

TC-HC

: Tổ chức – Hành chính.

XDCB

: Xây dựng cơ bản.

H
TẾ

H

IN

K

CIH

ĐH

: Đại học.
: Số lượng.SL

Đ

CSH

: Chủ sở hữu.
: Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ.
: Doanh thu thuần.

GVHB

: Giá vốn hàng bán.

LNG

: Lợi nhuận gộp.

CPQLDN

: Chi phí quản lý doanh nghiệp.

LNHĐKD

: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

ƯDTT

N

G

DTBH và CCDV

TR: Phó giáo sư tiến sỹ.

U

PGS.Ts

SVTH : Nguyễn Thị Thảo

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD : ThS.Trương Thị Hương Xuân

MỤC LỤC
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..............................................................................................1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài...............................................................23. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài....................................................................................2

U

4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................3

H

5. Bình luận các nghiên cứu liên quan. ...........................................................................7

TẾ

6. Kết cấu nội dung của đề tài. ........................................................................................8
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN.........................9

H

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT

IN

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP......................................9
1.1. Cơ sở lý luận.........................................................................................................9

K

1.1.1. Khái niệm về nhân lực và nguồn nhân lực. ....................................................9

C

1.1.1.1. Khái niệm nhân lực. .................................................................................91.1.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực. ......................................................................9

IH

1.1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. .........................................10
1.1.2.1. Khái niệm đào tạo và phát triển. ............................................................101.1.3. Mục tiêu của đào tạo và phát triển................................................................11

Đ

1.1.3.1. Mục tiêu tổng quát..................................................................................11

G

1.1.3.2. Mục tiêu cụ thể. ......................................................................................11

N

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trongdoanh nghiệp...........................................................................................................12

TR

Ư

1.1.4.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong. .............................................12
1.1.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp.......................13

1.1.5. Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.................................................13
1.1.5.1. Đào tạo trong công việc........................................................................14
1.1.5.2. Đào tạo ngoài công việc. ......................................................................15
1.1.6. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực trong doanh nghiệp. ........................................................................................17

SVTH : Nguyễn Thị Thảo

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD : ThS.Trương Thị Hương Xuân

1.1.6.1. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với
doanh nghiệp. ......................................................................................................17
1.1.6.2. Tầm quan trọng của ĐT&PT nguồn nhân lực với người lao động. .....18
1.1.7. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo. ............................................191.1.7.1. Xác định nhu cầu đào tạo. ....................................................................19

U

1.1.7.2. Xác định mục tiêu đào tạo. ...................................................................19

H

1.1.7.3. Xác định đối tượng đào tạo. .................................................................20

TẾ

1.1.7.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo......20
1.1.7.5. Dự tính chi phí đào tạo. ........................................................................21

H

1.1.7.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên..............................................................21

IN

1.1.7.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo............................................22
1.2. Cơ sở thực tiễn....................................................................................................22

K

1.2.1. Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam hiện
....................................................................................................................22

C

nay.1.2.2. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực ở một số doanh nghiệp Việt Nam. ..23

IH

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƯỜNG XANH QUẢNG NAM................................252.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam. ...................25

Đ

2.1.1. Tên doanh nghiệp, giám đốc hiện tại của doanh nghiệp. .............................25
2.1.2. Địa chỉ...........................................................................................................25

G

2.1.3. Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp...................................................................25

N

2.1.4. Loại hình doanh nghiệp. ...............................................................................25

TR

Ư2.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp...................................................25
2.1.5.1. Chức năng...............................................................................................25
2.1.5.2. Nhiệm vụ. ...............................................................................................26

2.1.6. Lịch sử phát triển doanh nghiệp qua các thời kỳ..........................................26

2.2. Tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam............27
2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng
Nam. ....................................................................................................................27
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. ......................................................28

SVTH : Nguyễn Thị Thảo

1065058

Tài liệu liên quan


Xem thêm