Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 82 | Page: 129 | FileSize: 1.18 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đề tài thực hiện những mục tiêu sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tốt hơn trong tương lai.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-ke-toan-von-bang-tiena-lap-va-phan-tich-bao-cao-luu-chuyen--2ciauq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

́H

U

Ế

--------------------

IN

HKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

K

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, LẬP VÀ PHÂN TÍCH

̣C

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN

Đ
A

̣I H

O

XÂY DỰNG – GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

Sinh viên thực hiện

Giáo viên hướng dẫn

LÊ HOÀNG OANH

Th.S PHẠM THỊ ÁI MỸ

Lớp: K46 C Kế toán – kiểm toán
Niên khóa: 2012 - 2016

Huế, tháng 05 năm 2016

Khóa luận tốt nghiệp

Lời Cảm Ơn

Được sự phân công của Khoa Kế Toán- Kiểm Toán và

được sự đồng ý của Cô giáo hướng dẫn TS. Phạm thị Ái Mỹ,
em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình

với đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu
chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông

U

Ế

Thừa Thiên Huế.”

́H

Cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn các thầy cô giáotrong khoa Kế toán- Kiểm Toán trường Đại học Kinh Tế Huế
đã giảng dạy chu đáo cho em đầy đủ kiến thức để có thể làm

H

tốt bài báo cáo. Đồng thời, cho phép em gửi lời cảm ơn đặc

IN

biệt nhất đến sự hướng dẫn tận tình của cô Phạm thị Ái Mỹ

K

đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình

̣C

hoàn thành báo cáo này.

O

Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện của các

̣I H

anh chị cán bộ phòng kế toán, tài vụ Công ty Cổ phần Xây

Đ
A

dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện thuận lợi
cho em trong suốt thời gian thực tập.

Tuy vậy, do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm và

kiến thức còn hạn chế của một sinh viên mới lần đầu đi thực

tập nên trong bài báo cáo thực tập này sẽ không tránh khỏi

những thiếu sót, hạn chế nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận
SVTH: Lê Hoàng Oanh

iii

Khóa luận tốt nghiệp

được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô cùng toàn thể các bạn
để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình,
phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!

U

Ế

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chênh lệch tỷ giá

CTCP

Công ty cổ phần

DNTN

Doanh nghiệp tư nhân

GTGT

Giá trị gia tăng

HĐKD

Hoạt động kinh doanhH

IN

Hoạt động đầu tư

K

HDĐT

Hoạt động tài chính

̣C

HĐTC

̣I H

Đ
A

PT

O

NSNN
PC

́H

CLTG

Ngân sách Nhà nước
Phiếu chi
Phiếu thu

QLDN

Quản lý doanh nghiệp

SCL

Sửa chữa lớn

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TG

Tỷ giá

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TSCĐ

Tài sản cố định

TSDH

Tài sản dài hạn

SVTH: Lê Hoàng Oanh

iv

Khóa luận tốt nghiệp

TSNH

Tài sản ngắn hạn

VLĐ

Vốn lưu động

XDCB

Xây dựng cơ bản

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Ế

Bảng 2.1 - Tình hình lao động của Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông TT

U

Huế qua 3 năm (2013 - 2015)

́H

Bảng 2.2 - Tình hình tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông TTHuế qua 3 năm (2013 - 2015)

TT Huế qua 3 năm (2013 - 2015)

H

Bảng 2.3 - Tình hình nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông

IN

Bảng 2.4 - Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng -

K

Giao thông TT Huế qua 3 năm (2013 - 2015)

̣C

Bảng 2.5 - Trích bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định trong năm 2014

O

Bảng 2.6 - Trích bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định trong năm 2015

̣I H

Bảng 2.7 - Phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại

Đ
A

CTCP Xây dựng - Giao thông TT Huế
Bảng 2.8 - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
Bảng 2.9 - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
Bảng 2.10 - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Bảng 2.11 - Lưu chuyển tiền thuần trong năm
Biểu số 2.1 - Hóa đơn GTGT số 0211862
Biểu số 2.2 - Giấy đề nghị thanh toán mua nhiên liệu
Biểu số 2.3 - Phiếu chi số PC 233

SVTH: Lê Hoàng Oanh

v

Khóa luận tốt nghiệp

Biểu số 2.4 - Phiếu nhập số PC234
Biểu số 2.5 - Bảng kê phát sinh bên có TK 111
Biểu số 2.6 - Sổ chi tiết TK 111
Biểu số 2.7 - Bảng tổng hợp phát sinh bên có TK 111
Biểu số 2.8 - Nhật ký chứng từ số 1
Biểu số 2.9 - Giấy đề nghị trang cấp máy tính

U

Ế

Biểu số 2.10 - Hóa đơn GTGT số 0001670

́H

Biểu số 2.11 - Giấy đề nghị thanh toán mua máy tính phòng kỹ thuật

Biểu số 2.13 - Phiếu nhập số PC 234

H

Biểu số 2.14 - Hóa đơn GTGT số 0000217Biểu số 2.12 - Phiếu chi số PC 234

K

Biểu số 2.16 - Hóa đơn bán lẻ

IN

Biểu số 2.15 - Giấy đề nghị thanh toán chi phí tiếp khách phòng tổng hợp

̣C

Biểu số 2.17 - Giấy đề nghị thanh toán tiền mua sổ văn phòng công ty

̣I H

O

Biểu số 2.18 - Hóa đơn GTGT số 0144654
Biểu số 2.19 - Giấy đề nghị thanh toán internet nhà chủ tịch

Đ
A

Biểu số 2.20 - Bảng kê chứng từ
Biểu số 2.21 - Phiếu Chi số PC 248
Biểu số 2.22 - Phiếu hạch toán giao dịch khách hàng
Biểu số 2.23 - Phiếu thu số PT142
Biểu số 2.24- Bảng kê phát sinh bên nợ TK 111
Biểu số 2.25 - Bảng tổng hợp phát sinh bên nợ TK 111
Biểu số 2.26 - Sổ chi tiết TK 111
Biểu số 2.27 - Bảng kê số 1
SVTH: Lê Hoàng Oanh

vi

1061604

Tài liệu liên quan


Xem thêm