Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 110 | FileSize: 1.07 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum. Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum; đưa ra nhận xét, giải pháp cũng như kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-con-1fiauq.html

Nội dung


MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN .................................................................................................................i
MỤC LỤC ......................................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................viDANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ................................................................................vii

U

DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. viii

-H

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..........................................................................................ix
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................i

TẾ

1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2

H

3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2

IN

4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................2

K

5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2

C

6. Kết cấu đề tài............................................................................................................3PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............................................4
SẢN XUẤT

IH

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ......41.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản

Đ

xuất và tính giá thành sản phẩm...................................................................................4

G

1.2. Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong

N

các doanh nghiệp xây lắp. ............................................................................................6

Ư


1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ...............................................6

TR

1.2.1.1. Khái niệm và bản chất kinh tế chi phí sản xuất........................................6
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất.........................................................................7

1.2.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm ......................................9
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm .................................................................9
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm.................................................................10
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ......11

1.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .................12

iii

1.3.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .......12
1.3.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất...............................................................13
1.3.2.1. Khái niệm ...............................................................................................13
1.3.2.2. Căn cứ xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ..............................14
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất..........................................................141.3.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp[] .................................................14

U

1.3.3.2.Phương pháp tập hợp chi phí gián tiếp[7].................................................15

-H

1.3.4. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất ......................................................15
1.3.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ...............................................15

TẾ

1.3.4.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ........................................................17

H

1.3.4.2.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.....................................................19

IN

1.3.4.3.Kế toán chi phí sản xuất chung ...............................................................24
1.3.5. Đối tượng, kỳ tính giá thành và các phương pháp tính giá thành trong

K

doanh nghiệp xây lắp. .............................................................................................27

C

1.3.5.1. Đối tượng tính giá thành.........................................................................271.3.5.2. Kỳ tính giá thành ....................................................................................28

IH

1.3.5.3. Phương pháp tính giá thành....................................................................281.3.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .......................................31

Đ

1.3.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp..........32

G

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

N

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

Ư


DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KON TUM.....................35
2.1. Giới thiệu về công ty...........................................................................................35

TR

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển .................................................................35
2.1.2. Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty ............................................36
2.1.3. Chức năng của công ty..................................................................................36
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.............................................37
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy của công ty ..................................................................37
2.1.4.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban...............................................37
2.1.5. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. .......................................39
iv

2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty .............................................39
2.1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .......................................................39
2.1.6.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .........................................................42
2.1.7. Tình hình cơ bản của công ty........................................................................43
2.1.7.1. Tình hình về lao động.............................................................................432.1.7.2. Tình hình về tài chính.............................................................................44

U

2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

-H

Công ty cổ phẩn xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum....................47
2.2.1. Đặc điểm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

TẾ

tại Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum ...........47

H

2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............48

IN

2.1.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .......48
2.2.1.3. Kỳ tính giá thành ....................................................................................48

K

2.2.2. Kế toán các khoản mục chi phí tại Công ty cổ phẩn xây dựng và quản lý

C

công trình giao thông Kon Tum..............................................................................482.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..................................48

IH

2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp ..........................................562.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công.......................................61

Đ

2.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .................................................66

G

2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.......70

N

2.2.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ..........................................................70

Ư


2.2.3.2. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang........................................................72
2.2.3.3. Tính giá thành sản phẩm ........................................................................72

TR

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG KON TUM. .......................................................................................76
3.1. Đánh giá chung về công ty..................................................................................76
3.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý ...........................................................................76
3.1.2. Về tổ chức công tác kế toán..........................................................................76
v

3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty cổ phẩn xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum .........77
3.2.1. Ưu điểm ........................................................................................................77
3.2.2. Nhược điểm ..................................................................................................78
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện .....................................................................................79PHẦN 3: KẾT LUẬN..................................................................................................81

U

1. Kết luận ..................................................................................................................81

-H

2. Hướng nghiên cứu mới của đề tài ..........................................................................82

TẾ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TR

Ư


N

G

ĐIHC

K

IN

H

PHỤ LỤC

vi

Bảo Hiểm Xã Hội

XL:

Xây lắp

BHYT:

Bảo Hiểm Y Tế

MTC:

Máy thi công

BPXS:

Bộ phận sản xuất

NCTT:

Nhân công trực tiếp

BCTC:

Báo cáo tài chính

NC:

Nhân công

BTN:

Bê tông nhựa

NVLTT:

Nguyên vật liệu trực tiếp

CPSX:

Chi phí sản xuất

NVL:

Nguyên vật liệu

CP:

Chi phí

NL:

Nguyên liệu

CPXL:

Chi phí xây lắp

QL:

Quốc lộ

CTHT:

Công trình hoàn thành

QLCĐ:

Quản lý cầu đường

CPC:

Chi phí chung

SXC:

CTGT:

Công trình giao thông

SPXL:

Sản phẩm xây lắp

CPPS:

Chi phí phát sinh

SCTX :

K

Sửa chữa thường xuyên

CBCNV:

Cán bộ công nhân viên

SX:

Sản xuất

DDCK:

Dở dang cuối kỳ

SXKD:

Sản xuất kinh doanh

DT:

Dự toán

TK:

Tài khoản

DDĐK:

Dở dang đầu kỳ

TSDH:

Tài sản dài hạn

GTGT:

Giá trị gia tăng

TSCĐ:

Tài sản cố định

KL:

Khối lượng

VL:

Vật liệu

VCSH:

Vốn chủ sở hữu

Khối lượng xây lắp

XD:

Xây dựng

LCB:

Lương cơ bản

Z:

Giá thành

LN:

Lợi nhuận

XDCB:

Xây dựng cơ bản

TR

U

-H

TẾ

H

Sản xuất chung

IN

CIH

Đ

G

Ư


KLXL:

Kinh phí công đoàn

N

KPCĐ:BHXH:DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

XD&QLCTGT: Xây dựng và quản lý công trình giao thông

vii

1061711

Tài liệu liên quan


Xem thêm