Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 8 | Page: 94 | FileSize: 0.66 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Mục tiêu chung của đề tài này là tìm hiểu quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC tại AAC được áp dụng thực tế tại các doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-hoan-thien-quy-trinh-danh-gia-he-thong-ksnb-trong-kiem-toan-v7hauq.html

Nội dung


MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1
1.1.Lý do chọn đề tài..................................................................................................1
2.2.Mục tiêu của đề tài nghiên cứu ............................................................................12.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu....................................................2

U

2.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................2

-H

2.5. Kết cấu của khóa luận ........................................................................................3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TẾ

VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .......................................................................4

H

1.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ..............................................................4

IN

1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ ....................................4

K

1.1.2 Các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................................5

C

1.1.3. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ ..............................101.1.4. Kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học....................................................11

IH

1.2. Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC ............131.2.1. Mục đích nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC..13

Đ

1.2.2. Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC .........14
1.2.3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học ......................20

N

G

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Ư


TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI AAC....................................23
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.....................23

TR

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.................................................23
2.1.2. Phương châm hoạt động ................................................................................24
2.1.3. Đội ngũ nhân viên ..........................................................................................24
2.1.4. Các loại hình dịch vụ chuyên ngành ..............................................................25
2.1.5. Cơ cấu tổ chức – Sơ đồ tổ chức .....................................................................25
2.2. Giới thiệu khái quát về quy trình kiểm toán BCTC tại AAC ...........................28
2.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch...................................................................................29

i

2.2.2. Thực hiện kiểm toán ......................................................................................30
2.2.3. Hoàn thành cuộc kiểm toán............................................................................31
2.3. Thực trạng quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán
BCTC tại AAC........................................................................................................32
2.3.1. Giới thiệu quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTCtại AAC ....................................................................................................................32

U

2.3.2. Ví dụ minh họa về đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần

-H

dịch vụ XYZ do AAC thực hiện ..................................................................................

TẾ

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI

H

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC ...........................................64

IN

3.1. Nhận xét chung về công ty................................................................................64
3.1.1. Thuận lợi ........................................................................................................64

K

3.1.2. Khó khăn ........................................................................................................65

C

3.2. Nhận xét về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTCtại AAC ....................................................................................................................65

IH

3.2.1. Ưu điểm..........................................................................................................653.2.2. Nhược điểm....................................................................................................67

Đ

3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán

G

BCTC tại AAC.........................................................................................................69

N

3.3.1. Thực hiện đầy đủ đánh giá hệ thống kiểm soát nộ bộ cho mọi khách hàng ..69

Ư


3.3.2. Khó khăn trong việc thu thập thông tin từ khách hàng..................................69
3.3.3. Thành viên tham gia kiểm tra, đánh giá hệ thống KSNB ..............................70

TR

3.3.4. Sử dụng lưu đồ trong việc mô tả hệ thống hệ thống KSNB khách hàng làm
công cụ để đánh giá RRKS ......................................................................................70
3.3.5. Sử dụng phương pháp chọn mẫu và đánh giá mẫu trong TNKS bằng phương
pháp chọn mẫu thuộc tính ........................................................................................73
3.3.6. Đánh giá RRKS đối với khoản mục tiền .......................................................80
3.3.7.Đánh giá hệ thống KSNB trong môi trường tin học .......................................83

ii

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................85
1. Kết luận ................................................................................................................85
2. Kiến nghị..............................................................................................................86

TR

Ư


N

G

ĐIHC

K

IN

H

TẾ

-H

UDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................87

iii

DANH MỤC CÁC BIỂU
Biểu 2.1: Trích dẫn kết quả KTV thu thập được về XYZ và môi trường hoạt động ...44
Biểu 2.2: Trích dẫn kết quả KTV thu thập được về khía cạnh kinh doanh chủ yếu của
chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền ...........................................................49Biểu 2.3: Trích dẫn kết quả KTV thu thập được về chính sách kế toán của chu trình

U

bán hàng, phải thu và thu tiền .......................................................................50

-H

Biểu 2.4: Trích dẫn kết quả KTV thu thập được về mô tả chu trình bán hàng, phải thu,
thu tiền ..........................................................................................................50

TẾ

Biểu 2.5: Trích dẫn bảng soát soát xét về thiết kế và triển khai các thủ tục kiểm soát
chính của chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền ......................................51

H

Biểu 2.6: Trích dẫn kết quả KTV thu thập được về chu trình mua hàng, phải trả

IN

và trả tiền.......................................................................................................53

K

Biểu 2.7: Trích dẫn kết quả KTV thu thập được về chu trình lương và phải trả

C

người lao động ..............................................................................................56Biểu 2.8: Trích dẫn kết quả KTV thu thập được về quy trình TSCĐ và

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

N

G

ĐIH

xây dựng cơ bản ............................................................................................57

Ư


Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ................25
Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm toán BCTC ..........................................................................28

TR

Sơ đồ 2.3: Quy trình đánh giá hệ thống KSNB tại AAC ..............................................32
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần ABC ....................................................45
Sơ đồ 2.5: Quy trình mua hàng hóa, nguyên vật liệu tại XYZ......................................54
Sơ đồ 3.1: Chu trình mua hàng, phải trả ……………………………………………...72

iv

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Các TNKS được KTV áp dụng để đánh giá hệ thống KSNB của
một đơn vị.....................................................................................................19
Bảng 1.2: Kế hoạch kiểm toán .....................................................................................20Bảng 3.1: Tỉ lệ sai lệch chấp nhận được đối với các mức đánh giá RRKS...................74

U

Bảng 3.2: Xác định thuộc tính và định nghĩa sai phạm của khoản mục doanh thu ......76

-H

Bảng 3.3: Xác định hướng kiểm tra TNKS và tổng thể chọn của tài khoản doanh thu 77
Bảng 3.4: Xác định tỷ lệ sai lệch chấp nhận được đối với tài khoản doanh thu ...........78

TẾ

Bảng 3.5: Xác định tỷ lệ sai lệch tổng thể dự kiến của tài khoản doanh thu ................78
Bảng 3.6: Xác định cỡ mẫu chọn ra cho tài khoản doanh thu.......................................79

H

Bảng 3.7: Xác định giới hạn trên của sai phạm đối với tài khoản doanh thu................79

IN

Bảng 3.8: Trích dẫn đánh giá rủi ro kiểm soát đối với khoản mục tiền mặt .................81

K

Bảng 3.9: Trích dẫn bảng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường

TR

Ư


N

G

ĐIHC

tin học ............................................................................................................83

v

1061417

Tài liệu liên quan


Xem thêm