Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu tại Công ty Cổ Phần Long Thọ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 15 | Page: 82 | FileSize: 0.57 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu tại Công ty Cổ Phần Long Thọ. Đề tài hệ thống cơ sở lý luận về chu trình doanh thu và kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu; phân tích và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu; căn cứ vào quá trình tìm hiểu, về cơ sở lý thuyết và phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng tại đơn vị để đề xuất một số giải pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-hoan-thien-he-thong-kiem-soat-noi-bo-doi-voi-chu-trinh-doan-y7hauq.html

Nội dung


Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Hoàng Giang

Đăng ký nhận hàng

PT

:

Phiếu thu

PGH

:

Phiếu giao hàng

KH-TT

:

Kế hoạch – Thị trường

TK

:

Tài khoản

GTGT

:

Giá trị gia tăng

HĐQT

:

Hội Đồng Quản Trị

ĐHSX

:

Điều hành sản xuất

XN

:

Xí nghiệp

TSCĐ

:

CBCNV

:

KPT

:

Khoản phải thu

XK

:

Xuất khẩu

:

Phương pháp trực tếp

Đ
G
TR

Ư


N

PPTT

C

K

IN

H

TẾ

-H

U:ĐKNH

IH

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTTài sản cố định
Cán bộ công nhân viên

XĐKQKD :

Xác định kết quả kinh doanh

VP

:

Văn phòng

SX

:

Sản xuất

SVTH: Lê Hồ Thùy Linh

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Hoàng Giang

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình doanh thu...............................................17Bảng 2: Kế hoạch và tình hình thực hiện sản xuất và tiêu thụ

U

của công ty trong năm 2011 ..........................................................................................37

-H

Bảng 3: Mục tiêu kiểm toán với công việc kiểm soát nội bộ .......................................60

TẾ

Bảng 4: Ước lượng rủi ro cho chu trình doanh thu.......................................................62

IN

H

Bảng 5: Thủ tục phê duyệt đối với quy trình bán hàng ................................................63

K

DANH MỤC SƠ ĐỒ

C

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ......................................................................23

IHSơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần long thọ....................................26
Sơ đồ 3: Quy trình công nghệ sản xuất xi măng PCB30 ..............................................31

DANH MỤC BIỂU ĐỔ

Ư


N

G

ĐSơ đồ 4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính ........................43

TR

Biểu đồ 1: Cơ cầu thị trường tiêu thụ ...........................................................................29
Biểu đồ 2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm xi măng PCB30 .............................................32
Biểu đồ 3: Cơ cấu nhân sự ............................................................................................35

SVTH: Lê Hồ Thùy Linh

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Hoàng Giang

DANH MỤC LƯU ĐỒ

Lưu dồ 1: Quy trình xử lý yêu cầu khách hàng............................................................47Lưu Đồ 2: Quy trình theo dõi, ghi nhận bán hàng........................................................48

U

Lưu Đồ 3: Quy trình cung cấp hàng hóa ......................................................................49

-H

Lưu Đồ 4: Quy trình thu tiền ........................................................................................50

TẾ

Lưu Đồ 5: Đề xuất quy trình xử lý yêu cầu khách hàng tại phòng KH-TT .................66
Lưu Đồ 6: Đề xuất quy trình theo dõi, ghi nhận bán hàng tại bộ phận bán hàng ........67

H

Lưu Đồ 7: Đề xuất quy trình cung cấp hàng hóa..........................................................67

TR

Ư


N

G

ĐIHC

K

IN

Lưu Đồ 8: Đề xuất quy trình thu tiền ...........................................................................68

SVTH: Lê Hồ Thùy Linh

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Hoàng Giang

MỤC LỤC

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài: ........................................................................................................12. Mục tiêu nghiên cứu:...................................................................................................2

U

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ..............................................................................2

-H

4. Phương pháp nghiên cứu:............................................................................................2
6. Kết cấu đề tài: ..............................................................................................................3

TẾ

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN...................................................................................4

IN

H

1.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ:........................................................................................4
1.1.1 Kiểm soát nội bộ:....................................................................................................4

K

1.1.2 Các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ: ...............................................4

C

a. Môi trường kiểm soát: .................................................................................................4b. Hệ thống kế toán:.........................................................................................................6

IH

c. Các thủ tục kiểm soát:..................................................................................................7d. Kiểm toán nội bộ: ........................................................................................................8

Đ

1.1.3 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ: .....................................8
1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu:........................................................9

N

G

1.2.1. Doanh thu: .............................................................................................................9

Ư


1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu: .............................................................................9
1.2.3 Các khái niệm khác: .............................................................................................10

TR

a. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: ..................................................10
b. Doanh thu hoạt động tài chính: .................................................................................10
c. Thu nhập khác:...........................................................................................................10
1.2.4 Hệ thống tài khoản và chứng từ sử dụng:.............................................................10
a. Tài khoản sử dụng: ....................................................................................................10
b. Chứng từ sử dụng: .....................................................................................................13
1.3 Nội dung kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu:.........................................14

SVTH: Lê Hồ Thùy Linh

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Hoàng Giang

1.3.1 Khái quát về chu trình doanh thu: ........................................................................14
a. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: ................................................................................14
b. Các phương thức bán hàng ........................................................................................14
c. Phương thức thanh toán .............................................................................................15
1.3.2 Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình doanh thu trong doanh nghiệp: .................15a. Xử lý đơn đặt hàng của người mua: ..........................................................................15

U

b. Xét duyệt bán chịu:....................................................................................................15

-H

c. Chuyển giao hàng: .....................................................................................................15
d. Gửi hóa đơn tính tiền cho người mua và ghi rõ nghiệp vụ bán hàng:.......................16

TẾ

e. Xử lý và ghi sổ các khoản thu tiền: ...........................................................................16

H

f. Xử lý ghi sổ hàng bán bị trả lại và khoản bớt giá: .....................................................16

IN

g. Thẩm định và xóa sổ khoản phải thu không thu được: .............................................16
h. Dự phòng nợ khó đòi:................................................................................................16

K

1.3.3 Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình doanh thu:...................................................17

C

1.3.4 Các rủi ro thường xuất hiện trong chu trình doanh thu: .......................................18CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

IH

ĐỐI VỚI CHU TRÌNH DOANH THU .....................................................................192.1 Tổng quan công ty cổ phần long thọ: ......................................................................19

Đ

2.1.1 Sự hình thành và phát triển:..................................................................................19

G

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty ....................................................................21

N

a. Chức năng ..................................................................................................................21

Ư


b. Nhiệm vụ ...................................................................................................................21
2.1.3 Cơ cấu tổ chức: .....................................................................................................21

TR

a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: ..................................................................................22
b. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: ..............................................................26
2.1.4 đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty: ..................................................28
a. Đặc điểm về sản phẩm:..............................................................................................28
b. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ:................................................................................29
c. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ....................................................29
d. Đặc điểm phương thức tiêu thụ .................................................................................32

SVTH: Lê Hồ Thùy Linh

1061420

Tài liệu liên quan


Xem thêm