of x

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 86 | Page: 160 | FileSize: 14.32 M | File type: PDF
86 lần xem

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-hoan-thien-cong-tac-kiem-toan-khoan-muc-phai-thu-khach-hang-cjiauq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến bạn đọc bài Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AACThư viện Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thuộc danh mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng được chia sẽ bởi taichinhnganhang tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng , có tổng cộng 160 trang , thuộc file PDF, cùng mục Khóa luận tốt nghiệp, Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng, Lập kế hoạch kiểm toán, Báo cáo tài chính, Chuẩn mực kiểm toán, Hồ sơ kiểm toán : Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại doanh nghiệp TNHH kiểm toán và kế toán AAC ĐẠI HỌC HUẾ, cho biết thêm ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ tế, bên cạnh đó H, tiếp theo là uế KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH h Đề tài: K, kế tiếp là in Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục ọc phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm Đ ại, nói thêm là h toán và Kế toán AAC Sinh viên thực hiện: Trương Tất Anh Vũ Lớp: K44 B Kế toán – Kiểm toán Giáo viên hướng dẫn: Th,còn cho biết thêm S Phạm Thị Ái Mỹ Khóa học : 2010 - 2014 Huế , tháng 5 năm 2014 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th, kế tiếp là S Phạm Thị Ái Mỹ Lời cảm ơn, nói thêm là Nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng thể và, nói thêm là kiểm toán những khoản nợ phải thu nói riêng, trong thời gian tập sự tốt nghiệp tại Công, tiếp theo là ty TNHH Kiểm toán và Kế toá
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

tế
H
uế

KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

h

Đề tài:

K
in

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục

ọc

phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm

Đ

ại
h

toán và Kế toán AAC

Sinh viên thực hiện:

Trương Tất Anh Vũ

Lớp:

K44 B Kế toán – Kiểm toán

Giáo viên hướng dẫn:

Th.S Phạm Thị Ái Mỹ

Khóa học :

2010 - 2014

Huế , tháng 5 năm 2014

Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Ái Mỹ

Lời cảm ơn
Nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm toán Báo cáo tài chính nói chung và
kiểm toán các khoản nợ phải thu nói riêng, trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công
ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm
toán khoản mục phải thu khách hàng tại Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC”
để đi sâu vào nghiên cứu, tìm tòi học tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Quý thầy cô giáo khoa Kế Toán – Kiểm
toán trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những
kiến thức quý báu trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là cô giáo
thành khóa luận tốt nghiệp này.

tế
H
uế

Thạc sĩ Phạm Thị Ái Mỹ, người đã tận tình trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo giúp tôi hoàn

Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC, cùng các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi có cơ hội

K
in

h

tiếp cận với thực tế công việc kiểm toán và nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thiện hơn khóa
luận tốt nghiệp này.

Một lần nữa, tôi xin gửi đến tất cả lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt

ọc

đẹp nhất.

Huế, tháng 5 năm 2014

Đ

ại
h

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên
Trương Tất Anh Vũ

SVTH: Trương Tất Anh Vũ

Trang i

Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Ái Mỹ

Danh mục chữ viết tắt
1. BCTC :

Báo cáo tài chính

2. CĐKT :

Cân đối kế toán

3. CĐPS :

Cân đối phát sinh

4. CP

Cổ phần

:

5. KSNB:

Kiểm soát nội bộ

6. KTV :

Kiểm toán viên

7. N/A

Không áp dụng (None Application)

:

Trách nhiệm hữu hạn

9. TSCĐ :

Tài sản cố định

10. VSA :

Chuẩn mực kiểm toán

11. WP

Giấy làm việc (Working paper)

Đ

ại
h

ọc

K
in

h

:

tế
H
uế

8. TNHH:

SVTH: Trương Tất Anh Vũ

Trang ii

Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Ái Mỹ

Danh mục bảng biểu, hình vẽ
Bảng

Trang

Bảng 1.1: Bảng hướng dẫn về tỷ lệ sai phạm có thể bỏ qua ............................................. 18
Bảng 1.2 : Các mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng .......................... 27
Bảng 1.3 : Mức trích lập dự phòng theo TT 228/TT-BTC ................................................ 32
Bảng 2.1 : Các ký hiệu trong giấy làm việc kiểm toán ..................................................... 41
Bảng 2.2 : Mức độ đảm bảo cần thiết từ mẫu.................................................................... 51

Đ

ại
h

ọc

K
in

h

tế
H
uế

Bảng 2.3 : Cỡ mẫu trong thử nghiệm kiểm soát ................................................................ 53

SVTH: Trương Tất Anh Vũ

Trang iii

Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Ái Mỹ

Danh mục sơ đồ, đồ thị
Bảng

Trang

Sơ đồ 1.1 : Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính ............................................................ 11
Sơ đồ 1.2 : Giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán .................................................................. 12
Sơ đồ 1.3 : Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán ................................................................... 12
Sơ đồ 1.4 : Chu trình kiểm toán mẫu VACPA .................................................................. 23
Sơ đồ 1.5: Chu trình hạch toán tài khoản 131 ................................................................... 26
Sơ đồ 1.6: Chu trình hạch toán tài khoản 139 ................................................................... 27

tế
H
uế

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức quản trị công ty ......................................................................... 36

Đ

ại
h

ọc

K
in

h

Sơ đồ 2.2: Chu trình kiểm toán tổng quát tại Công ty....................................................... 43

SVTH: Trương Tất Anh Vũ

Trang iv

1061830

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm