Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp Sài Gòn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 63 | FileSize: 1.62 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp Sài Gòn. Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp Sài Gòn nhằm trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp Sài Gòn.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-ta-bwq7tq.html

Nội dung


 1. BỘ GI ÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜ NG ĐẠI HỌ C KỸ TH UẬT CÔ NG NGH Ệ TP. H CM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn T hị Hoàng Yến Sinh viên thực hiện : Cao T hị Tâm MSSV: 107401153 Lớp: 07DQN TP. Hồ Chí Minh, Năm 2011
 2. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Chương 1: CƠ S LÝ LU N V NGU N NHÂN L C VÀ CÔNG TÁC ðÀO T O PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1. Ngu n nhân l c và qu n lý ngu n nhân l c trong t ch c 1.1.1.Khái ni m ngu n nhân l c B t kì t ch c nào cũng ñư c hình thành b i các thành viên là con ngư i hay ngu n nhân l c c a t ch c ñó. Ngu n nhân l c c a t ch c bao g m các cá nhân có vai trò khác nhau và ñư c liên k t v i nhau theo nh ng m c tiêu nh t ñ nh, còn s c lao ñ ng ñư c hi u là toàn b th l c và trí l c c a m i con ngư i. Th l c ch s c kho c a thân th , nó ph thu c vào s c vóc, tình tr ng s c kho c a t ng ngư i, m c s ng, thu nh p, ch ñ ăn u ng, ch ñ ngh ngơi, ph thu c vào ñ tu i, gi i tính. Trí l c ch s suy nghĩ, hi u bi t, s ti p thu ki n th c, kh năng sáng t o, tài năng, quan ñi m, lòng tin, nhân cách con ngư i. Như v y, nhân l c ñư c hi u là toàn b các kh năng v th l c và trí l c c a con ngư i ñư c v n d ng trong quá trình s n xu t. Nó cũng ñư c xem là s c lao ñ ng c a con ngư i - m t ngu n l c quý giá nh t trong các y u t c a s n xu t c a các doanh nghi p. Ngu n nhân l c c a doanh nghi p bao g m t t c nh ng ngư i lao ñ ng làm vi c trong doanh nghi p, là t ng th các y u t v th ch t và tinh th n ñư c huy ñ ng trong quá trình lao ñ ng. Ngu n nhân l c là cơ s t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p, vì v y ph i ti n hành qu n lý ngu n nhân l c như m t y u t ñ u vào quan tr ng c a m i doanh nghi p. 1.1.2. Khái ni m qu n lý ngu n nhân l c Trong th c t thu t ng qu n lý nhân l c hay qu n lý ngu n nhân l c ñ u ñư c hi u gi ng nhau v b n ch t và ñư c trình bày theo nhi u góc ñ khác nhau: góc ñ t ch c trong quá trình lao ñ ng: “Qu n lý nhân l c là lĩnh v c theo dõi, hư ng d n, ñi u ch nh, ki m tra s trao ñ i ch t (năng l c, th n kinh, b p th t) gi a con SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 3 MSSV: 107401153
 3. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC ngư i v i các y u t v t ch t c a t nhiên (công c lao ñ ng, ñ i tư ng lao ñ ng, năng lư ng…) trong quá trình t o ra c a c i v t ch t và tinh th n ñ tho mãn nhu c u c a con ngư i và xã h i nh m duy trì, b o v và phát tri n ti m năng c a con ngư i”. Dư i góc ñ là m t trong các ch c năng c a cơ b n c a quá trình qu n lý: qu n lý ngu n nhân l c bao g m t ho ch ñ nh, t ch c, ch huy, ph i h p và ki m soát các ho t ñ ng liên quan ñ n vi c thu hút, s d ng và phát tri n ngư i lao ñ ng trong các t ch c. D a vào chính n i dung c a ho t ñ ng qu n lý ngu n nhân l c thì “ qu n lý nhân l c là vi c tuy n d ng, s d ng, duy trì và phát tri n cũng như cung c p các ñi u ki n thu n l i cho ngư i lao ñ ng trong t ch c”. Tóm l i, khái ni m chung nh t c a qu n lý nhân l c ñư c hi u như sau: “Qu n lý ngu n nhân l c là m t quá trình tuy n m , l a ch n, duy trì, phát tri n và t o m i ñi u ki n có l i cho ngu n nhân l c trong m t t ch c nh m ñ t ñư c m c tiêu ñã ñ t ra c a t ch c ñó”.(Ngu n: TS. Hà Văn H i (2006), Qu n tr ngu n nhân l c – H c vi n bưu chính vi n thông, Tr 4) Qu n lý ngu n nhân l c bao g m các n i dung chính sau ñây L p chi n lư c và k ho ch hoá ngu n nhân l c Tuy n d ng ðào t o và phát tri n ngu n nhân l c ðánh giá s th c hi n công vi c Qu n lý ti n lương, ti n thư ng H p ñ ng lao ñ ng và quan h lao ñ ng 1.2. ðào t o và phát tri n ngu n nhân l c 1.2.1.Khái ni m ñào t o và phát tri n Chúng ta có th hi u giáo d c, ñào t o, phát tri n ñ u ñ c p ñ n m t quá trình cho phép con ngư i ti p thu các ki n th c, kĩ năng m i và thay ñ i các quan ñi m, nh n th c, kĩ năng th c hi n công vi c cá nhân. ðào t o và phát tri n là các ho t ñ ng ñ duy trì và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c c a t ch c, là ñi u ki n quy t ñ nh ñ các t ch c có th ñ ng v ng và th ng l i trong môi trư ng c nh tranh ngày càng gay g t. SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 4 MSSV: 107401153
 4. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC ðào t o ðào t o ñư c hi u các ho t ñ ng h c t p nh m giúp cho ngư i lao ñ ng có th th c hi n có hi u qu hơn các ch c năng nhi m v c a mình. ðào t o bao g m các ho t ñ ng nh m m c tiêu nâng cao tay ngh hay kĩ năng c a m t cá nhân ñ i v i công vi c hi n t i, vì th ñào t o còn ñư c g i là ñào t o kĩ năng. ðào t o liên quan ñ n vi c ti p thu các ki n th c, k năng ñ c bi t, nh m th c hi n nh ng công vi c c th m t cách hoàn h o hơn. Phát tri n Phát tri n là các ho t ñ ng nh m vươn ra kh i ph m vi công vi c trư c m t c a con ngư i lao ñ ng, nh m m ra cho h nh ng công vi c m i d a trên cơ s nh ng ñ nh hư ng tương lai c a t ch c. Phát tri n bao g m các ho t ñ ng nh m chu n b cho nhân viên theo k p v i cơ c u t ch c khi t ch c thay ñ i và phát tri n. Phát tri n ngu n nhân l c theo nghĩa r ng là t ng th các ho t ñ ng có t ch c ñư c ti n hành trong nh ng kho ng th i gian nh t ñ nh ñ nh m t o ra s thay ñ i hành vi ngh nghi p c a ngư i lao ñ ng. Chúng ta có th so sánh gi a ñào t o và phát tri n như (Xem b ng 1.1) B ng1.1: So sánh gi a ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ðào t o Phát tri n 1.T p trung Công vi c hi n t i Công vi c tương lai 2.Ph m vi Cá nhân Cá nhân và t ch c 3.Th i gian Ng n h n Dài h n Kh c ph c s thi u h t v ki n 4.M c ñích Chu n b cho tương lai th c và kĩ năng hi n t i (Ngu n: Nghiên C u C a Sinh Viên) 1.2.2.Vai trò c a ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong t ch c Có nhi u lý do ñ nói r ng công tác ñào t o phát tri n là quan tr ng và c n ñư c quan tâm ñúng m c trong t ch c, trong ñó có ba lý do ch y u là: SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 5 MSSV: 107401153
 5. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Th nh t, ñ ñáp ng yêu c u công vi c c a t ch c hay chính là ñáp ng nhu c u t n t i và phát tri n c a t ch c. Th hai, ñ ñáp ng nhu c u h c t p, phát tri n c a ngư i lao ñ ng. Th ba, ñào t o phát tri n là nh ng gi i pháp có tính chi n lư c t o ra l i th c nh tranh cho doanh nghi p. Không k doanh nghi p thu c lĩnh v c nào hay quy mô như th nào, vi c ñào t o phát tri n nh m ñúng vào nhu c u c a doanh nghi p, luôn mang l i nh ng l i ích ñáng k cho doanh nghi p, chúng ta có th chia ra hai nhóm l i ích sau: Nh ng l i ích h u hình bao g m: tăng s n lư ng, gi m chi phí, ti t ki m th i gian, tăng ch t lư ng s n ph m và d ch v . Nh ng l i ích vô hình như: c i thi n thói quen làm vi c, c i ti n thái ñ và hành vi th c hi n công vi c, t o ra môi trư ng làm vi c t t hơn, t o ñi u ki n ñ nhân viên phát tri n, nâng cao hình nh trên thương trư ng. Vai trò c a ñào t o phát tri n ñ i v i doanh nghi p, bi u hi n c th các m t sau ñây: Nâng cao năng su t lao ñ ng, hi u qu th c hi n công vi c. ðào t o phát tri n làm tăng ni m tin và ñ ng l c làm vi c c a nhân viên. ðào t o phát tri n ngu n nhân l c góp ph n n ñ nh t ch c. ðào t o phát tri n ngu n nhân l c t o ñi u ki n áp d ng ti n b khoa h c kĩ thu t vào doanh nghi p. ðào t o phát tri n giúp rút ng n th i gian h c h i c a ngư i lao ñ ng và giám sát ngư i lao ñ ng. ðào t o phát tri n còn mang l i nh ng l i ích khác như: gi i quy t các v n ñ mâu thu n n i b , nhân viên ý th c t t hơn trong vi c ph c v khách hàng, nhanh chóng phát hi n sai sót t nhà cung c p,… ð i v i ngư i lao ñ ng, vai trò c a ñào t o phát tri n ngu n nhân l c cũng ñư c th hi n ch : t o ra tính chuyên nghi p c a ngư i lao ñ ng, t o ra s thích ng gi a ngư i lao ñ ng và công vi c hi n t i và tương lai, ñáp ng nhu c u và nguy n v ng phát SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 6 MSSV: 107401153
 6. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC tri n c a công nhân viên, t o cho ngư i lao ñ ng có cách nhìn, tư duy m i ñ phát huy tính sáng t o c a ngư i lao ñ ng trong công vi c. 1.2.3. Nguyên t c c a ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ðào t o và phát tri n ngu n nhân l c ph i d a trên các nguyên t c sau: Nguyên t c coi tr ng kh năng phát tri n c a con ngư i: Con ngư i s ng hoàn toàn có năng l c ñ phát tri n, m i ngư i trong doanh nghi p ñ u có kh năng phát tri n và s c g ng thư ng xuyên phát tri n ñ gi v ng s tăng trư ng c a doanh nghi p cũng như các cá nhân. Con ngư i luôn có s thích nghi cao ñ i v i ñi u ki n, khi ngo i c nh liên t c thay ñ i, tri th c khoa h c phát tri n thì nhu c u phát tri n v m t trí tu con ngư i là m t v n ñ t t y u. Nguyên t c coi tr ng giá tr riêng c a m i ngư i: M i ngư i là m t con ngư i c th , khác v i nh ng ngư i khác và ñ u có kh năng sáng t o, ñóng góp sáng ki n c a riêng mình. Nguyên t c k t h p l i ích c a ngư i lao ñ ng và nh ng m c tiêu c a t ch c: Nh ng m c tiêu c a t ch c và phát tri n ngu n nhân l c bao g m: ñ ng viên, khuy n khích m i thành viên c g ng tăng cư ng s ñóng góp c a h cho t ch c, thu hút và s d ng t t nh ng ngư i có ñ năng l c trình ñ ñ t ñư c giá tr l n nh t thông qua nh ng s n ph m c a ngư i lao ñ ng làm ra ñ bù l i nh ng chi phí ñã b ra cho ñào t o và phát tri n. M t khác nh ng mong mu n c a ngư i lao ñ ng qua ñào t o phát tri n là: n ñ nh ñ phát tri n, có nh ng cơ h i ti n b , thăng ch c, có nh ng v trí làm vi c thu n l i mà ñó có th ñóng góp, c ng hi n ñư c nhi u nh t, ñư c cung c p nh ng thông tin v ñào t o có liên quan ñ n h . Khi nhu c u cơ b n c a h ñư c th a nh n và ñ m b o, các thành viên trong t ch c s ph n kh i làm vi c. Nguyên t c coi tr ng công tác ñào t o phát tri n trong t ch c: ðào t o phát tri n ngu n nhân l c là phương ti n ñ ñ t ñư c s phát tri n t ch c m t cách có hi u qu nh t. 1.2.4. ðào t o và phát tri n v i v n ñ qu n tr nhân l c trong doanh nghi p 1.2.4.1. ðào t o và phát tri n v i các ch c năng qu n tr nhân l c (Xem sơ ñ 1.1) SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 7 MSSV: 107401153
 7. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Sơ ñ 1.1: nh hư ng qua l i gi a ñào t o và phát tri n và các ch c năng qu n tr nhân l c khác B trí ðào t o làm gi m nhu c u tuy n d ng, cho lao s px p ñ ng có ch t lư ng cao cán b Tuy n l a c n th n làm gi m nhu c u ñào t o, ðào tuy n d ng nhi u làm tăng nhu c u ñào t o ðào t o giúp ngư i lao ñ ng làm vi c t t hơn ðánh giá ðánh giá s th c hi n công vi c thì cung c p thông s th c hi n công t o tin cho vi c xác ñ nh nhu c u ñào t o vi c ðào t o s nâng cao s th c hi n công vi c, s ñóng góp c a ngư i lao ñ ng và làm tăng thu nh p và S ñ n ñáp c ah cho công S khuy n khích tài chính làm ngư i lao ñ ng ty và cho hăng say h c h i và tích c c ñóng góp cho doanh ngư i lao phát ñ ng nghi p hơn Ngư i lao ñ ng có k năng s th c hi n công vi c tri n t t hơn và gi m ñư c nguy cơ n y sinh các n i b t bình và vi ph m k lu t Công ñoàn là ngư i có th tham gia vào công vi c Quan h thi t k và ñưa ra các chương trình ñào t o lao ñ ng (Ngu n:Nghiên c u c a sinh viên) 1.2.4.2.K ho ch hoá gi a ngu n nhân l c v i công tác ñào t o và phát tri n K ho ch hoá ngu n nhân l c là quá trình thông qua ñó các doanh nghi p ñ m b o ñư c ñ y ñ v s lư ng và ch t lư ng ngư i làm vi c phù h p v i yêu c u công vi c. Trên cơ s chi n lư c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, k ho ch hoá ngu n nhân l c có nhi m v d báo nhu c u nhân l c ñáp ng các m c tiêu s n xu t kinh doanh. ð ng th i ñánh giá kh năng s n có v s lư ng và ch t lư ng lao ñ ng trong hi n t i như trong th i gian s p t i. Trên cơ s xác ñ nh s thi u h t k trên, k ho ch hoá ngu n nhân l c ñưa ra các gi i pháp: Tuy n d ng bao nhiêu lao ñ ng và lo i nào t th trư ng lao ñ ng . B trí s p x p l i l c lư ng lao ñ ng. SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 8 MSSV: 107401153
 8. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC ðào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p Sơ ñ 1.2: K ho ch hoá ngu n nhân l c v i ñào t o và phát tri n. Chi n lư c s n xu t kinh doanh Các m c tiêu c n ñ t t i K ho ch hóa ngu n nhân l c D báo nhu c u So sánh gi a nhu c u và Kh năng s n v nhân l c kh năng s n có có v nhân l c Xác ñ nh nh ng thi u h t v s lư ng và ch t lư ng lao ñ ng Tuy n d ng t th B trí s p x p l i lao ñ ng ðào t o và phát tri n trư ng lao ñ ng (Ngu n: Th.S Hà Văn H i (4/2004), M t s v n ñ v công tác l p k ho ch ngu n nhân l c trong doanh nghi p Bưu chính Vi n thông, B thông tin và Truy n thông) 1.2.4.3. ðào t o và phát tri n ngu n nhân l c v i v n ñ s d ng lao ñ ng trong doanh nghi p Ngư i lao ñ ng sau khi tham gia các chương trình ñào t o h ñư c nâng cao trình ñ k năng ho c có ñư c nh ng ki n th c và k năng m i ñ s n sàng ñ m nh n nh ng công vi c m i ñòi h i trình ñ và k năng cao hơn. Tuy nhiên, kh năng ñóng góp c a h vào k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p v n ch là ti m năng chưa ñư c khai thác. ð nh ng chi phí b ra cho ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c th c s có ý nghĩa v i ho t ñ ng s n xu t kinh doanh thì v n ñ s d ng lao ñ ng nói chung và s d ng sau ñào t o nói riêng l i c c kỳ quan tr ng ñ i v i hi u qu công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p. N u không làm rõ ñư c tình hình s d ng lao ñ ng thì không th ñánh giá ñư c hi u qu công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p, s d ng có hi u qu ngu n nhân l c luôn là v n ñ m i m và ph c t p có SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 9 MSSV: 107401153
 9. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC liên quan ñ n hàng lo t v n ñ như: ti n lương, ti n thư ng, phúc l i và d ch v và t o ñ ng l c trong lao ñ ng, c i thi n ñi u ki n lao ñ ng, tình hình thi t b và thương m i, .. 1.2.4.4. ðào t o và phát tri n ngu n nhân l c v i chính sách khuy n khích, t o ñ ng l c làm vi c B t c nhân viên nào ñ u có nhi u m c ñích khi vào làm vi c t i m t t ch c hay doanh nghi p. B n thân m c ñích ñó luôn luôn bi n ñ i theo tác ñ ng c a công vi c và môi trư ng s ng. Vi c n m b t ñư c m c ñích và ñ ng cơ làm vi c c a nhân viên là chìa khóa ñ ban lãnh ñ o có th ñưa ra nh ng chính sách qu n lý nhân viên h p lý nh t. ði u này là r t quan tr ng vì t ch c, doanh nghi p mu n thành công ñ u ph i nh s ñóng góp c a các thành viên. Khi các thành viên dành s c l c và tâm huy t c a h cho công vi c c a doanh nghi p thì coi như doanh nghi p ñó ñã thành công bư c ñ u. ð ñ t ñư c ñi u này, ñòi h i nhà qu n lý ph i bi t ñ ng viên khuy n khích nhân viên, t o ñ ng l c làm vi c, khi n h khao khát th c hi n công vi c thay vì “ph i” làm vi c. C th , nhà qu n lý c n bi t nhân viên c a mình ñang suy nghĩ như th nào ho c ñang mong ñ i ñi u gì? T ñó bi t cách g n k t ñ ng l c c a các cá nhân v i m c tiêu l n c a doanh nghi p. Nhân viên có ñ ng l c s là ngư i năng ñ ng, tâm huy t, ch u ñ u tư s c l c, th i gian ñ hoàn thành công vi c. Vì v y, ñi ñôi v i công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c các c p qu n lý trong doanh nghi p ph i hi u ph n nào tâm lý c a nhân viên, t o ra các giá tr vô hình cho doanh nghi p. 1.2.5. Quan ñi m v hi u qu công tác ñào và phát tri n ngu n nhân l c “Hi u qu kinh t c a m t hi n tư ng (ho c quá trình) kinh t là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình ñ s d ng các ngu n l c (nhân l c, tài l c, v t l c, ti n v n) ñ ñ t ñư c m c tiêu xác ñ nh”. Ta có công th c tính hi u qu kinh t như sau: H = K/C V i H là hi u qu kinh t c a m t hi n tư ng (quá trình kinh t ) nào ñó; K là k t qu thu ñư c t hi n tư ng (quá trình) kinh t ñó và C là chi phí toàn b ñ ñ t ñư c k t qu ñó. (Ngu n:PGS.TS Nguy n Văn H o(2006), Giáo trình Kinh t Chính Tr , Tr 23) SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 10 MSSV: 107401153
 10. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC T công th c trên ñ tính hi u qu kinh t cho vi c ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p ta suy ra công th c sau: Hi u qu kinh t c a công K t qu kinh doanh Tác ðT và PTNNL = T ng chi phí ñ u tư cho ðT và PT Qua công th c trên ta th y r ng s tăng trư ng, phát tri n c a doanh nghi p ph thu c nhi u vào ki n th c, trình ñ qu n lý, chuyên môn nghi p v c a cán b nhân viên trong doanh nghi p. Do v y, n u ñ u tư không ñúng m c cho công tác ñào t o và phát tri n s nh hư ng vô cùng l n ñ n chi n lư c ñào t o và phát tri n cán b , nhân viên lâu dài c a doanh nghi p. Th t v y, hi u qu ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ñư c hi u là m t ch tiêu kinh t ph n ánh quá trình ñ u tư cho công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p (doanh thu, l i nhu n, l i ích cá nhân thu ñư c t phía ngư i ñào t o). 1.2.6. Tiêu chu n ñánh giá hi u qu chương trình ñào t o và phát tri n 1.2.6.1. Lư ng hóa nh ng chi phí và l i ích thu ñư c t ho t ñ ng ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khi th c hi n m t khóa ñào t o và phát tri n cho cán b nhân viên, doanh nghi p c n tính ñư c nh ng kho n chi phí ñ u tư cho khóa ñào t o ñó cũng như xác ñ nh ñư c nh ng l i ích mà khóa ñào t o ñó ñem l i cho cá nhân ngư i ñư c c ñi ñào t o và b n thân doanh nghi p. N u không tính toán nh ng chi phí ñó c n th n s d n ñ n tình tr ng doanh nghi p ñ u tư chi phí cho khóa ñào t o có th thi u ho c th a, mà l i ích thu ñư c sau khóa ñào t o k t thúc ngư i ñư c tham gia vào ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p chưa ch c ñã bù ñ p ñư c nh ng chi phí ñó, th m chí ch t lư ng v n chưa ñư c nâng cao th c s . Vì v y, vi c tính toán chi phí ñào t o phát tri n và l i ích thu ñư c t vi c ñào t o phát tri n là m t vi c c n thi t. 1.2.6.2. Chi phí ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong năm Chi phí ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c g m nhi u lo i chi phí khác nhau, ta có th chia làm 3 lo i sau: SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 11 MSSV: 107401153
 11. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Chi phí bên trong: là chi phí cho các phương ti n v t ch t k thu t cơ b n như: kh u hao tài s n c ñ nh ph c v ñào t o và phát tri n, trang b k thu t, nguyên v t li u s d ng trong quá trình gi ng d y. Chi phí cho ñ i ngũ cán b làm công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c như: cán b gi ng d y, công nhân hu n luy n th c hành, cán b qu n lý, nhân viên ph c v các cơ s ñào t o c a doanh nghi p. Chi phí cơ h i: Là lo i chi phí khó xác ñ nh ( bao g m chi phí cơ h i c a doanh nghi p và chi phí cơ h i c a h c viên) và s không th c t n u chúng ta mu n làm rõ chi phí này. Vì v y, ta ch l y lo i chi phí d nh n ra nh t là ti n lương ph i tr cho các h c viên trong th i gian h ñư c c ñi ñào t o và không tham gia công vi c công ty. Chi phí bên ngoài: H u h t các doanh nghi p không t t ch c toàn b các chương trình ñào t o cho các nhân viên c a mình mà thư ng ph i thuê bên ngoài, kho n chi phí bên ngoài bao g m: Ti n chi phí ñi l i, ăn và h c b ng cho các h c viên Ti n tr cho các t ch c, cá nhân mà chúng ta thuê h ñào t o Như v y, t ng chi phí ñào t o bao g m: chi phí bên trong, chi phí cơ h i và chi phí bên ngoài. 1.2.6.3. L i ích cá nhân thu ñư c t các chương trình ñào t o và phát tri n Nh ng cá nhân ñư c c ñi ñào t o ñương nhiên là h thu ñư c nhi u l i ích: L i ích vô hình: ðó là s th a mãn nhu c u cơ b n v tinh th n, nhu c u ñư c ñào t o và phát tri n. vì v y h thu ñư c l i ích v tinh th n L i ích h u hình: Nh ñư c ñào t o và phát tri n mà h có ñư c công vi c m i v i thu nh p cao hơn, ñi u ki n lao ñ ng t t hơn, v trí công tác ch c ch n hơn, có nhi u cơ h i thăng ti n trong ngh nghi p hơn. V phía doanh nghi p: Doanh nghi p thu ñư c nh ng l i ích qua vi c nâng cao ch t lư ng s n ph m trên th trư ng, ñ ng v ng c nh tranh v i các doanh nghi p khác. Doanh nghi p có ñư c ñ i ngũ cán b nhân viên có trình ñ chuyên môn nghi p v v ng vàng, ph c v t t cho s phát tri n c a doanh nghi p. SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 12 MSSV: 107401153
 12. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC T t nhiên, nh ng l i ích h u hình và vô hình t phía cá nhân và doanh nghi p ñ t ñư c ph i l n hơn chi phí ñ u tư cho vi c ñào t o ñó thì m i ch ng t r ng doanh nghi p ñã th c hi n có hi u qu , trong công tác ñào t o và phát tri n c a doanh nghi p mình. 1.3. Nhân t nh hư ng ñ n công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p Công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c c a t ch c, doanh nghi p hi n nay ch u nh hư ng c a r t nhi u y u t . M i y u t có m c ñ nh hư ng r t khác nhau dù nhi u hay ít, theo chi u hư ng thu n l i hay khó khăn vì th khi doanh nghi p xây d ng chương trình ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c thì ph i xét ñ n m c ñ tác ñ ng c a các y u t ñó. Ch ng h n như: Ch t lư ng giáo d c và ñào t o Th trư ng lao ñ ng Môi trư ng s n xu t kinh doanh Quan ñi m, chính sách phát tri n c a doanh nghi p M c tiêu, ñ nh hư ng phát tri n c a doanh nghi p ð c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Ngu n l c c a t ch c Y u t văn hóa t ch c trong doanh nghi p 1.4. Quy trình ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p ð ho t ñ ng ñào t o và phát tri n ñ t ñư c hi u qu cao, m i doanh nghi p ñ u ph i xây d ng cho mình m t ti n trình ñào t o khoa h c, phù h p v i tình hình c th c a doanh nghi p. Doanh nghi p khi th c hi n ho t ñ ng ñào t o phát tri n ph i ñ u tư m t kho n nh t ñ nh, mu n ñ m b o ch n ch c kho n ñào t o y ñem l i k t qu có giá tr , ph i thi t k và t ch c chu ñáo các ho t ñ ng ñào t o phát tri n. Có nhi u cách th c ñào t o khác nhau cho m i doanh nghi p. Hi n nay m t chương trình ñào t o thư ng thông qua b y bư c cơ b n và m i doanh nghi p, t ch c tùy vào m c ñích s n xu t kinh doanh c a mình mà chú tr ng vào m t s bư c cơ b n nào ñó. C th trình t xây d ng m t chương trình ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ñư c th hi n b ng mô hình sau. SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 13 MSSV: 107401153
 13. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Sơ ñ 1.3 : Trình t xây d ng m t chương trình ñào t o/ phát tri n Các quy trình ñánh giá ñư c xác ñ nh ph n nào b i Xác ñ nh nhu c u ñào t o Xác ñ nh m c tiêu ñào t o s có th ño lư ng ñư c các m c tiêu ðánh giá l i n u c n thi t L a ch n ñ i tư ng ñào t o Xác ñ nh chương trình ñào t o và l a ch n phương pháp ñào t o D tính chi phí ñào t o L a ch n và ñào t o giáo viên Thi t l p quy trình ñánh giá (Ngu n: Th.S Nguy n Văn ði m, Giáo trình qu n tr nhân s - ðH Kinh t Qu c dân, Tr176) 1.4.1. Xác ñ nh nhu c u ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c Công tác ñào t o phát tri n c a doanh nghi p ph i k t h p ch t ch v i quy ho ch chi n lư c c a doanh nghi p và th c ti n qu n lí c a doanh nghi p, ñây là m u ch t thành b i trong công tác b i dư ng c a doanh nghi p. Trư c khi th c hi n ñào t o, ñ ñào t o ph c v ñ c l c cho doanh nghi p, công vi c ph i làm trư c tiên là phân tích xem có t t y u ph i ñào t o phát tri n không, nói cách khác bư c này chính là xác ñ nh tính c n thi t c a ho t ñ ng ñào t o. Bư c này chính là vi c xác ñ nh th i gian, ñ a ñi m và nh ng b ph n nào c n ñư c ñào t o. Nhu c u ñào t o ñư c xác ñ nh d a trên phân tích nhu c u lao ñ ng c a t ch c, các yêu c u v ki n th c, kĩ năng c n thi t cho vi c th c hi n công vi c và phân SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 14 MSSV: 107401153
 14. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC tích trình ñ ki n th c, k năng hi n có c a ngư i lao ñ ng. Trong giai ño n này doanh nghi p c n ph i: Phân tích nhu c u c a doanh nghi p Phân tích m c tiêu phát tri n c a doanh nghi p Phân tích công vi c Phân tích nhu c u ñào t o c a nhân viên Yêu c u hi u qu thành tích công tác mà công vi c c a ch c v quy ñ nh Phân tích nguyên nhân d n ñ n kho ng cách t n t i c a hi u qu thành tích Xác ñ nh ai s là ngư i c n ñào t o và quy t ñ nh cu i cùng là xác ñ nh ai là ngư i s n sàng ñ ñư c ñào t o Như v y chúng ta có th th y b n ch t c a xác ñ nh nhu c u ñào t o như sau: Nhu c u ñào t o = Thành tích công tác lí tư ng – thành tích công tác th c t Sơ ð 1.4: Lý Thuy t Kho ng Cách Hi n Kho ng Cách Lý Tr ng Tư ng (Ngu n: Phương pháp phân tích kho ng cách c a Beckhard và Harris, 1987) D a trên phương pháp phân tích kho ng cách ta có sơ ñ phân tích nhu c u ñào t o như sau: Sơ ñ 1.5: Sơ ñ phân tích nhu c u ñào t o M c ñ hi n th c Nhu c u ñào t o Tr ng thái lí tư ng K thu t, ki n th c và năng K thu t, ki n th c và năng l c hi n có c a nhân viên l c c n có c a nhân viên Hi u qu thành tích công tác Hi u qu thành tích công tác th c t c a nhân viên lý tư ng c a nhân viên SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 15 MSSV: 107401153
 15. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC M c ñích c a sơ ñ phân tích kho ng cách (hay nhu c u ñào t o) là tìm ra các kho ng cách có th l p ñ y b ng ñào t o, phân tích nguyên nhân t o ra nh ng kho ng cách gi a hình nh “lý tư ng” và “hi n tr ng”. K t qu mô t tình tr ng hi n t i c a nhân viên s ñư c xem xét v i hình nh tương lai ñ xác ñ nh nh ng gì c n thay ñ i và nh ng gì không c n thay ñ i. ðào t o là m t trong nh ng cách phát tri n ngu n nhân l c nhưng không ph i là cách duy nh t . Vì v y, ñ làm ñư c vi c này, ta c n ph i tìm ra hi n tr ng và tìm ra hình nh lý tư ng ñ xác ñ nh các kho ng cách. Sau ñó m i bi t ñư c kho ng cách nào có th ñáp ng b ng ñào t o ñư c. Trong sơ ñ trên tr ng thái lý tư ng là hình nh h c viên làm vi c t t nh t m iv trí công vi c c a mình, h c viên có ñ các k năng, ki n th c và phương pháp tiên ti n nh t, phù h p nh t, ñ làm vi c v i hi u qu cao nh t có th . M c ñ hi n th c là hình nh con ngư i ñang có. Trong nh ng k năng, ki n th c, thái ñ làm vi c hi n t i c a h , có nh ng ñi u t t, hi u qu như mong ñ i, và có nh ng ñi u chưa ñư c như mong ñ i và chưa ñáp ng ñư c nhu c u c a ñ i tư ng ph c v . Nhu c u ñào t o (kho ng cách) là nh ng ñi m c n thay ñ i hình nh hi n th c ñ ñ t t i hình nh lý tư ng. So sánh gi a hình nh hi n th c và lý tư ng ta s th y r ng ñ có ñư c hình nh lý tư ng, c n tăng thêm m t s k năng, ki n th c và thái ñ phù h p; và cũng c n b b t, hay thay ñ i m t s k năng, ki n th c và thái ñ không còn phù h p. Nh ng ñi u c n thêm và c n b t ñó chính là nhu c u ñào t o (hay kho ng cách). Như v y, vi c thêm nh ng ñi m phù h p, hay b t nh ng ñi m không còn phù h p ñ u là công vi c “l p ñ y các kho ng cách”. 1.4.2. Xác ñ nh m c tiêu ñào t o phát tri n ngu n nhân l c Xác ñ nh m c tiêu ñào t o chính là vi c xác ñ nh: Các k năng c th s ñư c ñào t o Th i gian ñào t o S ngư i ñư c ñào t o Xác ñ nh ai là ngư i ñào t o: cán b ñào t o là nh ng ngư i trong công ty hay là thuê t các t ch c bên ngoài? SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 16 MSSV: 107401153
 16. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Tính thư ng xuyên trong vi c t ch c các l p ñào t o Xác ñ nh m c tiêu ñào t o s có ñư c phương hư ng rõ ràng cho k ho ch ñào t o và ñó cũng là cái giá ñ cho k ho ch ñào t o. ð nh m c tiêu ñào t o ph i chú ý ñ n tôn ch c a doanh nghi p và xu t phát t góc ñ công nhân viên, t c là có th th c hi n ñư c, vi t thành văn rõ ràng tư ng t n, không mang tính tr u tư ng chung chung. Khi ñ t ra m c tiêu, m i t ch c ñ u c n tuân th nguyên t c SMART(Specific(c th ); Measurable(ðo lư ng ñư c); Achievable(Có th ñ t ñư c); Relevant(Có liên quan); Timebound (H n ñ nh th i gian h p lí)). 1.4.3. L a ch n ñ i tư ng ñào t o Là vi c xem xét ai ñư c ñào t o trong th i gian t i. Cơ s c a vi c l a ch n ñ i tư ng ñào t o bao g m: Ngư i ñư c ñào t o ph i thu c nhóm có yêu c u Ngư i ñư c ñào t o là ngư i có kh năng ti p thu ki n th c, cũng như ti p thu nh ng ki n th c m i. Ph i nghiên c u nh ng nh hư ng c a ñào t o v i vi c thay ñ i hành vi c a ngư i h c sau quá trình ñào t o. Vi c l a ch n ñ i tư ng ñào t o ph i k p th i ñ ñáp ng ñư c yêu c u công vi c hi n t i, tương lai c a t ch c. 1.4.4. Xây d ng chương trình ñào t o và l a ch n phương pháp ñào t o Chương trình ñào t o là m t h th ng các môn h c và bài h c ñư c d y, cho th y nh ng ki n th c nào, k năng nào c n ñư c d y và d y trong bao lâu. Trên cơ s ñó l a ch n phương pháp ñào t o phù h p. H u h t các chương trình ñào t o cho nhân viên bao g m ñào t o ngoài công vi c (Off the job training) và ñào t o trong công vi c (On the job training). 1.4.4.1. ðào t o ngoài công vi c ðây là phương pháp ñào t o trong ñó ngư i h c ñư c tách kh i s th c hi n các công vi c th c t . ðào t o ngoài công vi c thư ng ñư c th c hi n bên ngoài nơi làm vi c v i nh ng s ch d n trong l p h c. ðào t o ngoài công vi c s r t hi u qu trong vi c SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 17 MSSV: 107401153
 17. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC truy n ñ t các ki n th c k năng cơ b n cho m t nhóm l n nh ng ngư i lao ñ ng. Nhóm phương pháp này bao g m: T ch c các l p c nh doanh nghi p C ñi h c các trư ng chính quy Các bài gi ng, h i ngh và h i th o ðào t o t xa 1.4.4.2. ðào t o trong công vi c ðây là phương pháp ñào t o tr c ti p t i nơi làm vi c, trong ñó ngư i h c s h c ñư c nh ng ki n th c, k năng c n thi t cho công vi c thông qua th c t th c hi n công vi c và thư ng là dư i s hư ng d n c a nh ng ngư i lao ñ ng lành ngh hơn. ðào t o trong công vi c là phương pháp ñào t o hi u qu , cơ b n nh t, nó h tr b sung cho các hình th c ñào t o ngoài công vi c. ðây là phương pháp r t hi u qu trong vi c truy n ñ t ki n th c và k năng liên quan tr c ti p ñ n công vi c thông qua hình th c ti p c n tr c ti p c a m t ngư i hư ng d n t i nơi làm vi c. Nhóm phương pháp này bao g m: ðào t o theo ki u ch d n công vi c ðào t o theo ki u h c ngh Kèm c p và ch b o Luân chuy n và thuyên chuy n công vi c 1.4.5. D tính chi phí ñào t o phát tri n ngu n nhân l c Chi phí cho ñào t o quy t ñ nh vi c l a ch n các phương pháp ñào t o, bao g m chi phí cho vi c h c và vi c d y. Chi phí tr c ti p bao g m: ti n lương cho ngư i ñư c ñào t o, thù lao cho giáo viên, chi phí giáo trình, tài li u h c t p, chi phí thuê ñ a ñi m, kh u hao máy móc, chi phí sinh ho t phát sinh… Chi phí gián ti p chính là nh ng t n th t vô hình cho doanh nghi p do ngu n tài nguyên và th i gian dùng cho vi c ñào t o nên không th dùng cho các ho t ñ ng khác hay chính là chi phí cơ h i c a vi c ti n hành ñào t o. SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 18 MSSV: 107401153
 18. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Khi các chi phí này vư t quá kinh phí cho phép thì cán b ph trách ñào t o ph i có các ñi u ch nh cho phù h p như gi m s lư ng ngư i ñư c ñào t o, thay ñ i các cán b ñào t o. 1.4.6. L a ch n và ñào t o giáo viên Trong su t quá trình ñào t o giáo viên là ngư i không th thi u, vi c l a ch n giáo viên cũng r t quan tr ng. Ph i l a ch n giáo viên có trình ñ chuyên môn cao ñ ng th i cũng ti t ki m ñư c nhi u chi phí nh t cho t ch c. M i t ch c có th l a ch n giáo viên theo các cách sau: L a ch n giáo viên ngay t bên trong các doanh nghi p: Vi c l a ch n này có ưu ñi m là ti t ki m ñư c chi phí cho doanh nghi p và d qu n lý. Nhưng ngư c l i như c ñi m là kh năng truy n ñ t ki n th c không cao. L a ch n giáo viên t bên ngoài doanh nghi p: V i giáo viên bên ngoài doanh nghi p s có ưu ñi m là kh năng truy n ñ t cao t o ñi u ki n cho các h c viên ti p thu ki n th c chuyên môn nhanh chóng, nhưng v i cách này r t khó qu n lý và chi phí cao. Vì v y, t ch c nên k t h p giáo viên thuê ngoài và nh ng ngư i có kinh nghi m lâu năm trong t ch c, vi c k t h p này cho phép ngư i h c ti p c n v i nh ng ki n th c m i, ñ ng th i không xa r i th c ti n doanh nghi p. Các giáo viên c n ph i ñư c t p hu n ñ n m v ng m c tiêu và cơ c u c a chương trình ñào t o chung. Ch t lư ng gi ng d y cao hay th p c a giáo viên là nhân t quan tr ng ñ quy t ñ nh ch t lư ng ñào t o h c viên. B ph n ñào t o ph i xây d ng cho doanh nghi p m t ñ i ngũ cán b gi ng d y có ch t lư ng cao ñ ñ m b o cho vi c ñào t o ñư c thành công. 1.4.7. ðánh giá hi u qu ñào t o và phát tri n (Sơ ñ 1.6) SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 19 MSSV: 107401153
 19. HOÀN THI N CÔNG TÁC ð ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Sơ ð 1.6: Nh ng Tiêu Chí ðánh Giá Hi u Qu ðào T o Và Phát Tri n : ào Theo m c tiêu ñào t o So sánh ðánh giá gi a l i ích M ts hi u qu thu ñư c và bi n pháp ñào t o và chi phí b khác phát tri n ra Theo k năng, chuyên môn (Ngu n: T ng h p c a sinh vi viên) 1.4.7.1. ðánh giá hi u qu ñ t o theo m c tiêu ñào t o ñào Trong ti n trình ñào t o, b c ti p theo c a vi c ñánh giá nhu c u ñ t o là chuy n nhu bư ñào c u ñó thành m c tiêu ñào t o. Vi c phân tích t t nhu c u ñào t o v i ch t lư ng cao và êu l thu n ti n cho vi c ñánh giá hi u qu ñ t o. Chính vì v y v c ñánh giá hi u qu ñào ñào t o s cho chúng ta bi t chương trình ñào t o và phát tri n s th c hi n ñ n ñâu? Nh ng ch m c tiêu ñào t o ñ ra có ñ t ñ c v i mong mu n c a doanh nghi p hay không? m c ñư ñ ñ t ñư c ñ n ñâu? n u th c s nh ng m c ti c a doanh nghi p ñ ra m quá trình tiêu mà ñào t o và phát tri n c a doanh nghi p ñ t ñ c thì ch ng t vi c ñ t o và phát tri n ñư ñào ngu n nhân l c là thành công. à V i phương pháp ñ ương ñánh giá theo ch tiêu có ưu ñi m là b t c doanh nghi p n nào cũng có th s d ng ñ ñưa ra nh ng m c tiêu ñào t o có l i cho doanh nghi p m ũng ñ mình trên cơ s thi t k chương tr ương trình ñào t o và phát tri n phù h p v i t ng ñ i tư ng là b ph n t qu n lý hay b ph n tr c ti p s n xu t. SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 20 MSSV: 107401153
 20. HOÀN THI N CÔNG TÁC ðÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY SCC Như c ñi m c a ch tiêu này là khó có th lư ng hoá ñư c m t cách chính xác. Nhi u khi vi c ñưa ra m c tiêu ñào t o sai l ch do ñánh giá nhu c u ñào t o chưa ñúng m c làm cho vi c ñánh giá hi u qu ñào t o và phát tri n v sau cũng b nh hư ng theo. 1.4.7.2. ðánh giá hi u qu ñào t o và phát tri n theo k năng, chuyên môn Trong ch tiêu ñánh giá này thì hi u qu ñào t o và phát tri n ph thu c vào t ng ñ i tư ng trong doanh nghi p. ð i v i ngư i lao ñ ng tr c ti p tham gia vào ho t ñ ng s n xu t kinh doanh thì ñ ñánh giá hi u ñào t o, ngư i ta d a vào trình ñ lành ngh , k năng, chuyên môn, nghi p v và năng su t lao ñ ng c a h . Nó bi u hi n m t ch t và m t lư ng, trình ñ ñào t o công vi c trư c và sau quá trình ñào t o. Tuỳ theo ñi u ki n c th c a t ng doanh nghi p mà l a ch n các ch tiêu phù h p ph n ánh ñư c k t qu c a công tác ñào t o. Trong các doanh nghi p s n xu t, ch tiêu năng su t lao ñ ng thư ng ñư c g i là ch tiêu t ng h p ph n ánh hi u qu ho t ñ ng ñào t o. Tuy nhiên trong ch tiêu năng su t lao ñ ng l a ch n ñơn v tính toán sao cho ph n ánh chính xác ho t ñ ng ñào t o. Ch tiêu năng su t lao ñ ng ño b ng ñơn v giá tr Ch tiêu giá tr : Th c ch t là dùng ti n ñ bi u hi n hi u qu s n xu t kinh doanh qua quá trình ñào t o. Q W= 0 T (Ngu n: Nguy n T n Bình (2005), Phân tích ho t ñ ng doanh nghi p, NXB Th ng Kê, Tr 133) Trong ñó: W là năng su t lao ñ ng c a m t nhân viên Q 0 là doanh thu t ng năm ñã quy ñ i T là s lư ng nhân viên t ng năm Q = Q (1 + I1 ) (1 + I2)…….(1 + I n ) 0 Trong ñó : Q là doanh thu hàng năm chưa quy ñ i I1, I2….In là ch s giá năm t+1, t+2,….t+1+n SVTT: Cao Th Tâm – 07DQN Trang 21 MSSV: 107401153
932697

Tài liệu liên quan


Xem thêm