of x

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 106 | Page: 92 | FileSize: 0.75 M | File type: PDF
106 lần xem

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đề tài nghiên cứu nhằm tổng hợp lý luận về kiểm toán và kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính được trang bị tại trường Đại học; mô tả thực tế quy trình kiểm toán và cách xử lý của Kiểm toán viên trong trường hợp có sai sót trong hệ thống kế toán tại đơn vị dẫn tới những sai sót các thông tin trên báo cáo tài chính liên quan đến khoản mục TSCĐ,... mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-danh-gia-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc-tai-san-co-dinh-tron-ilkauq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu tới mọi người bài Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AACTài liệu Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thuộc danh mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh được chia sẽ bởi quantrikinhdoanh tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề ,Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 92 trang , thuộc file PDF, cùng chủ đề Khóa luận tốt nghiệp, Quy trình kiểm toán, Kiểm toán khoản mục tài sản cố định, Tài sản cố định, Kiểm toán tài sản cố định, Báo cáo tài chính : Đề tài nghiên cứu nhằm tổng hợp lý luận về kiểm toán và kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính được trang bị tại trường Đại học; mô tả thực tế quy trình kiểm toán và cách xử lý của Kiểm toán viên trong trường hợp có sai sót trong hệ thống kế toán tại doanh nghiệp dẫn đến các sai sót những thông báo trên báo cáo tài chính liên quan tới khoản mục TSCĐ,, nói thêm là mời những bạn cùng tham khảo, bên cạnh đó ĐẠI HỌC HUẾ, nói thêm là TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, nói thêm là KHOA KÉ TOÁN KIỂM TOÁN TÊ ́H U Ế ---------- K IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣C ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC O TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO VÀ KẾ TOÁN AAC Đ,còn cho biết thêm A ̣I H TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Đặng Hoàng Thanh Tâm Th, bên cạnh đó S Phạm Thị Bích Ngọc Lớp: K46B Kế toán – Kiểm toán, nói thêm Niên khóa: 2015-2016 Huế, 05/2016 L ờ Cảm Ơn, kế tiếp là i, ý nữa Đ ể ho thành đượ nghiê c này, e xin gởi lờ c ơ thật tâm đế quý, ý nữa àn, bên cạnh đó c, bên cạnh đó n ứu, bên cạnh đó m, tiếp theo là i ảm n, bên cạnh đó n, bên cạnh đó thầy c giảng v n K ho K ế to K iể to nó riê v quý thầy c T rườ Đ ại, nói thêm là ô, cho biết thêm iê,còn cho biết thêm a, ngoài ra án, thêm nữa m án i ng à, bên cạnh đó ô, bên cạnh đó ng
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KÉ TOÁN KIỂM TOÁŃH

U

Ế

----------

K

IN

H

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

̣C

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC

O

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

VÀ KẾ TOÁN AAC

Đ
A

̣I H

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Đặng Hoàng Thanh Tâm

Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

Lớp: K46B Kế toán – Kiểm toán
Niên khóa: 2015-2016

Huế, 05/2016

L ờ Cảm Ơn
i
Đ ể ho thành đượ nghiê c này, e xin gửi lờ c ơ chân thành đế quý
àn
c
n ứu
m
i ảm n
n
thầy c giảng v n K ho K ế to K iể to nó riê v quý thầy c T rườ Đ ại
ô

a
án
m án i ng à
ô
ng
họ kinh tế H uế nó c
c
i hung đã giúp đỡ trang b kiế thức c e tro suố quá trình họ
,
ị n
ho m ng t
c
tập.

Ế

T rân trọ c ơ b lãnh đạo c c anh c tro P hò B áo c tài
ng ảm n an
ùng ác
hị ng
ng
áo

U

c
hính 4 c ng ty T N H H K iể to và K ế to A A C đã tạo m i điề kiệ
ô
m án
án
ọ u n

́H

thuận lợ cho e tro quá trình thực tập c như thu thập những thô tin c thiế
i
m ng
ũng
ng
ần ttro quá trình nghiê cứu.
ng
n

Đặc b t, e xin gử lờ c ơ c thành đế c giáo T hS. P hạm T hị B íc
iệ m
i i ảm n hân
n ô
h

H

N gọ đã tận tình hư ng dẫn v giúp đỡ e rất nhiề tro suố thờ gian thự hiệ nghiê
c

à
m
u ng t i
c n
n

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

c u này


Sinh viê thực hiệ
n
n

Đ ặng H o T hanh T âm
àng

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Cổ phần

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

DN

Doanh nghiệp

TSCĐ

Tài sản cố định

BCTC

Báo cáo tài chính

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TS

Tài sản

TK

Tài khoản

BĐS

Bất động sản

U

́HIN

XDCB

Kiểm soát nội bộ
Xây dựng cơ bản

H

KSNB

KTV

Ế

CP

Kiểm toán viên
Bảng cân đối kế toán

BCĐPS

Bảng cân đối phát sinh

NCC

Nhà cung cấp

VCSH

Vốn chủ sở hữu

TSNH

Tài sản ngắn hạn

TGNH

Tiền gửi ngân hàng

NNH

Nợ ngắn hạn

HTK

Hàng tồn kho

GVHB

Giá vốn hàng bán

DT

Doanh thu

DTT

Doanh thu thuần

LNTT

Lợi nhuận trước thuế

GLV

Giấy làm việc

KH

Khách hàng

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

BCĐKT

SVTH: Đặng Hoàng Thanh Tâm

ii

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Mục tiêu kiểm toán TSCĐ ............................................................................14
Bảng 1.2. Đánh giá tính hoạt động hữu hiệu của các thủ tục KSNB của chu trình
TSCĐ và XDCB ............................................................................................................16
Bảng 1.3. Thủ tục kiểm toán và mục tiêu kiểm toán tương ứng ...................................18
Bảng 1.4. Bảng phân tích tổng quát các thay đổi Nguyên giá TSCĐ ...........................19

Ế

Bảng 1.5. Bảng phân tích tổng quát về khấu hao và giá trị hao mòn lũy kế .................22

U

Bảng 2.1. Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của

́H

KTV ...............................................................................................................................33
Bảng 2.2. Biến động TSCĐ công ty CP ABC...............................................................38Bảng 2.3. Bảng phân tích các hệ số tài chính ................................................................40
Bảng 2.4. Bảng câu hỏi phỏng vấn Ban giám đốc về gian lận......................................42

H

Bảng 2.5. Xác định mức trọng yếu................................................................................44

IN

Bảng 2.6. Mức trọng yếu áp dụng khi thực hiện kiểm toán ..........................................45
Bảng 2.7. Bảng câu hỏi về KSNB đối với TSCĐ .........................................................46

K

Bảng 2.8. Soát xét về thiết kế và thực hiện các kiểm soát chính của hệ thống KSNB .47

̣C

Bảng 2.9. Chương trình kiểm toán TSCĐ công ty CP ABC (GLV D730) ...................49

O

Bảng 2.10. Chính sách kế toán áp dụng ........................................................................52

̣I H

Bảng 2.11. Tổng hợp và đối chiếu số liệu TSCĐ..........................................................54
Bảng 2.12. Bảng tổng hợp, phân tích biến động TSCĐ ................................................55

Đ
A

Bảng 2.13. Thời gian sử dụng hữu ích của một số TSCĐ.............................................57
Bảng 2.14. Thời gian khấu hao của các nhóm TSCĐ ...................................................58
Bảng 2.15. Tỉ lệ khấu hao trung bình của các nhóm TSCĐ..........................................59
Bảng 2.16. Thuyết minh tổng hợp tăng giảm TSCĐ.....................................................60
Bảng 2.17. Phiếu kiểm kê..............................................................................................67
Bảng 2.18. Ước tính độc lập chi phí khấu hao ..............................................................68
Bảng 2.19. Chi phí khấu hao chi tiết cho từng khoản mục chi phí ...............................69
Bảng 2.20. Kiểm tra chính sách khấu hao .....................................................................69
Bảng 2.21. Biến động chi phí khấu hao.........................................................................69
Bảng 2.22. Phê duyệt phát hành ý kiến kiểm toán (Phụ lục 10) ...................................71

SVTH: Đặng Hoàng Thanh Tâm

iii

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC .......... 27
Sơ đồ 2.2. Chu trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ......... 30
Sơ đồ 2.3. Bộ máy tổ chức công ty CP ABC ............................................................... 36
Sơ đồ 2.4. Chu trình mua TSCĐ tại công ty CP ABC ................................................. 37

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Sơ đồ 2.5. Chu trình nhượng bán/thanh lý TSCĐ tại công ty CP ABC ....................... 37

SVTH: Đặng Hoàng Thanh Tâm

vi

1064500

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm