Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 106 | Page: 92 | FileSize: 0.75 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đề tài nghiên cứu nhằm tổng hợp lý luận về kiểm toán và kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính được trang bị tại trường Đại học; mô tả thực tế quy trình kiểm toán và cách xử lý của Kiểm toán viên trong trường hợp có sai sót trong hệ thống kế toán tại đơn vị dẫn tới những sai sót các thông tin trên báo cáo tài chính liên quan đến khoản mục TSCĐ,... mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-danh-gia-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc-tai-san-co-dinh-tron-ilkauq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KÉ TOÁN KIỂM TOÁŃH

U

Ế

----------

K

IN

H

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

̣C

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC

O

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

VÀ KẾ TOÁN AAC

Đ
A

̣I H

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Đặng Hoàng Thanh Tâm

Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

Lớp: K46B Kế toán – Kiểm toán
Niên khóa: 2015-2016

Huế, 05/2016

L ờ Cảm Ơn
i
Đ ể ho thành đượ nghiê c này, e xin gửi lờ c ơ chân thành đế quý
àn
c
n ứu
m
i ảm n
n
thầy c giảng v n K ho K ế to K iể to nó riê v quý thầy c T rườ Đ ại
ô

a
án
m án i ng à
ô
ng
họ kinh tế H uế nó c
c
i hung đã giúp đỡ trang b kiế thức c e tro suố quá trình họ
,
ị n
ho m ng t
c
tập.

Ế

T rân trọ c ơ b lãnh đạo c c anh c tro P hò B áo c tài
ng ảm n an
ùng ác
hị ng
ng
áo

U

c
hính 4 c ng ty T N H H K iể to và K ế to A A C đã tạo m i điề kiệ
ô
m án
án
ọ u n

́H

thuận lợ cho e tro quá trình thực tập c như thu thập những thô tin c thiế
i
m ng
ũng
ng
ần ttro quá trình nghiê cứu.
ng
n

Đặc b t, e xin gử lờ c ơ c thành đế c giáo T hS. P hạm T hị B íc
iệ m
i i ảm n hân
n ô
h

H

N gọ đã tận tình hư ng dẫn v giúp đỡ e rất nhiề tro suố thờ gian thự hiệ nghiê
c

à
m
u ng t i
c n
n

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

c u này


Sinh viê thực hiệ
n
n

Đ ặng H o T hanh T âm
àng

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Cổ phần

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

DN

Doanh nghiệp

TSCĐ

Tài sản cố định

BCTC

Báo cáo tài chính

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TS

Tài sản

TK

Tài khoản

BĐS

Bất động sản

U

́HIN

XDCB

Kiểm soát nội bộ
Xây dựng cơ bản

H

KSNB

KTV

Ế

CP

Kiểm toán viên
Bảng cân đối kế toán

BCĐPS

Bảng cân đối phát sinh

NCC

Nhà cung cấp

VCSH

Vốn chủ sở hữu

TSNH

Tài sản ngắn hạn

TGNH

Tiền gửi ngân hàng

NNH

Nợ ngắn hạn

HTK

Hàng tồn kho

GVHB

Giá vốn hàng bán

DT

Doanh thu

DTT

Doanh thu thuần

LNTT

Lợi nhuận trước thuế

GLV

Giấy làm việc

KH

Khách hàng

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

BCĐKT

SVTH: Đặng Hoàng Thanh Tâm

ii

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Mục tiêu kiểm toán TSCĐ ............................................................................14
Bảng 1.2. Đánh giá tính hoạt động hữu hiệu của các thủ tục KSNB của chu trình
TSCĐ và XDCB ............................................................................................................16
Bảng 1.3. Thủ tục kiểm toán và mục tiêu kiểm toán tương ứng ...................................18
Bảng 1.4. Bảng phân tích tổng quát các thay đổi Nguyên giá TSCĐ ...........................19

Ế

Bảng 1.5. Bảng phân tích tổng quát về khấu hao và giá trị hao mòn lũy kế .................22

U

Bảng 2.1. Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của

́H

KTV ...............................................................................................................................33
Bảng 2.2. Biến động TSCĐ công ty CP ABC...............................................................38Bảng 2.3. Bảng phân tích các hệ số tài chính ................................................................40
Bảng 2.4. Bảng câu hỏi phỏng vấn Ban giám đốc về gian lận......................................42

H

Bảng 2.5. Xác định mức trọng yếu................................................................................44

IN

Bảng 2.6. Mức trọng yếu áp dụng khi thực hiện kiểm toán ..........................................45
Bảng 2.7. Bảng câu hỏi về KSNB đối với TSCĐ .........................................................46

K

Bảng 2.8. Soát xét về thiết kế và thực hiện các kiểm soát chính của hệ thống KSNB .47

̣C

Bảng 2.9. Chương trình kiểm toán TSCĐ công ty CP ABC (GLV D730) ...................49

O

Bảng 2.10. Chính sách kế toán áp dụng ........................................................................52

̣I H

Bảng 2.11. Tổng hợp và đối chiếu số liệu TSCĐ..........................................................54
Bảng 2.12. Bảng tổng hợp, phân tích biến động TSCĐ ................................................55

Đ
A

Bảng 2.13. Thời gian sử dụng hữu ích của một số TSCĐ.............................................57
Bảng 2.14. Thời gian khấu hao của các nhóm TSCĐ ...................................................58
Bảng 2.15. Tỉ lệ khấu hao trung bình của các nhóm TSCĐ..........................................59
Bảng 2.16. Thuyết minh tổng hợp tăng giảm TSCĐ.....................................................60
Bảng 2.17. Phiếu kiểm kê..............................................................................................67
Bảng 2.18. Ước tính độc lập chi phí khấu hao ..............................................................68
Bảng 2.19. Chi phí khấu hao chi tiết cho từng khoản mục chi phí ...............................69
Bảng 2.20. Kiểm tra chính sách khấu hao .....................................................................69
Bảng 2.21. Biến động chi phí khấu hao.........................................................................69
Bảng 2.22. Phê duyệt phát hành ý kiến kiểm toán (Phụ lục 10) ...................................71

SVTH: Đặng Hoàng Thanh Tâm

iii

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC .......... 27
Sơ đồ 2.2. Chu trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ......... 30
Sơ đồ 2.3. Bộ máy tổ chức công ty CP ABC ............................................................... 36
Sơ đồ 2.4. Chu trình mua TSCĐ tại công ty CP ABC ................................................. 37

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Sơ đồ 2.5. Chu trình nhượng bán/thanh lý TSCĐ tại công ty CP ABC ....................... 37

SVTH: Đặng Hoàng Thanh Tâm

vi

1064500

Tài liệu liên quan


Xem thêm