Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá môi trường đầu tư dịch vụ trên địa bàn Thành phố Huế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 37 | Page: 90 | FileSize: 3.71 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá môi trường đầu tư dịch vụ trên địa bàn Thành phố Huế. Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đầu tư và MTĐT; phân tích, đánh giá thực trạng MTĐT DV trên địa bàn TP Huế; đề xuất giải pháp để cải thiện MTĐT DV trên địa bàn TP Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-danh-gia-moi-truong-dau-tu-dich-vu-tren-dia-ban-thanh-pho-h-4kkauq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHẤT TRIỂN

tế
H
uế

..........

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đ

ại
họ
cK
in
h

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

TS. Lê Nữ Minh Phương

LỚP: K45C KHĐT
Niên khóa: 2010 - 2015

Huế, năm 2015

Khóa luận tốt nghiệp đại học

GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương

Sau thời gian nghiên cứu, học tập tại khoa kinh tế & phát triển - Trường Đại học
Kinh tế Huế, được sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng
nghiệp, tôi đã hoàn thành luận văn cử nhân kinh tế với đề tài: “Đánh giá môi trường
đầu tư dịch vụ trên địa bàn Thành phố Huế”.
Hoàn thành luận văn này, cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn tới cô giáo Ts.Lê

tế
H
uế

Nữ Minh Phương người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình hoàn
thành luận văn này, đồng thời cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa kinh tế & phát triển
đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.

ại
họ
cK
in
h

Xin chân thành cảm ơn ông Dương Xuân Mân chánh văn phòng - UBND TP Huế
đã cho phép tôi thực tập tại UBND TP Huế.

Xin cảm ơn các cán bộ trong phòng kinh tế đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá
trình thực tập tại UBND TP.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng học tập nghiên cứu trong suốt mấy năm qua, song do
thời gian có hạn, thiếu kinh nghiệm thực tế nên đề tài này không tránh khỏi những

Đ

thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sư góp ý của các thầy cô giáo và các bạn bè đồng
nghiệp để luận văn này được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 5 năm 2015
Sinh viên
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

i

Khóa luận tốt nghiệp đại học

GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương

MỤC LỤC

Lời cảm ơn ........................................................................................................................ i
Mục lục ............................................................................................................................ii
Danh mục các thuật ngữ viết tắt ..................................................................................... iv
Danh mục biểu đồ ............................................................................................................ v
Danh mục bảng biểu ....................................................................................................... vi
Tóm tắt nghiên cứu ........................................................................................................vii
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................ 5

tế
H
uế

CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU.......................................... 5
1.1. Một số khái niệm. ..................................................................................................... 5
1.1.1. Đầu tư. .................................................................................................................. 5
1.1.2. Môi trường đầu tư. ................................................................................................ 5
1.1.3. Dịch vụ.................................................................................................................. 6

ại
họ
cK
in
h

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư ........................................................ 6
1.3. Mô hình đánh giá môi trường đầu tư. ..................................................................... 12
1.3.1. Lý thuyết về thể chế và môi trường đầu tư. ........................................................ 12
1.3.2. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay PCI. .................................................... 14
1.4. Kinh nghiệm của các địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư. ............ 16
1.4.1. Các địa phương tiêu biểu trên phạm vi cả nước. ................................................ 16

Đ

1.4.2. Một số nước điển hình. ....................................................................................... 20
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HUẾ......... ............................................................................................ 22
2.1. Đánh giá môi trường đầu tư ở Việt Nam. ............................................................... 22
2.1.1 Thế mạnh của môi trường đầu tư Việt Nam ....................................................... 22
2.1.2 Các hạn chế của môi trường đầu tư Việt Nam ................................................... 24
2.2. Đánh gía MTĐT tại TT - Huế ................................................................................. 27
2.3. Tổng quan tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội của TP Huế.................................... 30
2.3.1. Điều kiện tự nhiên. ............................................................................................. 30
2.3.2. Điều kiện Kinh tế - Xã hội.................................................................................. 34

SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

ii

Khóa luận tốt nghiệp đại học

GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương

2.4. Thực trạng thu hút VĐT DV trên địa bàn TP. Huế qua các năm. .......................... 36
2.5. Đánh giá MTĐT DV trên địa bàn TP. Huế. ........................................................... 38
2.5.1 Chi phí gia nhập thị trường ................................................................................. 40
2.5.2 Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. .............................................. 42
2.5.3 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin ................................................................. 44
2.5.4 Chi phí thời gian để thực hiện các QĐ của Nhà nước ........................................ 46
2.5.5 Chi phí không chính thức ................................................................................... 48
2.5.6 Cạnh tranh bình đẳng............................................................................................ 50
2.5.7 Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh................................................ 52

tế
H
uế

2.5.8. DV hỗ trợ DN ...................................................................................................... 53
2.5.9 Đào tạo lao động ................................................................................................... 54
2.5.10 Thiết chế pháp lý ................................................................................................ 56
2.6. Kết luận................................................................................................................... 57

ại
họ
cK
in
h

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN MÔI
TRƯỜNG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TP HUẾ ..................................... 60
3.1. Định hướng. ............................................................................................................ 60
3.2.Giải pháp.................................................................................................................. 61
3.2.1. Giải pháp mang tầm vĩ mô. ................................................................................. 61
3.2.2 Giải pháp mang tầm vi mô ................................................................................... 62
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 65

Đ

1. Kết luận ..................................................................................................................... 64
2. Kiến nghị ................................................................................................................... 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 66
PHỤ LỤC

SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

iii

Khóa luận tốt nghiệp đại học

GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

APEC: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á

KCN: khu công nghiệp

– Thái Bình Dương

KTTĐ: Kinh tế trọng điểm

ASEAN: Hiệp hội các Quốc gia Đông

KH&ĐT: Kế hoạch và đầu tư

Nam Á

MTĐT: môi trường đầu tư

DN: Doanh nghiệp
ODA: nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính
thức

ECOSOC: Hội đồng Kinh tế và Xã hội

PCI: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

tế
H

Liên Hiệp Quốc

uế

DV: Dịch vụ

TB: trung bình

K

FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

in

thế giới

ọc

GCNĐT: Giấy chứng nhận đầu tư

ại
h

GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất

TNDN: Thu nhập DN

h

IPU: Đại hội đồng Liên minh Nghị viện

Đ

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội

GNP: Tổng sản phẩm quốc dân
ISO: Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

TT - Huế : Thừa Thiên Huế

TP: Thành phố
UBND: Ủy ban nhân dân
UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học
và Văn hóa của Liên hiệp quốc
USD: Đô la Mỹ
XNK: Xuất nhập khẩu
WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới

SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

iv

1064486

Tài liệu liên quan


Xem thêm