Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi nhánh Lâm Đồng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 15 | Page: 199 | FileSize: 19.23 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi nhánh Lâm Đồng. Khóa luận nghiên cứu, đánh giá hoạt động cho vay, hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại nói chung từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương – Chi nhánh Lâm Đồng.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-danh-gia-he-thong-kiem-soat-noi-bo-hoat-dong-cho-vay-doi-vo-maiauq.html

Nội dung


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

tế
H
uế

--------------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ại
họ
cK
in
h

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT
ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH
NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Đ

CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

ĐOÀN THỊ DUNG

Huế, tháng 05 năm 2014
i

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
--------------------

tế
H
uế

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT

ại
họ
cK
in
h

ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH
NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Đ

CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Đoàn Thị Dung
Lớp: K44B-KT
Niên khóa: 2010 - 2014

ThS. Nguyễn Ngọc Thủy

Huế, tháng 05 năm 2014

ii

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Để có thể thành khóa luận tốt nghiệp này em xin chân thành cảm ơn thầy cô
trường Đại học kinh tế Huế đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu trong thời
gian học tập tại mái trường thân yêu.
Đặc biệt em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.s Nguyễn Ngọc Thủy đã tận tình
giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ cho em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành
luận văn.

tế
H
uế

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Vietinbank Lâm Đồng, đặc
biệt các anh chị trong phòng khách hàng doanh nghiệp và tập thể cán bộ, nhân viên
trong Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi nhánh Lâm Đồng đã quan
tâm, nhiệt tình trao đổi, truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm, cung cấp thông tin thiết

ại
họ
cK
in
h

thực nhất, tạo điều kiện cho em được nghiên cứu, làm quen với môi trường nghề
nghiệp thực tế trong quá trình thực tập tại đơn vị.

Em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã khích lệ, động viên em, là chỗ dựa tinh thần
cho em trong thời gian qua.

Kính chúc quý thầy cô, quý anh chị trong ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công
Thương – Chi nhánh Lâm Đồng cùng gia đình, bạn bè luôn dồi dào sức khỏe, hạnh
phúc và thành công trong cuộc sống.

Đ

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

iii

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài: .................................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu: ............................................................................................ 2
3. Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................................. 2
4. Đối tượng nghiên cứu: ........................................................................................... 3
5. Phạm vi nghiên cứu. .............................................................................................. 3
6. Phương pháp nghiên cứu: ...................................................................................... 3

tế
H
uế

7. Tính mới của đề tài: ............................................................................................... 3
8. Cấu trúc đề tài: ...................................................................................................... 4
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................. 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI

ại
họ
cK
in
h

BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÓI CHUNG VÀ HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI. ............................................................................................................. 5
1.1.

Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. .......................... 5
Khái niệm tín dụng ngân hàng. ................................................................... 5

1.1.2.

Đặc điểm của tín dụng ngân hàng: .............................................................. 5

1.1.3.

Các loại hình tín dụng ngân hàng. ............................................................... 6

1.1.4.

Rủi ro tín dụng của hoạt động tín dụng. ...................................................... 7

1.1.5.

Vai trò của tín dụng ngân hàng: ................................................................ 10

Đ

1.1.1.

1.2.

Tổng quan về kiểm soát nội bộ trong ngân hàng: ............................................ 11

1.2.1.

Khái niệm về kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ. ..................... 11

1.2.2.

Mục tiêu và vai trò của kiểm soát nội bộ trong ngân hàng. ...................... 12

1.2.3.

Sự cần thiết của kiểm soát nội bộ đối với tổ chức tín dụng. ..................... 13

1.2.4.

Các yếu tố cần thiết của một hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân

hàng.

................................................................................................................... 13

1.3.

Hệ thống kiểm soát nội bộ theo Basel II:......................................................... 18

1.4.

Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay trong ngân hàng thương mại. ................ 20
iv

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1.4.1.

Khái quát về hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp. ........ 20

1.4.2.

Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh

nghiệp. ................................................................................................................... 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO
VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG. .... 35
2.1.

Lịch sử hình thành và phát triển. ..................................................................... 35
Quá trình hình thành và phát triển............................................................. 35

2.1.2.

Các lĩnh vực hoạt động ............................................................................. 35

2.1.3.

Cơ cấu tổ chức:.......................................................................................... 37

2.1.4.

Tình hình lao động cuả Vietinbank Lâm Đồng qua hai năm 2012 –

2013.

................................................................................................................... 39

2.1.5.

Tình hình hoạt động của ngân hàng qua các năm 2011, 2012, 2013. ....... 40

2.1.6.

Tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm. ................................. 42

2.1.7.

Tình hình dư nợ. ........................................................................................ 44

ại
họ
cK
in
h

2.2.

tế
H
uế

2.1.1.

Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay đối với khách

hàng doanh nghiệp của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi
nhánh Lâm Đồng: ....................................................................................................... 46
2.2.1.

Cơ cấu tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng TMCP

Công Thương. ......................................................................................................... 46
Các quy định của ngân hàng trong hoạt động cho vay đối với đối

Đ

2.2.2.

tượng khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế ......................................... 50
2.2.3.

Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình cho vay tại Ngân hàng

TMCPCT chi nhánh Lâm Đồng. ............................................................................ 55
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIETIN BANK LÂM
ĐỒNG ........................................................................................................................... 69
3.1.

Những thành tựu đạt được. .............................................................................. 69

3.2.

Những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong chu trình tín

dụng. .......................................................................................................................... 77
v

1061516

Tài liệu liên quan


Xem thêm