Kết cấu bê tông cốt thép : KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP part 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Kết cấu bê tông cốt thép : KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP part 2. d1: đường kính của cốt dọc lớn nhất . Bán kính cong của các mặt tiếp xúc: r1. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ket-cau-be-tong-cot-thep-ket-cau-khung-be-tong-cot-thep-part-2-3z2wtq.html

Nội dung


  1. d1: âæåìng kênh cuía cäút doüc låïn nháút . Baïn kênh cong cuía caïc màût tiãúp xuïc: r1 < r2 khoaíng 5%, vaì r1, r2 = (1,2 ÷ 1.5)h h: Chiãöu cao tiãút diãûn cäüt. * Mäúi näúi cæïng ( khä): Khi e0 ≤ 0.2h0 Læåïi theïp gia cäú Baín theïp trung tám Haìn theo 2 baín theïp chu vi chåì sàôn 20d Khi e0 > 0.2h0 * Mäúi näúi cæïng ( æåït): Khi e0 ≥ 0.2h0 - Mäúi näúi cäüt-xaì ngang: - Mäúi näúi cäüt cæïng cäüt vaì moïng h 7
  2. 4. Tênh toaïn caïc mäúi näúi làõp gheïp: 4.1 Mäúi näúi cäüt-xaì ngang: Taûi gäúi xaì ngang chëu mä men ám M. M N= Qui âäøi mä men thaình càûp ngáùu læûc: Z Z: Khoaíng caïch caïc mäúi haìn phêa trãn vaì phêa dæåïi. N Fa = Tênh diãûn têch theïp liãn kãút phêa trãn : Ra Tênh mäúi haìn theo âiãöu kiãûn: Nâh = 0,85 Rh.hh.∑lh ≥ N 1,3 N ∑ l n = 0,85 R .h h h ∑lh : Täøng chiãöu daìi âæåìng haìn Q Rh : Cæåìng âäü âæåìng haìn hh : Chiãöu cao âæåìng haìn (hh ≥ 0,25 d vaì ≥ 4mm); 1,3 : Hãû säú an toaìn. h 2l/3 * Tênh âãú tæûa (vai cäüt): Giaí thuyãút æïng suáút phán bäú daûng tam giaïc l Chiãöu cao vai cäüt theo âiãöu kiãûn chëu læûc càõt: Q ≤ Rk.b.h0 Nãúu cáön haûn chãú chiãöu cao thç h coï thãø thu nhoí laûi, nhæng phaíi thoía maîn : 1 Q ≤ Rnbh 0 6 Âäü væån cuía vai cäüt l choün theo yãu cáöu cáúu taûo nhæ bäú trê theïp chåì sàôn, chiãöu daìi âæåìng haìn liãn kãút... Q Khi læûc càõt Q tæång âäúi låïn, cáön kiãøm tra neïn cuûc bäü : σ = ≤R b.l Vai cäüt tênh nhæ mäüt consol ngàõn ( l
  3. Q Fx = Nãúu læûc càõt låïn cáön tênh cäút xiãn: R ax . sin α 1 vaì ≤ 15cm Cäút âai : u ≤ h 4 1 Cäút xiãn : φ ≤ chiãöu daìi cuía noï vaì ≤ 25mm 15 4.2 Mäúi näúi cäüt-cäüt: -Mäúi näúi khåïp: Tênh toaïn kiãøm tra theo khaí nàng chëu neïn cuía loîi : N ≤ Ncb = Floîi.(Rn + µk.Ra). Trong âoï: Floîi - diãûn têch TD trong giåïi haûn cuía læåïi theïp. µk - hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía læåïi theïp n .f .l + n .f .l µk = 1 a1 1 2 a2 2 l1.l2 .S n1, n2 - säú thanh theïp theo phæång l1, l2; fa1, fa2: - diãûn têch TD thanh theïp theo phæång l1, l2 l1, l2 - chiãöu daìi thanh theïp theo caïc phæång. S - khoaíng caïch giæîa caïc læåïi theïp. -Mäúi näúi æåït : Taûi mäúi näúi coï N, M. Chuyãøn (M, N) thaình læûc doüc tæång âæång: 2e Fa1, n1 Ntd = N (1 + 0 ) h Ntd ≤ R , aFa + 0 .9 RnF1 + N luoi N luoi = kR á1 F1γ 1 µ 1 l2 L2 Trong âoï: F1- diãûn têch TD trong giåïi haûn cuía læåïi theïp. Fa2, n2 µk - hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía læåïi theïp n .f .l + n .f .l l1 µk = 1 a1 1 2 a2 2 L1 l1.l2 .S 5+α R F k= α = µ 1 a1 , γ 1 = 4,5 − 3,5 1 , 1 = 4,5α Rn Fcot n1, n2 - säú thanh theïp theo phæång l1, l2; fa1, fa2: - diãûn têch tiãút diãûn caïc thanh theïp theo phæång l1, l2 l1, l2 - chiãöu daìi thanh theïp theo caïc phæång. S - khoaíng caïch giæîa caïc læåïi theïp. - Mäúi näúi khä : Giaí thiãút khi taíi troüng taïc duûng thç æïng suáút neïn do baín âãûm truyãön xuäúng seî måí räüng dæåïi 1 goïc laì 1,5δ. Coìn æïng suáút do âæåìng haìn truyãön xuäúng måí 1 goïc 2,5δ Fh = 2,5δ [ 2h1 + 2(b1-5δ)] Fâ = ( c+ 3δ)( d+ 3δ) 9
  4. N σ cb = ≤ θ .Rn Ftxuc Trong âoï Ftxuc = Fh + Fâ δ Ftxuc θ = 3÷4 ≤2 F Læûc do âæåìng haìn chëu : 2,5δ 2,5δ N Nh = Fh 1,5δ 1,5δ Ftxuc Tæì Nh vaì ΣLh N hh = ⇒ 0.7 Rh ∑ Lh Nãúu coï M thç ngoaìi læûc neïn N1, d b1 b Fh âæåìng haìn coìn chëu N2=M/z, Fd luïc náöy duìng (N1 + N2 ) âãø tênh âæåìng haìn. c h1 h 5. Nguyãn tàõc tênh toaïn khung: 5.1 Så âäö tênh: Cáön coï nhæîng nháûn xeït âãø chuyãøn tæì så âäö thæûc vãö så âäö tênh toaïn håüp lyï vaì tçm caïch âån giaín så âäö tênh. * Nãúu âäü cæïng âån vë cuía xaì ≥ 4 âäü cæïng âån vë cuía cäüt thç coï thãø coi xaì ngang kã lãn cäüt : xaì ngang âæåüc tênh nhæ dáöm liãn tuûc. * Nãúu hãû chênh coï âäü cæïng gáúp nhiãöu láön hãû phuû, coï thãø taïch ra âãø tênh (tênh hãû phuû træåïc, sau âoï truyãön phaín læûc liãn kãút vaìo tênh hãû chênh), nhæ váûy hãû chênh seî an toaìn hån, nhæng våïi hãû phuû vç khäng kãø âãún biãún daûng cuía hãû chênh nãn thiãúu an toaìn do âoï cáön chuï yï gia cäú thãm khi cáúu taûo theïp cho hãû phuû. * Nãúu caïc nhëp cuía khung chãnh lãûch nhau khäng quaï 10% thç coi nhæ bàòng nhau vaì láúy theo trë trung bçnh (âãöu nhëp). * Nãúu xaì nghiãng coï âäü däúc < 1/8 thç coï thãø coi nhæ ngang xaì thàóng. * Cho pheïp dëch chuyãøn caïc taíi troüng trong khoaíng 1/20 nhëp âãø âæa vãö dang taíi troüng û âäúi xæïng hoàûc phaín xæïng. * Nãúu trong mäüt xaì coï tæì 5 taíi troüng táûp trung tråí lãn (caïch âãöu vaì trë säú nhæ nhau) thç coï thãø qui âäøi thaình phán bäú âãöu. * Nãúu khung coï nhiãöu nhëp bàòng nhau vaì taíi troüng giäúng nhau thç coï thãø tênh våïi khung 3 nhëp, näüi læûc caïc nhëp giæîa láúy nhæ nhau. 10
  5. 5.2 Choün kêch thæåïc så bäü: - Xaì ngang : Choün kêch thæåïc tiãút diãûn theo M = 0,7 M0 M0 laì mä men låïn nháút trong dáöm âån giaín tæång æïng M h0 = 2 Chiãöu cao tiãút diãûn: R n .b (bãö räüng b choün theo kinh nghiãûm hoàûc yãu cáöu kiãún truïc), vaì h = (1.5 ÷ 3)b. 1 1 Âäúi våïi xaì cong : h = ( ÷ )l 25 30 Nãúu xaì ngang cong coï thanh càng, thç thanh càng âæåüc xaïc âënh theo læûc càng H: ql 2 H = 0 .9 8f - Cäüt: Choün så bäü kêch thæåïc tiãút diãûn theo læûc neïn (âæåüc xaïc âënh gáön âuïng): N Fcot = (1, 2 ÷ 1,5) Rn 5.3 Xaïc âënh taíi troüng, näüi læûc, täø håüp näüi læûc: Taíi troüng taïc duûng coï thãø tênh våïi caïc træåìng håüp sau: - Ténh taíi gäöm: troüng læåüng baín thán cuía kãút cáúu, caïc låïp cáúu taûo, váût liãûu bao che.. - Hai træåìng håüp cuía hoaût taíi sæí duûng âæåüc xãúp caïch táöng caïch nhëp. - Hai træåìng håüp taíi troüng gioï (gioï traïi vaì gioï phaíi). - Taíi troüng âäüng âáút . - Xaïc âënh näüi læûc theo caïc phæång phaïp cuía CHKC. Âäü cæïng cuía caïc thanh láúy theo kêch thæåïctiãút diãûn vaì vaì mä âun âaìn häöi cuía bãtäng, boí qua sæû coï màût cuía cäút theïp. - Täø håüp näüi læûc: âãø tçm ra nhæîng càûp näüi læûc nguy hiãøm. 5.4 Tênh toaïn tiãút diãûn: - Kiãøm tra laûi tiãút diãûn âaî choün, nãúu khäng håüp lyï cáön phaíi thay âäøi. Khi thay âäøi laûi kêch thæåïc tiãút diãûn, näüi læûc seî thay âäøi cáön phaíi xaïc âënh laûi. Nhæng âãø âån giaín, cho pheïp sæí duûng näüi læûc cuî nãúu tiãút diãûn thay âäøi khäng nhiãöu. - Tênh cäút theïp dáöm: Nãúu laì dáöm ngang tênh nhæ cáúu kiãûn chëu uäún. Nãúu laì dáöm nghiãng coï thãø tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám. - Tênh cäút theïp cäüt: Tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn trung tám hoàûc lãûch tám. *************** 11
435169