Hướng dẫn giải bài 119,120,121 trang 100 SGK Đại số 6 tập 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 43 | Page: 8 | FileSize: 0.85 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 119,120,121 trang 100 SGK Đại số 6 tập 1. Tài liệu giải bài tập trang 100 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài ôn tập chương số nguyên. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-119a120a121-trang-100-sgk-dai-so-6-tap-1-ijyauq.html

Nội dung


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI ÔN TậP CHƯƠNG 2 SỐ HỌC TOÁN 6 TẬP 1: BÀI 107 ĐẾN BÀI 121 TRANG 98, 99, 100 Hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 2 số học Toán 6 tập 1: Bài 107, 108, 109 trang 98; Bài 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 trang 99; Bài 119, 120, 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Bài 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Trên trục số cho hai điểm a,b (h.53). Hãy: a) Xác định điểm -a, -b trên trục số b) Xác định điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| trên trục số c) So sánh các số a, b, -a, -b, |a|, |b|, |-a|, |-b| với số 0 Đáp án và giải bài 107: a), b) Các em xác định như hình dưới đây c) a< 0; b>0; -a>0; -b<0; |a| >0;|b| > 0; |-a| > 0; |-b| > 0 hoặc |a| = |-a| = -a > 0 và a < 0; |b| = |- b| = b >0 và -b < 0 |a| ≥ 0 với mọi a. Bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a và -a với 0 Hướng dẫn giải bài 108: Vì a ≠ 0 ⇒ a > 0 hoặc a < 0 Nếu a > 0 ⇒ -a < 0 ⇒ -a < a Nếu a < 0 ⇒ -a > 0 ⇒ -a > a W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 1 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học: Tên Lương Thế Vinh Đề-Các Pi-Ta-Go Gau-xơ Ác-si-mét Ta-lét Cô-va-lép-xkai-a Năm sinh 1441 1596 -570 1777 -287 -624 1850 Sắp xếp các năm sinh trên đây theo thứ tự thời gian tăng dần. Đáp án bài 109: Sắp xếp các năm sinh trên đây theo thứ tự thời gian tăng dần: -624 < -570 < -287 < 1441 < 1596 < 1777 <1850 Bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương. Đáp án bài 110: a) Đúng; b) Đúng c) Sai ví dụ (-3).(-2) = 6; d) Đúng W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 2 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Tính các tổng sau: a) [ (-13) +(-15)] +(-8) b) 500 – (-200) – 210 – 100 c) –( -129) + (-119) –301 +12 d) 777 – (-111) –(-222) +20 Đáp án và giải bài 111: a) [ (-13) +(-15)] +(-8) = (-28)+(-8) = -36 b) 500 – (-200) – 210 – 100 = 500+200 – 210 – 100 = 700 – 210 – 100=490 – 100 = 390 c) –( -129) + (-119) –301 +12= 129 – 119 – 301 +12 =10 +12 –301 = 22 – 301 = ( – 279) d) 777 – (-111) –(-222) +20 = 777+111+222+20 = 1020 Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Đố vui: Bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số thứ 2 (a) nhưng số thứ 2 trừ đi 10 lại bằng số thứ nhất trừ đi 5 ( tức là a-10 =2a -5). Hỏi đó là hai số nào? Đáp án và giải bài 112: Theo bài ra ta có: a – 10 =2a – 5 ⇔ 2a – a = 5 – 10 ⇔ a = -5 Vậy 2a = 2.(-5) = -10 Vậy số thứ nhất là -10; số thứ 2 là -5. Bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Đố: Hãy điền các số 1;-1;2;-2;3;-3 vào các ô trống ở hình vuông (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau. W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 3 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Đáp án và hướng dẫn giải bài 113: Tổng tất cả 9 số ở 9 ô của hình vuông là: 1+(-1)+2+(-2)+3+(-3)+4+0+5 = 9 ⇒Tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột, mỗi đường chéo là: 9:3 = 3 Do đó: c = 3-(5+0) = -2 ; e = 3-[4+(-2)] = 1; a = 3-(1+0) = 2; g = 3-(4+0) = -1; b = 3-[1+(-1)] = 3; d = 3-(2+4) = -3 2 3 -2 -3 1 5 4 -1 0 Bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: a) -8 < x < 8 ; b) -6 < x < 4 ; c) -20 < x < 21 Đáp án và hướng dẫn giải bài 114: a) Không có số nguyên x nào thỏa mãn điều kiện -8 < x < 8 b) Các số nguyên x thỏa mãn -6 < x < 4 là: -5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3. Tổng các số nguyên là: -5+(- 4)+(-3)+(-2)+(-1) + 0+ 1+ 2 + 3 = -9 c) Các số nguyên x thỏa mãn -20 < x < 21 là: –19;-18;-17;-16;-15;-14;-13;-12;-11;-10;-9;-8;- 7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20. Tổng các số nguyên là: = 20 Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập chương 3 số học lớp 6 Tìm a ∈ Z, biết: a) |a| = 5; d) |a| = |-5|; b) |a| = 0; c) |a| = -3; e) -11|a| = -22 Đáp án và hướng dẫn giải bài 115: W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 4 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai a) |a| = 5 ⇒ a = ±5 b) |a| = 0 ⇒ a = 0 c) |a| = -3 Không có số a nào thỏa mãn vì |a| ≥ 0 d) |a| = |-5| ⇒ a = ±5 e) -11.|a| = -22 ⇒|a| = 2 ⇒ a =±2 ... - tailieumienphi.vn 1082572

Tài liệu liên quan


Xem thêm