How to Draw a Cartoon Donkey

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 7 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
of x

How to Draw a Cartoon Donkey. This simple cartoon donkey is a lot of fun to make so you can get your pencils out and get started! Step 1 - Make the donkey's head and body Make a circle. Now make a circular square below it in the proportions shown in the example. Be careful about the proportions and the placement of the circle as well as the circular square because the circle will eventually make the head and the square will be the main body of the donkey.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-draw-a-cartoon-donkey-gye2tq.html

Nội dung


683942