How to Draw a Cartoon Cow

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: 0.05 M | File type: PDF
of x

How to Draw a Cartoon Cow. This simple cartoon cow is very easy to make and you are going to love the end result! Get your drawing tools and keep reading below. Step 1 - Drawing Circles Make a big circle and then a smaller one a little up and to the side of the big circle. It should be obvious, but just in case it isn't, the big circle will make the cow's body and the smaller circle will be used to make the head. .Step 2 - Ears and Mouth Next, draw two small straight lines down from the sides of the smaller head circle.... Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-draw-a-cartoon-cow-dye2tq.html

Nội dung


683939