of x

How to Draw a Cartoon Brown Bear (the Easy Way)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
0 lần xem

How to Draw a Cartoon Brown Bear (the Easy Way). Do you want to learn how to draw a cartoon brown bear? Don’t get grizzly! Impress your family and friends with your supreme sketching skills when you follow our simple steps and learn how to draw a cartoon brown bear. Put a pencil in your paw and let’s get started! STEP-1: The Bear Necessities –Drawing the Basic Shapes of our Cartoon Bear Bears have always played a big part in popular culture, including the famous Disney film, Brother Bear. Now, it’s your turn to add to this rich heritage by learning how to draw a cartoon brown bear! First of.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-draw-a-cartoon-brown-bear-the-easy-way-9xe2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu How to Draw a Cartoon Brown Bear (the Easy Way).Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật đưa vào cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên đang cần cùng xem ,Tài liệu How to Draw a Cartoon Brown Bear (the Easy Way) thuộc danh mục ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được giới thiệu bởi thành viên my-thuat tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 7 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có cartoon drawing, drawing animals, cartoon animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Do you want to learn how to draw a cartoon brown bear? Don’t get grizzly! Impress your family and friends with your supreme sketching skills when you follow our simple steps and learn how to draw a cartoon brown bear, bên cạnh đó Put a pencil in your paw and let’s get started!, bên cạnh đó STEP-1: The Bear Necessities –Drawing the Basic Shapes of our Cartoon Bear Bears have always played a big part in popular culture, including the famous Disney film, Brother Bear, tiếp theo là Now, it’s your turn to add to this rich heritage by learning how to draw a cartoon brown bear! First of, kế tiếp là How to Draw a Cartoon Brown Bear (the Easy Way) Do you want to learn how to draw a cartoon brown bear? Don’t get grizzly! Impress your family and friends with your supreme sketching skills when you follow our simple steps and learn how to draw a cartoon brown bear, bên cạnh đó Put a pencil in your paw and let’s get started! STEP-1: The Bear Necessities –Drawing the Basic Shapes of our Cartoon Bear Bears have always played a big part in popular culture, including the famous Disney film, Brother Bear,còn cho biết thêm Now, it’s your turn to add to this rich heritage by learning how to draw a cartoon brown bear! First of all
How to Draw a Cartoon Brown Bear (the Easy Way) Do you want to learn how to draw a cartoon brown bear? Don’t get grizzly! Impress your family and friends with your supreme sketching skills when you follow our simple steps and learn how to draw a cartoon brown bear. Put a pencil in your paw and let’s get started! STEP-1: The Bear Necessities –Drawing the Basic Shapes of our Cartoon Bear Bears have always played a big part in popular culture, including the famous Disney film, Brother Bear. Now, it’s your turn to add to this rich heritage by learning how to draw a cartoon brown bear! First of all, draw a circle for the head, followed by an intersecting oval shape on its side. Then, draw a much larger oval or egg shape for our bear’s body. These will form the ‘bear’ basics for our awesome illustration! STEP-2: ‘Paws’ for Thought – Adding more Detail to our Furry Friend Now you’ve drawn the basic shapes of our cartoon bear, it’s time to add some more shapes to bring our furry friend to life! Starting with the head, draw one oval on the left-hand side – this will eventually form our cartoon bear’s ear. Then, draw a series of three smaller ovals on the right-hand side as in our illustration. Moving on to the body, use the large oval you drew in the first step as your basis for our cartoon bear’s back – draw an arc shape which meets the body. Finally, finish off by drawing another oval towards the bottom of the body, which will eventually become our bear’s paw. STEP-3: Bear, Brown Bear, What Do You See? An Awesome Illustration taking Shape! Having got your paws on the basic outline of our cartoon bear, it’s time to make our cuddly critter take shape with some all-important details. Remember the oval shape on its side that we drew in the first step? This is our cartoon bear’s snout, so let’s now add the nose on top as in our illustration. For our next step in how to draw a cartoon brown bear, add an arm by drawing two vertical lines which meet the oval shape towards the bottom of the body. Once you’ve done this, let’s ‘paws’ for thought and draw our cartoon bear’s paw! Finally, draw some curved lines at the bottom of the body – these will eventually become our cartoon bear’s legs. STEP-4: Making our Cartoon Bear look ‘Fur’ Real You almost know how to draw a cartoon brown bear. Our cartoon bear is really starting to take shape now and will soon be ready to go out into the forest! Let’s add some more details to bring our furry friend to life! Using the small oval shapes on the head as your basis, draw the ears in, remembering to make the line jagged to represent fur. You can also draw the inside of the ear at this stage – bears have a better sense of hearing than us humans! Now, draw the eyes by sketching in two oval shapes in the middle of the head.We’ll also add some more details to the snout such as some dots where our cartoon bear’s whiskers will be. In folklore and popular ... - tailieumienphi.vn 683935

Sponsor Documents