Học Kỹ năng về thuyết trình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 2 | Page: 66 | FileSize: 3.86 M | File type: PDF
of x

Học Kỹ năng về thuyết trình. NHỮNG LOẠI HÌNH THUYẾT TRÌNH CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ HOẠCH ĐỊNH BUỔI THUYẾT TRÌNH CHUẨN BỊ NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH .Thuyết trình, hay còn gọi là diễn thuyết, là nói chuyện trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hoc-ky-nang-ve-thuyet-trinh-lcy1tq.html

Nội dung


 1. Baøi 3 1
 2. NHỮNG LOẠI HÌNH THUYẾT TRÌNH I 1 CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ II 2 HOẠCH ĐỊNH BUỔI THUYẾT TRÌNH III CHUẨN BỊ NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH IV
 3. Thuyết trình, hay còn gọi là diễn thuyết, là nói chuyện trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống.
 4. NHỮNG LOẠI HÌNH THUYẾT TRÌNH I  Trình baøy baùo caùo khoa hoïc, kinh doanh.  Huaán luyeän.  Giôùi thieäu SP môùi cho nhoùm khaùch haøng.  Trình baøy baùo caùo cuûa nhoùm trong buoåi hoïp nhoùm.  Trình baøy ñeà aùn cho ban Giaùm ñoác.  Khuyeán maõi caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coâng ty cuûa baïn. 4
 5. CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ II 5
 6. CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ II Chuaån bò kyõ Naém vöõng vaán ñeà seõ trình baøy. Toå chöùc quaù trình thuyeát trình 6
 7. CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ II Trình baøy thoâng tin roõ raøng, hôïp lyù Hôïp lyù (thoâng tin ñöôïc trình baøy chaët cheõ, thuyeát phuïc ngöôøi nghe). Roõ raøng (söû duïng caùc thí duï ñeå minh hoïa, giaûi thích, hoã trôï caùc yù töôûng ñaõ trình baøy). 7
 8. CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ II Gaây söï chuù yù cho ngöôøi nghe Nhieät tình vaø thaønh thöïc. Söû duïng nhieàu cung caùch trình baøy. Khuyeán khích cöû toïa ñaët caâu hoûi. 8
 9. Who How What Where Why When 9
 10. HOẠCH ĐỊNH BUỔI THUYẾT TRÌNH III  Xaùc laäp muïc tieâu baùo caùo:  Cung caáp thoâng tin.  Höôùng daãn.  Quaûng baù.  Cöû toïa:  Khaùch haøng cuûa coâng ty baïn.  Ñoàng nghieäp trong coâng ty cuûa baïn.  Ban laõnh ñaïo.  Chuaån bò buoåi baùo caùo:  Nhaäp ñeà.  Thaân baøi.  Keát baèng caùch neâu leân haønh ñoäng. 10
 11. (The Oral Presentation Process) Phân tích thính giả Xác định Thuyết chủ đề, nội trình thử dung Hoàn chỉnh Phác thảo bài thuyết bài thuyết trình trình 11
 12. Trình ñoä VH, chuyên môn, địa vị xã hội. Tuoåi taùc, giôùi tính. Lyù do hoï ñeán nghe baùo caùo? GĐ 1: PHÂN TÍCH Hoï ñaõ bieát gì veà vaán ñeà saép ñöôïc THÍNH GIẢ trình baøy? Thaùi ñoä cuûa hoï ñoái vôùi baùo caùo Soá löôïng ngöôøi nghe.
 13. Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Bạn sẽ đặt những câu hỏi nào để tìm hiểu thông tin về cử tọa? 13
 14. NHÖÕNG CAÂU HOÛI ÑEÅ TÌM HIEÅU THOÂNG TIN VEÀ CÖÛ TOÏA Soá löôïng ngöôøi nghe döï kieán laø bao nhieâu?  Tuoåi trung bình laø bao nhieâu? Tyû leä nam, nöõ?  Ngöôøi nghe ñaõ ñöôïc thoâng baùo ñaày ñuû veà chuû ñeà  baïn trình baøy chöa? Ngöôøi nghe töï nguyeän hay ñöôïc yeâu caàu ñeán tham  döï buoåi thuyeát trình? Nhöõng ñieåm chung cuûa ngöôøi nghe laø gì?  Nhöõng ngöôøi naøy coù ñònh kieán khoâng?  Trình ñoä vaên hoùa cuûa hoï?  Ngöôøi coù quen bieát vôùi baïn chieám bao nhieâu %? 14 
 15. Nên chọn một đề tài phù hợp với thế mạnh, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Không nên thuyết trình một vấn đề không nắm vững hoặc không ngang tầm với bạn. GĐ2: XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, NỘI DUNG Vận dụng quy tắc ABC để xác định chính xác chủ đề và nội dung thuyết trình.
 16. Analyse – Phân tích, so sánh những tên đề tài có liên quan đến chủ đề cần thuyết trình => lựa chọn đề tài thích hợp. Brainstorm: Động não suy nghĩ về nội dung cần thuyết trình, những điểm cần nhấn mạnh và nguồn tài liệu cần thiết. Choose – Lựa chọn: Lựa chọn những thông tin tốt nhất, thích hợp nhất. Lựa chọn những nội dung, điểm nhấn quan trọng nhất, đặc biệt cần lưu ý.
 17. THẢO LUẬN NHÓM Với đối tượng khán giả là SV cùng lớp, bạn hãy xác định chủ đề thuyết trình, lý giải tại sao nhóm bạn lại chọn đề tài đó ? 17
 18. CHUẨN BỊ NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH IV TỪ MỘT KHI KHÔNG BÁO CÁO ĐÃ VIẾT CÓ BÁO CÁO ĐÃ VIẾT -Thường báo cáo trước cử tọa. - Tìm kiếm, chuẩn bị số - Lựa chọn thông tin “nói” liệu/thông tin => cô đọng lại. phù hợp với người nghe, thời - PV, trao đổi với đồng nghiệp, lượng. khách hàng. - Lựa chọn những thông tin - Tổ chức thăm dò ý kiến. cần nói (ý chính, quan trọng, - Tiếp xúc với các nhà cung cấp kết luận, kiến nghị, hành để lấy giá cả, quy cách… động). - Tìm kiếm trên internet. - Chỉ chọn những số liệu quan - Tìm kiếm thông tin qua nguồn trọng liên quan đến trọng tâm sơ cấp và thứ cấp (đã học). của bài thuyết trình. 18
 19. Chữ cái đầu tiên So sánh và đối chiếu Thứ tự tăng/giảm dần Trình tự thời gian GĐ 3: PHÁC THẢO BÀI THUYẾT TRÌNH POP (Problem – Nguyên nhân-Kết quả Options - Proposal) Từ tổng quát đến cụ thể Theo không gian
 20. PHẦN MỞ ĐẦU GĐ 4: PHẦN THÂN BÀI HOÀN THIỆN BÀI THUYẾT TRÌNH PHẦN KẾT LUẬN
662419