Xem mẫu

25<br /> <br /> Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 10 - 2012<br /> <br /> HO¹T §éNG Tõ THIÖN X· HéI<br /> CñA GI¸O HéI PHËT GI¸O VIÖT NAM<br /> Chö ThÞ Kim Ph­¬ng(*)<br /> gµnh tõ thiÖn x· héi lµ mét trong<br /> <br /> lóc bÊy giê chØ mang tÝnh tù ph¸t, rêi r¹c<br /> <br /> ®Çu tiªn kÓ tõ khi Gi¸o héi PhËt gi¸o<br /> <br /> Ni, PhËt tö thùc hiÖn. Sau §¹i héi §¹i<br /> <br /> N<br /> <br /> c¸c ban ngµnh ®­îc h×nh thµnh<br /> <br /> ViÖt Nam (GHPGVN) ®­îc thµnh lËp tõ<br /> n¨m 1981 ®Õn nay. Ho¹t ®éng tõ thiÖn x·<br /> héi t¹o thµnh mét søc sèng, mét nguån<br /> <br /> cæ vò lín lao cho cho T¨ng, Ni, PhËt tö<br /> <br /> trong còng nh­ ngoµi n­íc tin t­ëng<br /> vµo chñ tr­¬ng ®­êng lèi l·nh ®¹o cña<br /> GHPGVN, gãp phÇn lµm cho PhËt gi¸o<br /> <br /> ViÖt Nam ngµy cµng trang nghiªm, ph¸t<br /> triÓn.<br /> <br /> C«ng t¸c tõ thiÖn x· héi lµ nh÷ng<br /> <br /> ho¹t ®éng ®¹o ®øc mang tÝnh tÝch cùc,<br /> ®­îm nÐt tõ bi cøu khæ cña ®¹o PhËt, lµ<br /> <br /> mét trong nh÷ng ho¹t ®éng träng t©m<br /> <br /> cña GHPGVN. §©y lµ ho¹t ®éng mang<br /> tÝnh nhËp thÕ cña PhËt gi¸o. C¸c lÜnh vùc<br /> <br /> óy l¹o th­¬ng bÖnh binh, trî gióp vµ ®ì<br /> <br /> ®Çu c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng,<br /> ñng hé c¸c c«ng tr×nh x· héi, tÆng quµ<br /> <br /> ë mét vµi ®Þa ph­¬ng vµ do mét sè T¨ng,<br /> biÓu PhËt gi¸o toµn quèc lÇn thø nhÊt<br /> <br /> (nhiÖm k× I), ®­îc sù l·nh ®¹o cã t«n chØ,<br /> môc ®Ých cña GHPGVN, c¸c ho¹t ®éng tõ<br /> <br /> thiÖn x· héi cã quy m« réng kh¾p, chÊt<br /> l­îng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.<br /> <br /> Bµi viÕt nµy xin nªu mét sè lÜnh vùc<br /> <br /> ho¹t ®éng tõ thiÖn c¬ b¶n cña Gi¸o héi<br /> PhËt gi¸o ViÖt Nam tõ n¨m 1981 ®Õn nay.<br /> <br /> 1. LÜnh vùc y tÕ - X©y dùng TuÖ TÜnh<br /> <br /> §­êng<br /> <br /> Khi GHPGVN míi thµnh lËp, giai<br /> <br /> ®o¹n tõ n¨m 1981 - 1987, ho¹t ®éng cña<br /> ngµnh thuèc d©n téc tuy tù ph¸t nh­ng<br /> ®· cã nÒn nÕp nhÊt ®Þnh, cã thÓ lµm tiÒn<br /> <br /> ®Ò cho Gi¸o héi tiÕn tíi viÖc thiÕt lËp mét<br /> tæ chøc “TuÖ TÜnh §­êng” sau nµy(1).<br /> <br /> Trong vßng 10 n¨m, tõ n¨m 1987 -<br /> <br /> t×nh nghÜa cho ng­êi nghÌo, ng­êi giµ,<br /> <br /> 1997, trªn toµn quèc cã trªn 25 TuÖ TÜnh<br /> <br /> th­êng xuyªn.<br /> <br /> TÜnh §­êng ë Tp. Hå ChÝ Minh, HuÕ,<br /> <br /> neo ®¬n… ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn vµ<br /> MÆc dï ho¹t ®éng nµy ®­îc xem lµ<br /> <br /> biÓu t­îng cña tinh thÇn nhËp thÕ cña<br /> <br /> PhËt gi¸o, nh­ng tr­íc n¨m 1981 do<br /> kh«ng cã mét tæ chøc h­íng dÉn cã hÖ<br /> thèng, cã quy cñ, nÒn nÕp nªn ho¹t ®éng<br /> <br /> §­êng, trong ®ã næi bËt nhÊt lµ c¸c TuÖ<br /> §ång Nai, Bµ RÞa - Vòng Tµu... víi 655<br /> <br /> *. ThS., ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o.<br /> 1. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt<br /> nhiÖm k× I vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù nhiÖm<br /> k× II cña Héi ®ång TrÞ sù t¹i §¹i héi §¹i biÓu PhËt<br /> gi¸o toµn quèc nhiÖm k× II, tr. 27 - 28.<br /> <br /> 26<br /> <br /> Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 10 - 2012<br /> <br /> phßng thuèc chÈn trÞ y häc d©n téc ho¹t<br /> <br /> 2. LÜnh vùc gi¸o dôc<br /> <br /> ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®· kh¸m vµ<br /> <br /> ph¸t thuèc trÞ gi¸ trªn 9 tØ ®ång. Ch­¬ng<br /> <br /> tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng TuÖ TÜnh<br /> §­êng më réng m¹ng l­íi xuèng c¸c<br /> <br /> quËn, huyÖn, ph­êng, x· trong c¶ n­íc.<br /> PhËt tö phèi hîp víi Tr­êng §µo t¹o C¸n<br /> <br /> bé Y tÕ Trung cÊp cña Tp. Hå ChÝ Minh<br /> më líp båi d­ìng c¸n bé y tÕ s¬ cÊp<br /> <br /> trong thêi gian 1 n¨m cho 69 T¨ng Ni,<br /> PhËt tö theo häc nh»m t¨ng c­êng hiÖu<br /> n¨ng ho¹t ®éng vÒ y tÕ. §Æc biÖt, TuÖ<br /> TÜnh §­êng Thµnh héi PhËt gi¸o Tp. Hå<br /> <br /> ChÝ Minh qua 2 khãa (mçi khãa 4 n¨m vµ<br /> <br /> 1 n¨m thùc tËp) ®µo tạo ®­îc 9 l­¬ng y,<br /> gãp phÇn t¨ng thªm lùc l­îng §«ng y sÜ<br /> cho Gi¸o héi vµ x· héi. Trong thêi gian<br /> <br /> nµy, T¨ng Ni, PhËt tö ñng hé x©y dùng<br /> hÖ thèng TuÖ TÜnh §­êng víi sè tiÒn lµ<br /> 30 tØ ®ång(2).<br /> <br /> §Õn n¨m 2002, trªn toµn quèc cã 126<br /> <br /> TuÖ TÜnh §­êng vµ phßng thuèc chÈn trÞ<br /> <br /> Y häc d©n téc. Næi bËt nhÊt lµ TuÖ TÜnh<br /> §­êng ë Tp. Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh:<br /> <br /> Thõa Thiªn - HuÕ, §ång Nai, Bµ RÞa -<br /> <br /> Vòng Tµu, Ninh ThuËn, Cµ Mau, VÜnh<br /> Long… víi 115 phßng thuèc chẩn trÞ y häc<br /> <br /> d©n téc ®· ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu<br /> qu¶, kh¸m ph¸t thuèc trÞ gi¸ trªn 9 tØ<br /> <br /> ®ång. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng<br /> TuÖ TÜnh §­êng tiÕp tôc më réng m¹ng<br /> l­íi xuèng c¸c quËn, huyÖn, ph­êng, x·<br /> trong c¶ n­íc(3).<br /> <br /> TÝnh ®Õn n¨m 2007, c«ng t¸c kh¸m<br /> <br /> ch÷a bÖnh cña c¸c tØnh héi, thµnh héi<br /> <br /> PhËt gi¸o ®¹t trªn 35 tØ ®ång. Trong ®ã,<br /> hÖ thèng TuÖ TÜnh §­êng tØnh §ång Nai<br /> <br /> ®¹t gÇn 12 tØ ®ång; Tp. Hå ChÝ Minh ®¹t<br /> trªn 6 tØ ®ång; Thõa Thiªn - HuÕ ®¹t gÇn<br /> 4 tØ ®ång; TiÒn Giang trªn 6 tØ ®ång.<br /> <br /> Tõ n¨m 1987 ®Õn 1992, trªn ph¹m vi c¶<br /> n­íc, Ban Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng<br /> GHPGVN më ®­îc 196 líp häc t×nh<br /> th­¬ng vµ 116 c¬ së nu«i d¹y trÎ mÉu<br /> gi¸o b¸n tró, nhµ nu«i trÎ må c«i, khuyÕt<br /> tËt… víi trªn 6.467 em, x©y dùng 12<br /> tr­êng tiÓu häc, mÉu gi¸o. T¨ng Ni, PhËt<br /> tö cßn ®ãng gãp tµi chÝnh h­ëng øng<br /> phong trµo Ých n­íc lîi d©n trong lÜnh<br /> vùc gi¸o dôc. Trong hoµn c¶nh kinh tÕ<br /> ®Êt n­íc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ho¹t<br /> ®éng tõ thiÖn x· héi cña Gi¸o héi PhËt<br /> gi¸o ViÖt Nam cã nh÷ng hç trî rÊt thiÕt<br /> thùc, vÝ dô: trî cÊp häc bæng cho häc<br /> sinh,<br /> sinh<br /> viªn<br /> nghÌo<br /> hiÕu<br /> häc:<br /> 2.430.000.000 ®ång; Trî cÊp l­¬ng cho<br /> gi¸o viªn c¸c líp häc t×nh th­¬ng:<br /> 950.000.000 ®ång(4) .<br /> Bªn c¹nh ®ã, do lùc l­îng gi¸o viªn<br /> <br /> phÇn lín lµ T¨ng Ni, PhËt tö nªn tr×nh<br /> ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ. V× vËy, Ban<br /> <br /> Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng GHPGVN tæ<br /> chøc khãa båi d­ìng nu«i d¹y trÎ cho 92<br /> <br /> T¨ng Ni ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t<br /> ®éng gi¸o dôc tõ thiÖn.<br /> <br /> Tõ n¨m 1997 - 2002, trªn c¬ së ph­¬ng<br /> <br /> h­íng ®­îc x©y dùng t¹i §¹i héi nhiÖm<br /> k× IV, Ban Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng<br /> <br /> GHPGVN ®· ho¹t ®éng tÝch cùc vµ tiÕp<br /> <br /> tôc thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu. C¶ n­íc<br /> lóc nµy cã trªn 1.500 líp häc t×nh th­¬ng<br /> <br /> 2. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt<br /> nhiÖm k× III vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù<br /> nhiÖm k× IV cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i<br /> §¹i héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× IV,<br /> tr. 24 - 25.<br /> 3. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt<br /> nhiÖm k× IV vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù<br /> nhiÖm k× V cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i §¹i<br /> héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× V, tr. 23.<br /> 4. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt<br /> nhiÖm k× III vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù<br /> nhiÖm k× IV cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i §¹i<br /> héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× IV, tr. 25.<br /> <br /> 26<br /> <br /> Chö ThÞ Kim Ph­¬ng. Ho¹t ®éng tõ thiÖn…<br /> <br /> 27<br /> <br /> vµ 36 c¬ së nu«i d¹y trÎ mÉu gi¸o b¸n<br /> <br /> Bµ RÞa - Vòng Tµu… ®µo t¹o vµ giíi thiÖu<br /> <br /> trªn 20.000 em. Tuy nhiªn, lùc l­îng gi¸o<br /> <br /> ®Þnh.<br /> <br /> tró, nu«i d¹y trÎ må c«i, khuyÕt tËt… víi<br /> <br /> viªn chuyªn m«n do T¨ng Ni, PhËt tö<br /> ®¶m tr¸ch vÉn cßn h¹n chÕ nªn Ban Tõ<br /> thiÖn Trung ­¬ng GHPGVN phèi hîp víi<br /> <br /> Tr­êng §µo t¹o C¸n bé Y tÕ Trung cÊp<br /> cña Tp. Hå ChÝ Minh më líp båi d­ìng<br /> <br /> nu«i d¹y trÎ cho cho 356 T¨ng Ni, PhËt<br /> <br /> tö vµ më líp båi d­ìng c¸n bé y tÕ s¬ cÊp<br /> <br /> trong thêi gian 1 n¨m cho 80 T¨ng Ni,<br /> <br /> PhËt tö ®Ó t¨ng c­êng hiÖu n¨ng ho¹t<br /> ®éng vÒ y tÕ vµ tõ thiÖn x· héi. §ång<br /> thêi, TuÖ TÜnh §­êng chïa Ph¸p Hoa, Tp.<br /> <br /> Hå ChÝ Minh in vµ ph¸t hµnh 4 tËp kØ<br /> <br /> yÕu L¹c ThiÖn víi néi dung phong phó<br /> ®Ó T¨ng Ni, PhËt tö vµ ®ång bµo nghiªn<br /> cøu, tham kh¶o vÒ y häc PhËt gi¸o.<br /> <br /> Tõ n¨m 2002 - 2007, c¶ n­íc cã thªm<br /> <br /> 100 líp häc t×nh th­¬ng, 36 c¬ së nu«i<br /> d¹y trÎ mÉu gi¸o b¸n tró, nu«i d¹y trÎ<br /> <br /> må c«i, khuyÕt tËt… Næi bËt lµ C« nhi<br /> <br /> viÖn §øc S¬n (201 em), ¦u §µm, Thõa<br /> Thiªn - HuÕ (34 em), Tp. Hå ChÝ Minh cã<br /> <br /> tr­êng nu«i d¹y trÎ khuyÕt tËt ë quËn 4<br /> <br /> (102 em); chïa Kú Quang, quËn Gß VÊp<br /> (120 em); chïa Long Hoa, quËn 7 (100 em);<br /> <br /> chïa DiÖu Gi¸c, quËn 2 (100 em); chïa<br /> Ph¸p Vâ, huyÖn Nhµ BÌ (160 em)…;(5).<br /> <br /> Ngoµi ra, ®Ó gióp t¹o lËp cuéc sèng æn<br /> <br /> ®Þnh vÒ vËt chÊt, mét sè Ban TrÞ sù TØnh,<br /> Thµnh héi tæ chøc nhiÒu tr­êng, líp d¹y<br /> <br /> nghÒ miÔn phÝ cho con em c¸c gia ®×nh<br /> PhËt tö, gia ®×nh lao ®éng nghÌo, vµ<br /> <br /> ng­êi khuyÕt tËt. Cã kho¶ng 10 tr­êng<br /> <br /> d¹y nghÒ miÔn phÝ gåm c¸c nghÒ may,<br /> <br /> ®iÖn gia dông, tin häc, söa xe, hít tãc,<br /> v.v. nh­ tr­êng d¹y nghÒ T©y Linh, Long<br /> <br /> Thä ë tØnh Thõa Thiªn - HuÕ, Qu¶ng TrÞ,<br /> <br /> cho hµng ngµn häc viªn cã viÖc lµm æn<br /> <br /> §èi víi c¸c c¬ së nu«i d¹y trÎ, c¸c líp<br /> <br /> mÉu gi¸o, líp häc t×nh th­¬ng, lùc l­îng<br /> gi¸o viªn chuyªn m«n do T¨ng Ni, PhËt<br /> tö ®¶m tr¸ch c«ng t¸c cßn rÊt h¹n chÕ.<br /> <br /> Do ®ã, ®Ó t¹o nguån nh©n lùc lµ T¨ng Ni,<br /> PhËt tö, Ban Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng<br /> <br /> GHPGVN phèi hîp víi tr­êng S­ ph¹m<br /> MÇm Non Tp. Hå ChÝ Minh tæ chøc khãa<br /> ®µo t¹o gi¸o viªn ngµnh mÇm non, më<br /> líp ®µo t¹o c¸n bé y tÕ vµ ®iÒu d­ìng y<br /> <br /> t¸. C¸c líp häc cã trªn 150 häc viªn lµ<br /> T¨ng Ni, PhËt tö tham dù.<br /> <br /> §ång thêi, ®Ó t¨ng c­êng hiÖu n¨ng<br /> <br /> ho¹t ®éng tõ thiÖn x· héi, Ban Tõ thiÖn<br /> <br /> x· héi Trung ­¬ng liªn kÕt víi tr­êng<br /> <br /> §¹i häc Më b¸n c«ng Tp. Hå ChÝ Minh,<br /> Khoa C«ng t¸c x· héi vµ Häc viÖn PhËt<br /> <br /> gi¸o ViÖt Nam t¹i Tp. Hå ChÝ Minh tæ<br /> <br /> chøc líp ®µo t¹o c«ng t¸c x· héi, cã 140<br /> T¨ng Ni, PhËt tö theo häc.<br /> <br /> Trªn ph¹m vi c¶ n­íc cã 165 líp häc<br /> <br /> t×nh th­¬ng vµ cã 16 c¬ së nu«i d¹y trÎ<br /> <br /> em må c«i, khuyÕt tËt. C¶ n­íc cã 4.467<br /> em theo häc c¸c líp t×nh th­¬ng nµy, tuy<br /> nhiªn lùc l­îng gi¸o viªn chuyªn m«n<br /> do T¨ng Ni, PhËt tö ®¶m tr¸ch cßn h¹n<br /> <br /> chÕ. §Ó gi¶i quyÕt sù khã kh¨n nµy, Ban<br /> <br /> Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng tæ chøc khãa<br /> <br /> Båi d­ìng nu«i d¹y trÎ cho 92 T¨ng Ni,<br /> <br /> PhËt tö häc viªn. Ban còng ®· phèi hîp<br /> <br /> víi tr­êng §µo t¹o C¸n bé Y tÕ Trung cÊp<br /> cña Tp. Hå ChÝ Minh më líp båi d­ìng c¸n<br /> bé y tÕ s¬ cÊp thêi gian häc lµ mét n¨m<br /> <br /> 5. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam. KØ yÕu §¹i héi §¹i<br /> biÓu toµn quèc Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam nhiÖm<br /> k× VI (2007- 2012), Nxb T«n gi¸o, 2007, tr. 61.<br /> <br /> 27<br /> <br /> Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 10 - 2012<br /> <br /> 28<br /> cho 250 T¨ng Ni, PhËt tö c¶ n­íc theo häc<br /> <br /> ®Ó t¨ng c­êng hiÖu n¨ng ho¹t ®éng vÒ y tÕ<br /> vµ tõ thiÖn x· héi .<br /> (6)<br /> <br /> 3. LÜnh vùc b¶o trî an sinh x· héi<br /> Trong vßng 10 n¨m, tõ n¨m 1987 -<br /> <br /> 1997, nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc nh­<br /> ch¨m sãc, gióp ®ì nh÷ng ng­êi giµ yÕu,<br /> c« qu¶, neo ®¬n kh«ng n¬i n­¬ng tùa…<br /> cïng víi sù ph¸t triÓn cã ý thøc cña toµn<br /> <br /> thÇn, nhµ d­ìng l·o, ñng hé quü b¶o thä,<br /> trî cÊp häc bæng, v.v.<br /> Cô thÓ:<br /> ñng<br /> <br /> hé<br /> <br /> x©y<br /> <br /> 5.400.000.000 ®ång<br /> <br /> nhµ<br /> <br /> t×nh<br /> <br /> nghÜa:<br /> <br /> ñng hé nu«i Bµ MÑ ViÖt Nam Anh<br /> <br /> hïng: 2.250.000.000 ®ång<br /> <br /> Nu«i c« nhi, trÎ khuyÕt tËt, khiÕm thÞ,<br /> <br /> x· héi vÒ ho¹t ®éng tõ thiÖn, PhËt gi¸o<br /> <br /> ng­êi giµ neo ®¬n: 5.500.000.000 ®ång.<br /> <br /> ®Þa ph­¬ng tæ chøc nh÷ng ®oµn ®Õn<br /> <br /> 5.850.000.000 ®ång<br /> <br /> ViÖt Nam t¹i nhiÒu c¬ së tù viÖn ë nhiÒu<br /> th¨m, óy l¹o c¸c bÖnh viÖn, tr¹i cïi, qu©n<br /> <br /> y viÖn, tham gia vµo ch¨m sãc thiÕu niªn<br /> <br /> nhi ®ång, b¶o trî c¸c trÎ em nghÌo<br /> kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Õn tr­êng, ®Õn tËn<br /> <br /> n¬i x¶y ra thiªn tai b·o lò, h¹n h¸n nh­<br /> c¸c tØnh ë L¹ng S¬n, Qu¶ng Nam - §µ<br /> <br /> N½ng, c¸c tØnh §ång b»ng s«ng Cöu<br /> Long vµ c¸c vïng cao nguyªn. §©y lµ<br /> <br /> X©y<br /> <br /> dùng<br /> <br /> ®­êng<br /> <br /> x¸,<br /> <br /> b¾c<br /> <br /> cÇu:<br /> <br /> Cøu trî ®ång bµo bÞ thiªn tai b·o lôt,<br /> <br /> ®ång bµo nghÌo: 52.554.000.000 ®ång<br /> <br /> ñng hé nh©n d©n Cu Ba: 447.230.000<br /> <br /> ®ång<br /> <br /> Xãa<br /> <br /> ®ång<br /> <br /> ®ãi<br /> <br /> gi¶m<br /> <br /> nghÌo:<br /> <br /> 6.351.609.800<br /> <br /> Ban Tõ thiÖn x· héi cßn ñng hé<br /> <br /> nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc, gãp phÇn xoa<br /> <br /> 121.889 ¸o quan, 740.118 tÊn g¹o, 890 chiÕc<br /> <br /> tæn thÊt nÆng nÒ do thiªn tai b·o lôt g©y<br /> <br /> men(7).<br /> <br /> dÞu nçi ®au th­¬ng mÊt m¸t vµ nh÷ng<br /> ra. C¸c c« nhi viÖn, c¸c nhµ d­ìng l·o<br /> còng ®­îc x©y dùng.<br /> <br /> Ban TrÞ sù c¸c TØnh, Thµnh héi PhËt<br /> <br /> gi¸o vµ T¨ng Ni, PhËt tö c¶ n­íc d­íi sù<br /> <br /> chØ ®¹o cña Gi¸o héi ®· nç lùc vËn ®éng<br /> cøu trî ®ång bµo bÞ lò lôt tµn ph¸ thuéc<br /> <br /> c¸c tØnh MiÒn B¾c, MiÒn Trung vµ §ång<br /> b»ng s«ng Cöu Long.<br /> <br /> Ngoµi ra, T¨ng Ni, PhËt tö c¶ n­íc<br /> <br /> nhiÖt liÖt h­íng øng c¸c phong trµo Ých<br /> n­íc lîi d©n, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ñng hé<br /> <br /> nh©n d©n Cu Ba, x©y dùng nhµ t×nh<br /> nghÜa, ñng hé tuyÕn ®Çu cña Tæ quèc,<br /> chiÕn sÜ biªn giíi h¶i ®¶o, th¨m viÕng óy<br /> <br /> l¹o th­¬ng bÖnh binh vµ bÖnh nh©n<br /> <br /> nghÌo khã t¹i c¸c bÖnh viÖn, tr¹i t©m<br /> <br /> xuång vµ hµng chôc tÊn quÇn ¸o, thuèc<br /> Tõ n¨m 1997 ®Õn 2002, Gi¸o héi PhËt<br /> <br /> gi¸o ViÖt Nam ho¹t ®éng tÝch cùc trong<br /> <br /> lÜnh vùc b¶o trî an sinh x· héi vµ ®¹t<br /> ®­îc nh÷ng thµnh tùu nh­ sau:<br /> <br /> Ban TrÞ sù c¸c TØnh, Thµnh héi PhËt<br /> <br /> gi¸o, d­íi sù chØ ®¹o cña Gi¸o héi ®· nç<br /> lùc vËn ®éng tµi chÝnh, vËt phÈm, cøu trî<br /> <br /> ®ång bµo bÞ lò lôt h¬n 200 tØ ®ång, trong<br /> ®ã Tp. Hå ChÝ Minh chiÕm trªn 192 tØ<br /> <br /> 6. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, KØ yÕu §¹i héi §¹i<br /> biÓu toµn quèc Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam nhiÖm<br /> k× VI (2007- 2012), Nxb. T«n gi¸o, tr. 63.<br /> 7. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt<br /> nhiÖm k× III vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù<br /> nhiÖm k× IV cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i<br /> §¹i héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× IV,<br /> tr. 24 - 25.<br /> <br /> 28<br /> <br /> Chö ThÞ Kim Ph­¬ng. Ho¹t ®éng tõ thiÖn…<br /> ®ång. Ngoµi ra, Ban Tõ thiÖn x· héi cßn<br /> x©y dùng 06 tr­êng tiÓu häc, mÉu gi¸o,<br /> ñng hé 8.000 ¸o quan, 20.000 tÊn g¹o,<br /> 1.980 chiÕc xuång vµ hµng ngµn tÊn quÇn<br /> ¸o, thuèc men… Tæng céng c«ng t¸c tõ<br /> thiÖn<br /> x·<br /> héi<br /> nhiÖm<br /> k×<br /> IV<br /> lµ<br /> 296.972.975.000 ®ång (hai tr¨m chÝn m­¬i<br /> s¸u tØ, chÝn tr¨m b¶y m­¬i hai triÖu, chÝn<br /> tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngµn ®ång)(8).<br /> Tõ n¨m 2002 ®Õn 2007, c«ng t¸c cøu<br /> <br /> trî, ñng hé, an sinh x· héi vÉn ®­îc Ban<br /> <br /> TrÞ sù c¸c TØnh, Thµnh héi PhËt gi¸o<br /> <br /> d­íi sù chØ ®¹o cña Gi¸o héi vËn ®éng<br /> tµi chÝnh, vËt phÈm, thùc hiÖn ®Òu ®Æn vµ<br /> kÞp thêi víi tinh thÇn “l¸ lµnh ®ïm l¸<br /> r¸ch” ®Õn ®ång bµo bÞ thiªn tai, lò lôt tµn<br /> ph¸<br /> <br /> thuéc<br /> <br /> c¸c tØnh<br /> <br /> MiÒn<br /> <br /> B¾c,<br /> <br /> MiÒn<br /> <br /> Trung, MiÒn Nam, ®ång bµo nghÌo, ®ång<br /> <br /> bµo vïng d©n téc thiÓu sè, vïng s©u<br /> vïng xa… ®ång thêi hç trî 22.028 ca mæ<br /> <br /> ®ôc thñy tinh thÓ, 200 c¨n nhµ t×nh<br /> nghÜa, 1.876 c¨n nhµ t×nh th­¬ng, 422 c¨n<br /> <br /> nhµ ®¹i ®oµn kÕt, 30 líp häc t×nh th­¬ng,<br /> 3 tr­êng mÉu gi¸o, ñng hé vµ nu«i<br /> <br /> d­ìng trªn 100 Bµ mÑ ViÖt Nam Anh<br /> hïng, x©y dùng 250 c©y cÇu bª t«ng, ®¾p<br /> 27.000 m ®­êng xi m¨ng, 370<br /> <br /> chiÕc<br /> <br /> xuång, khoan 1.510 giÕng n­íc s¹ch, tÆng<br /> <br /> 1.326 xe l¨n, 165 xe l¾c, 10 xe trî ®i, 112 xe<br /> ®¹p, hµng tr¨m ngµn tÊn g¹o, trî cÊp<br /> trªn 1.000 ¸o quan, x©y 2 lß háa t¸ng tõ<br /> <br /> thiÖn, trî cÊp häc bæng cho häc sinh,<br /> sinh viªn nghÌo hiÕu häc, nu«i c« nhi, trÎ<br /> <br /> khuyÕt tËt khiÕm thÞ, cô giµ neo ®¬n, trî<br /> <br /> cÊp l­¬ng gi¸o viªn c¸c líp häc t×nh<br /> th­¬ng(9). Cã trªn 20 c¬ së nhµ d­ìng l·o<br /> thuéc c¸c chïa Ph¸p Quang, Ph¸p L©m<br /> <br /> quËn 8, chïa Kú Quang 2 quËn Gß VÊp,<br /> chïa DiÖu Ph¸p quËn B×nh Th¹nh, chïa<br /> Ho»ng<br /> <br /> ph¸p<br /> <br /> huyÖn<br /> <br /> Hãc<br /> <br /> M«n…<br /> <br /> nu«i<br /> <br /> d­ìng trªn 500 cô giµ; tØnh Thõa Thiªn -<br /> <br /> 29<br /> <br /> HuÕ cã Nhµ d­ìng l·o TÞnh §øc (60 cô);<br /> <br /> DiÖu Viªn (25 cô)... Trung t©m nu«i d¹y<br /> <br /> trÎ må c«i vµ ng­êi cao tuæi c« ®¬n Bå<br /> <br /> §Ò cña tØnh B×nh D­¬ng ®­îc thµnh lËp<br /> vµ ®i vµo ho¹t ®éng(10).<br /> <br /> §Æc biÖt, trong sù cè sËp nhÞp cÇu CÇn<br /> <br /> Th¬ (phÝa bê VÜnh Long) ngµy 26/8/2007,<br /> Ban<br /> <br /> Tõ<br /> <br /> thiÖn<br /> <br /> x·<br /> <br /> héi<br /> <br /> Trung<br /> <br /> ­¬ng<br /> <br /> GHPGVN còng nh­ mét sè TØnh, Thµnh<br /> héi PhËt gi¸o, T¨ng Ni, PhËt tö ®Õn tËn<br /> <br /> n¬i th¨m viÕng, óy l¹o cho c«ng nh©n vµ<br /> th©n nh©n gia ®×nh cña ng­êi bÞ n¹n víi<br /> tæng trÞ gi¸ gÇn 1 tØ ®ång.<br /> <br /> §ång thêi, ®Ó chia sÎ ®au th­¬ng, mÊt<br /> <br /> m¸t, nh÷ng khã kh¨n mµ ®ång bµo vïng<br /> b·o lò t¹i c¸c tØnh MiÒn B¾c, MiÒn<br /> <br /> Trung trong thêi gian gÇn ®©y, Ban Tõ<br /> thiÖn Trung ­¬ng GHPGVN vµ c¸c TØnh,<br /> <br /> Thµnh héi PhËt gi¸o tæ chøc nhiÒu ph¸i<br /> ®oµn ®Õn tËn n¬i th¨m viÕng, cøu trî<br /> <br /> ®ång bµo bÞ thiªn tai, víi tæng trÞ gi¸<br /> tiÒn h¬n 1 tØ ®ång.<br /> <br /> Lßng tõ bi cña PhËt gi¸o kh«ng chØ<br /> <br /> h­íng tíi ®ång bµo trong n­íc mµ ®·<br /> <br /> v­¬n tíi bÌ b¹n quèc tÕ. Trong c«ng t¸c<br /> nh©n ®¹o quèc tÕ, h­ëng øng ®ît vËn<br /> ®éng cøu trî ®ång bµo c¸c n­íc Nam ¸<br /> <br /> bÞ ¶nh h­ëng cña c¬n sãng thÇn x¶y ra<br /> ngµy 26/12/2004, ®· lµm 170.000 ng­êi<br /> <br /> chÕt, hµng chôc ngµn ng­êi mÊt tÝch,<br /> hµng tr¨m ngµn ng­êi l©m vµo c¶nh<br /> mµn trêi chiÕu ®Êt, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n,<br /> <br /> 8. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt<br /> nhiÖm k× IV vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù<br /> nhiÖm k× V cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i §¹i<br /> héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× V, tr. 25.<br /> 9. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, KØ yÕu §¹i héi §¹i<br /> biÓu toµn quèc Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam nhiÖm<br /> k× VI (2007- 2012), Nxb. T«n gi¸o, tr. 62.<br /> 10. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, KØ yÕu §¹i héi §¹i<br /> biÓu toµn quèc Gi¸o héi…, S®d, tr. 61.<br /> <br /> 29<br /> <br />