Xem mẫu

  1. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế Ệ Ậ Ề ẨM ĐỊ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜ Ầ ậ ả ệ Ngày đăng bài: ắ ẩm định báo cáo đánh giá tác độ môi trườ ộ ữ ầ ọ ủ ạt động đánh giá tác độ môi trườ ạ ữ ế ả đạt đượ ạt độ ẩm đị cáo đánh giá tác động môi trườ ệ ẫ ồ ạ ữ ạ ế ất đị điề ấ ừ ề ế ập trung phân tích, đánh giá, chỉ ững điể ạ ế ấ ập trong quy đị ậ ề ạt độ ẩm đị đánh giá tác động môi trườ ừ đó đề ộ ố ế ị để ầ ệ đố ớ ạt độ ừ ẩm đị đánh giá tác động môi trườ ự án đầu tư. 1. Đặ ấn đề Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là mộ ố ụ ọ ệc đạt đượ ự ề ữ ầ ể ề ữ ạt độ hẩm định báo cáo ĐTM là rất cần thiết và có thể được xem là giai đoạn tiền đề nhằm giúp các dự án * ật Thương mại, Trường Đạ ọ ậ ố Lương Thị Đánh giá tác động môi trườ ậ ệ ộ ố ế ị ệ ả ự ạ ậ ự ễ ố
  2. Ạ Ậ Ự Ễ Ố đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả và đảm bảo được các yêu cầu bảo vệ môi trường (BVMT) theo quy định pháp luật. ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM, các cơ ản lý nhà nướ ề môi trườ ới tư cách là cơ quan phả ện báo cáo ĐTM, sẽ ặt nhà nước xem xét và cân đố ộ ệ ố ệ ữ ợ ế ự án đem lạ ớ ợi ích môi trườ ầ ải đượ ả ệ ữ ợ ủ ộ ố ngành lĩnh vự ớ ợ ổ ể ủ ộ ữ ợi ích trướ ắ ợ dài căn bả ủa đất nướ ệc đánh giá các điề ệ ự ả năng BVMT ủ ủ đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, đưa ra nhậ ề ự ợ ớ ầ pháp lý cũng như đánh giá tính chính xác, khách quan, khoa họ ủ ải pháp đượ đề ất trong báo cáo ĐTM để ừ đó quyết định báo cáo ĐTM có đáp ứng đượ ầ ậ thẩm định báo cáo ĐTM là một công việc rất quan trọng, kết quả thẩm định là cơ sở để chủ thể có thẩm quyền ra quyết định có phê duyệt báo cáo ĐTM hay không, bởi chỉ khi nào báo cáo ĐTM được thẩm định đạt yêu cầu thì báo cáo đó mới được phê duyệt. ể ẩm định báo cáo ĐTM là hoạt độ ừ ả nướ ừ ế ố ọc nên nó có ý nghĩa hế ứ ọ BVMT trướ ự tác độ ự ủ ự án đầu tư. ạ ặ ự đạt đượ ện nay các quy đị ật điề ỉ ề ạt độ ẩm đị ĐTM vẫ ồ ộ ố ấn đề ấ ậ ầ ả ắ ục, điều này đượ ể ệ ộ ố ạ ề ẩ ề ổ ứ ẩm đị đánh giá tác động môi trƣờ Các quy đị về thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM chưa thật sự đảm bảo tính độc lập. Theo quy định tại Điều 23 Luật BVMT 2014, chủ thể nào có thẩm quyền quyết định, phê duyệt dự án đầu tư thì chủ thể đó sẽ có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo ĐTM của dự án đầu tư đó, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật BVMT 2014. Hiện nay, thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM được giao về cho nhiều chủ thể khác nhau như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ cơ quan ngang bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, với việc quy định cho phép chủ thể nào có thẩm quyền quyết định, phê duyệt dự án đầu tư thì chủ thể đó sẽ có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM là chưa hợp lý, chưa tạo đượ ự độ ậ ạ ổ ứ ẩm định báo cáo ĐTM. Bở ự ế ếu để ủ ể ẩ ề ết đị ệ ủ trương đầu tư tự ổ ứ ẩm đị cáo ĐTM củ ự ết đị ệt đầu tư sẽ ẫn đế ạ ủ ể ất khó để ả ĐTM ủ ự án đầu tư do chính mình đưa ạ ể ả ị ề ự ề ấn đề ể ế, thu hút đầ Vũ Thị ủ ề ội đồ ẩm đị ĐTM ạ ậ ọ ố
  3. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế tư Điề ấ ể ở ế ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM không đả ả được tính độ ậ ự ẽ ẫn đế ế ả ẩm định không đạ đượ ệ ả như mong muố ừ đó kéo theo nhữ ệ ụ ấ ớ ề môi trườ ự án đượ ể ự ệ ự ế Để ắ ụ ấn đề đồ ờ ằm đả ảo tính độ ậ ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM, Luậ nên quy định theo hướng đưa thẩ ề ổ ứ ẩm định báo cáo ĐTM về ột đầ ối. Theo đó, việ ổ ứ ẩm định báo cáo ĐTM ộc các trườ ợp được quy đị ạ ả ản 2 Điề ậ ề ội đồ ẩm đị ủ tướ ủ ự ế ập trên cơ sở tham mưu từ ộ, ngành có liên quan đế ự ầ ủ ộ đồ ẩm đị ẽ ồm các thành viên đạ ệ ừ ề ộ trong đó có đạ ệ ủ ộ ẩ ề ết đị ệ ự án đầu tư. Các thành viên đượ ự ọ ội đồ ẩm đị ải đáp ứ ẩ ề ặt đạo đứ ế ứ ữ ệ ự ế ạ độ ẩm đị ội đồ ẩm đị ệ ự ắ ỉ ị ệ ề ế ả ẩm định trướ ậ ủ tướ ủ. Như vậ ớ ệ ội đồ ẩm định đượ ập trên cơ sở ế đị ủ ủ tướ ủ ủ ội đồng đượ ể ọ ừ ề ộ ộ ẽ đả ảo tính độ ậ ủ ội đồ ả ị ự ố ừ các cơ quan có thẩ ề ết đị ệ ủ trương đầu tư dự ừ đó, các thành viên Hội đồ ẩm đị ể ệ ột cách độ ậ ằ ả ị ự ố ừ ủ ể có liên quan đế ự ề ội đồ ẩm đị ội đồ ẩm đị đánh giá tác động môi trƣờ ệ ệ ậ ả pháp lý đượ ụng đố ớ ội đồ ẩm đị ội đồ ẩm đị ạ ẩm đị o ĐTM chưa được quy định rõ ràng. Theo quy đị ậ ệ ẩm đị cáo ĐTM đượ ự ệ ứ ồ ội đồ ẩm đị ệ ấ ế ủa các cơ quan, tổ ứ Trong đó, trừ ự án đượ ẩm đị ệ ấ ế ủa các cơ quan tổ ứ ự ại đề ắ ộ ả ẩm đị ội đồ ẩm đị ộ đồ ẩm đị ẽ ệ ội dung báo cáo ĐTM và đưa ra ý kiế ẩ ầ Đánh giá tác động môi trường đố ớ ự ốn đầu tư nướ ạ ệ ộ ố ấn đề pháp lý đặ ạ ậ ự ễ ố ản 1 Điề ậ
  4. Ạ Ậ Ự Ễ Ố định để làm cơ sở ệ ệt báo cáo ĐTM. Một báo cáo ĐTM có chất lượ lượng hay không, các phương án BVMT củ ủ ự án đầu tư có được đả ả ả thi hay không thì điề ụ ộ ấ ớ ế ả ẩm đị ộ đồ ẩm định đưa ra. Như vậ ể ấ ằ ội đồ ẩm đị ủ ội đồ ẩm định đóng vai trò rấ ọ ệc đả ả ệ ả ủ ột báo cáo ĐTM, tuy nhiên hiện nay các quy đị ề ệ ậ ả ủ ể ả ị ạ ả ự ệ ẩm định báo cáo ĐTM vẫn chưa thậ ự ụ ể ạ ản 2 Điề ậ quy định: “ ội đồ ẩm đị ả ị ệm trướ ậ ề ế ủ ”, tạ ản 2 Điều 6 Thông tư số BTNMT quy định: “ ộ đồ ẩm đị ĐTM ệm tư vấ ủ trưởng cơ quan thẩm đị ị ệm trước cơ quan thẩm định và trướ ậ ề ế ả ẩm đị ” và ản 8 Điều 6 Thông tư này cũng quy định: “ Ủ ội đồ ẩm định và cơ ổ ức, chuyên gia đượ ế ị ệm trước cơ quan thẩm đị trướ ậ ề ữ ận xét, đánh giá đưa ra đố ớ ĐTM ữ ộ ệc đượ ủ ị ội đồ ẩm đị ” Như vậ ừ các quy đị ể ấ ằng các quy đị ề ệ ậ ả đượ ụng đố ớ ội đồ ẩm đị ội đồ ẩm đị ạ ất mơ hồ ởi “chị ệm trướ ật và trước cơ quan ẩm định” là chị ữ ạ ệ ậ ả ủ ừ ệ ứ ức độ ử lý nào đượ ụng, căn cứ vào đâu để ụ ấ ả ữ ấn đề ện nay đang đượ ỏ ngõ và chưa được điề ỉ ộ ụ ể. Đây đượ ộ ỗ ổ ể ạo điề ện, cơ hộ ội đồ ẩm đị ể ố ậ ặ ậ ạm để ằ ợ ấ ừ ạt độ ẩm đị ặc có trườ ợ ệ ả ịu chưa được quy đị ả ẩ ả. Hơn nữa, khi không có các quy đị ụ ể ộ ệ ữ ậ ả ủ ể ội đồ ẩm đị ả ị ủ ể ạ ạt độ ẩm đị ẽ ất khó để xác đị ử ậy, đây là mộ ấn đề ầ ả ế ụ ứ ệ Để ắ ụ ấn đề ấ ập nêu trên, đòi hỏ ầ ải quy đị ề ệ ậ ả pháp lý đố ớ ội đồ ẩm đị ộ đồ ẩm định để ạo cơ chế ộ ằm đả ả ội đồ ẩm đị ộ đồ ẩm đị ạt độ ệ ả ệm. Theo đó, khi trách nhiệ ủ ội đồ ẩm đị ừ ội đồng được quy đị ụ ể ẽ ủ ể ội đồ ẩm đị ự ứ ốt hơn về ầ ệm và thái độ
  5. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế ệc, đồ ời điề ạo được cơ sở pháp lý rõ ràng để ễ dàng xác đị ứu đượ ệ ủ ạm. Đồ ờ ạ đó cũng cầ ả ựng đượ ế ụ ể đượ ụng đố ớ ạ ẩm định báo cáo ĐTM. Điề ẽ đả ả ằ ủ ể ự ệ ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM có hành vi vi phạ ấ ức độ ạ ể ẽ ị ụ ế tài tương ứ để ử Như vậ ớ ệc quy đị ệ ủ ội đồ ừ ội đồ ẩm định cũng như các chế ụ ể đượ ụng đố ớ ạ ẽ ủ ể ội đồ ẩm đị ứ ự ự ệ ố ệ ủa mình, tránh đượ ạng đùn đẩ ệ ẫ ừ đó góp phầ ệ ả ẩm định báo cáo ĐTM. ề ộ ẩm đị đánh giá tác động môi trƣờ ộ ầ ẩm đị h trong báo cáo ĐTM còn quá nhiều, gây ôm đồm, khó khăn ẩm đị ệ ộ ầ ải đượ ẩm đị ĐTM được quy đị ạ ụ ản 5 Điề ị đị ố 40/2019/NĐ CP. Theo đó, ộ ả ẩm đị ồ ự ợ ủ ự án đố ớ ến lượ ạ ếu có), quy đị ậ ề ả ồn thiên nhiên và đa dạ ọ ự ợ ủa các phương pháp ĐTM đượ ử ụ ự ợ ủa các đánh giá về ệ ự ọ ệ ả ấ ạ ụ ạt độ ủ ự nguy cơ tác độ ấu đến môi trườ ế ả ổ ợ ố ệ ề ệ ạng môi trườ ế ội nơi thự ệ ự ự ợ ủa địa điể ự ọ ự ệ ự ệc đá ự ề ồ ả ự ấ ạ ủa nướ ả ả ấ ả ắ ệp thông thườ ấ ả ạ ạ ấ ải đặc thù khác; các tác độ ủ ấ ải và các tác độ ủ ự án đế ôi trườ ứ ỏ ộng đồng; đánh giá, dự ủ ự ố môi trườ ấ ả ầu, quy đị ẩ ỹ ậ ẩ ề môi trườ ụng đố ớ ự ự ợ ủ ả ồm: phương án t ả ấ ả ệ ệ ử lý nướ ả ệ ệ ả ể ử ụ ải; phương án lưu giữ ả ử ấ ả ại; phương án lưu giữ ả ử ấ ả ắ ệp thông thườ phương án ả ệ ệ ử ấ ải khác; phương án cả ạ ụ ồi môi trườ ế ệ ả ểu tác độ ự ủ ự án đế môi trường; các phương án phòng ngừ ứ ự ố môi trườ ấ ả ủ ự ự ợ ủa chương trình quản lý và giám sát môi trườ ế ủ ủ ự án. Như vậ ể ấ ằ ệ ộ ội đồ ẩm đị ầ ả ế ẩm đị ấ ớn, điề ẽ đặ ấ ề ứ
  6. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ội đồ ẩm đị ởi để đả ả ộ ế ả ẩm định đạ ầ ấ lượng thì đòi hỏ ội đồ ẩm đị ải xem xét, phân tích, đánh giá đượ ế ấ ả ầu đặt ra, đó là chưa kể ờ ạn để ự ệ ạt độ ẩm đị ệ đượ quy định tương đố ắn. Trong khi đó, các nộ ầ ả ẩm đị ữ ấn đề ừu tượ ởi đa phầ ội dung này đượ ủ ự ự lường trướ ý tưở ứ chưa có các cơ sở, căn cứ ụ ể ự ế, đó là chưa kể ữ ộ ố ẩm định được thì đòi hỏ ự ải đượ ể ự ế ớ ể xem xét, đánh giá và đưa ra kế ả ẩm định đạ ầ ế ẽ ấ mơ hồ ậ ớ ệc quy đị ộ ối lượ ớ ộ ầ ải đượ ẩm định như hiệ ẽ ộ ữ ế ố ể ả ất lượ ệ ả ẩm định báo cáo ĐTM. Để khắc phục vấn đề nêu trên, giải pháp đặt ra là cần phải quy định tinh gọn lại các nội dung cần phải thẩm định trong một báo cáo ĐTM theo hướng trọng tâm nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu BVMT để đảm bảo công tác thẩm định đạt được hiệu quả tối ưu. Theo đó, đối với các dự án có quy mô lớn, nhạy cảm về môi trường thì hoạt động thực hiện ĐTM nên được chia thành hai bước gồm ĐTM sơ bộ để sàng lọc dự án trên cơ sở vị trí, công suất, công nghệ đề xuất và ĐTM chi tiết khi có thiết kế của dự án. Khi chia hoạt động ĐTM thành hai giai đoạn như vậy thì tương ứng với mỗi giai đoạn sẽ có các loại báo cáo khác nhau, đối với giai đoạn ĐTM sơ bộ thì chủ đầu tư sẽ lập báo cáo ĐTM sơ bộ, báo cáo này chủ yếu mang tính chất dự báo sơ lược, đơn giản; còn đối với giai đoạn hoạt động ĐTM chi tiết thì chủ đầu tư sẽ lập báo cáo ĐTM chi tiết, báo cáo này dự báo các vấn đề chi tiết, cụ thể hơn. Như vậy, với việc quy định phân chia hoạt động ĐTM của các dự án đầu tư phức tạp thành hai giai đoạn tương ứng với hai loại báo cáo khác nhau như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công tác thẩm định báo cáo ĐTM đạt được hiệu quả tốt hơn Bởi khi thẩm định từng loại báo cáo theo từng giai đoạn thì việc thẩm định báo cáo ĐTM sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc phải thẩm định cả một báo cáo ĐTM hoàn chỉnh với rất nhiều các yêu cầu đặt ra như hiện nay. ề ờ ạ ẩm định báo cáo đánh giá tác độ ƣờ Quy đị ề ờ ạ ẩm định báo cáo ĐTM chưa đáp ứng đượ ỹ ời gian để ụ ụ ệ ả ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM. Hiệ ờ ạ ẩm đị ĐTM được xác định như sau: (i) ờ ạ ổ ứ ẩm đị ội đồ ẩ đị ủ ộ Tài nguyên và Môi trườ ệ ể ừ ận đủ ồ sơ hợ ệ; riêng đố ớ ự ộ ụ ạ ả ấ ệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy đị ạ ụ ụ ụ ụ ụ ị đị ố 40/2019/NĐ ờ ạ ẩm đị ệ ể ừ ận đủ ồ sơ hợ ệ ờ ạ ổ ứ ẩm đị ội đồ
  7. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế ẩm đị ủ ộ, cơ quan ngang bộ Ủ ấ ỉ ệ ể ừ ận đủ ồ sơ hợ ệ; riêng đố ớ ự ộ ụ ạ ả ấ ệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy đị ạ ụ ụ ụ ụ ụ ị đị ố 40/2019/NĐ ờ ạ ẩm đị ệ ể ừ ận đủ ồ sơ hợ ệ ờ ạ ẩm đị ệ ấ ến cơ quan, tổ ứ ệ ể ừ ận đủ ồ sơ hợ ệ Như vậ ới quy định cũ ị đị ố 40/2019/NĐ đã quy đị ắ ờ ẩm đị ại báo cáo ĐTM. Việ ắ ờ ẩm đị ấ ừ ự ủ ệ ả ủ ụ eo hướ ả ọ ằ ạo điề ệ ậ ợi để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tạ ệ ầ ả ậ ộ ự ế ằng, để ẩm định đượ ội dung trong báo cáo ĐTM không phả là điề ễ đặ ệ ự án đầu tư nướ ở ộ ấ ộ quan đế ề ấn đề ậy, để ẩm định đượ ế ấ ấn đề cáo ĐTM đòi hỏ ả ấ ấ ề ời gian để ứ xem xét, đánh giá, kiể ự ệ ồ ới đưa ra kế ậ ớ ả ời gian đượ ớ ạn như quy đị ạ ụ ản 5 Điề ị đị ố 40/2019/NĐ CP là tương đố ạ ế. Điề ẽ ạ ấ ề ự ội đồ ẩm định đó là chưa kể đế trườ ợ ứ ạ ộ ội đồ ẩm đị ả ự ệ ủ ụ hảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng; phải tổ chức lấy ý kiến các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo ĐTM ... Tất cả những vấn đề trên khi thực hiện thì sẽ mất rất nhiều thời gian, còn nếu không thực hiện thì kết quả thẩm định sẽ không chính xác, đầy đủ, chất lượng. Như vậy, với một khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn nhưng thời gian thì quá ngắn nên từ dó dẫn đến tình trạng Hội đồng thẩm định thường lược bỏ bớt các khâu trong quá trình thẩm định để đảm bảo cho ra kết quả thẩm định đúng thời gian, tiến độ theo quy định. Điều này là vô cùng nguy hiểm, bởi hiệu quả chất lượng thẩm định không cao, sâu xa hơn là vấn đề BVMT không được đảm bảo. Để khắc phục vấn đề nêu trên, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định báo cáo ĐTM được hiệu quả thì cần thiết phải điều chỉnh tăng thời gian thẩm ụ ản 5 Điề ị đị ố 40/2019/NĐ Theo quy định cũ trong Nghị định số 29/2011/NĐ ờ ạ ẩm định báo cáo ĐTM là 45 ngày và tố đa là 60 ngày làm việc đố ớ ự ộ ẩ ề ủ ộ Tài nguyên và Môi trườ quá 45 ngày đố ớ ự ộ ẩ ề ủ ộ Tài nguyên và Môi trườ ầ Đánh giá tác động môi trường đố ớ ự ốn đầu tư nướ ạ ệ ộ ố ấn đề pháp lý đặ ạ ậ ự ễ ố
  8. Ạ Ậ Ự Ễ Ố định so với hiện nay. Cụ thể, đối với các dự án được tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì sẽ có thời hạn là không quá 30 ngày ệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nhưng đối với trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường thì thời hạn thẩm định phải nâng lên ở mức tối đa là 45 ngày làm việc. Còn đối với các dự án được tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định của các bộ, ơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sẽ không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nhưng đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường thì thời hạn thẩm định phải là 30 ngày làm việc Việc quy định nâng mức thời hạn thẩm định đối với các trường hợp nêu trên là cần thiết bởi điều này sẽ tạo cơ sở thuận lợi về mặt thời gian để các chủ thể thẩm định có điều kiện thực hiện đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ liên quan nhằm đưa ra được những kết quả thẩm định chính xác, phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra và kịp thời giúp loại bỏ được các dự án không đảm bảo khả năng BVMT. 6. Về nguồn tài chính phục vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng ồ ụ ụ ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM còn khá khiêm tố chưa đủ ả năng phụ ụ ệ ả ẩm định báo cáo ĐTM. Theo quy đị ại Thông tư số ứ ẩm định đố ới các báo cáo ĐTM do cơ quan trung ươn ự ệ ẩm đị ứ ừ ệu đế ệu đồ ộ ổ ốn đầu tư và các nhóm dự án. Còn các báo cáo ĐTM thuộ ẩ ề ẩm đị ủa địa phương thì sẽ ứ ẩm định dao độ ừ ệu đế ệu đồ ộ ổ ốn đầu tư và các nhóm dự Như vậ ớ ệ ố ế ứ ẩm định báo cáo ĐTM ở ệ ện nay quy đị ấp hơn rấ ề ớ ế ớ ớ ức chi như vậ ất khó để ủ ể ẩm đị ể ự ện đầy đủ ầu đặt ra để ụ ụ ệ ả ẩm định báo cáo ĐTM củ ự đầu tư bở ếu không có đủ ồ ể đòi hỏ ều hơn ở ội đồ ẩ đị ề ộ ầ ả ự ệ ẩm định. Chính điều này đã ầ ạ ế ệ ả ẩm định báo cáo ĐTM. Để ắ ụ ấn đề ụ ụ ẩm định báo cáo ĐTM ầ ải được quy định theo hướng tăng thêm để ụ ụ ệ ả ẩm đị ầ Đánh giá tác động môi trường đố ớ ự ốn đầu tư nướ ạ ệ ộ ố ấn đề pháp lý đặ ạ ậ ự ễ ố ị ế ố HĐND ngày 30/ ủ ội đồ ỉ ận quy đị ứ ế độ ộ ả ử ụ ẩm đị ĐTM, đề ết trên đị ỉ ệ ố ế, chi phí để ậ ột báo cáo ĐTM thườ ế ừ ớ ổ ủ ộ ự ồ ếu, “Đánh giá tác động môi trườ ụ ạn năng”, ậ
  9. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế Theo đó, ứ ụ ụ ẩ đị ĐTM đượ đị tư số ầ ả đượ ế ụ điề ỉ tăng ở ứ ế ừ ớ ổ ủ ộ ự đị ổ ồ tăng như ậ ẽ ừ ợ ớ ệ ố ế ừ ạ độ ẩ đị ĐTM đạ đượ ấ lượ ệ ả ở ủ ể ự ệ ẩ đị ẽ ồ đủ để ự ệ đầ đủ ầ ệ ụ ế ậ ạ ừ ữ ể ấ ằ ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM ộ ữ ạt động đóng vai trò quan trọ ầ ế ảnh hưở ế định đế ệ ả ủ ạt độ ập báo cáo ĐTM nói riêng và hoạt độ ự ện ĐTM ở phương diệ ạ ạ ữ ế ả đạt đượ ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM vẫ ồ ạ ữ ẫn đề ạ ế ấ ậ ấ đị ậy, để đả ả ạt độ ẩm định báo cáo ĐTM đạt đượ ệ ả ố ưu nhấ ệ ế ụ ứ ện các quy đị ật điề ỉ ề ạt động này là điề ấ ọ ấ ế Ụ Ệ Ả ếu, “Đánh giá tác động môi trườ ụ ạ năng”, ậ ầ Đánh giá tác động môi trường đố ớ ự ố đầu tư nướ ạ ệ ộ ố ấn đề pháp lý đặ ạ ậ ự ễ ố Lương Thị Đánh giá tác động môi trườ ậ ệ ộ ố ế ị ệ ả ự ạ ậ ự ễ ố Vũ Thị ủ ề ội đồ ẩm đị đánh giá tác động môi trường ạ ậ ọ ố