HOÁN DỤ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 37 | Page: 9 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

HOÁN DỤ. Giúp HS nắm vững: - Khái niệm hoán dụ. - Phân biệt hoán dụ với ẩn dụ. - Các kiểu hoán dụ. 2. KĨ NĂNG: - Phân tích giá trị biểu cảm của phép hoán dụ. - Bước đầu vận dụng vào bài làm văn và khi nói. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hoan-du-pzm1tq.html

Nội dung


  1. HOÁN DỤ A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. KIẾN TH Ứ C: Giúp HS nắ m vữ ng: - Khái niệ m hoán dụ. - Phân biệt hoán dụ v ới ẩn d ụ. - Các kiểu hoán dụ. 2. KĨ NĂNG: - Phân tích giá trị biểu cả m c ủa phép hoán dụ . - Bư ớc đầu vận dụ ng vào bài làm văn và khi nói 3. T HÁI Đ Ộ: - Tích c ực, tự giác B/ CHUẨN BỊ: - G V: G A, b ảng ph ụ - HS: SGK, SBT C/ PHƯƠNG PHÁP:
  2. - H Đ: cá nhân, nhóm và c ả lớp - PP: quy nạp D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổ N ĐỊ NH: Kiể m tra sĩ số: - Lớp 6a: - Lớp 6b: 2. KTBC: a) Câu hỏi: Ẩ n dụ là gì? Có mấ y kiểu ẩ n dụ? Cho một VD minh hoạ . b) Đáp án: Ghi nh ớ S GK - 68, 69 V D: Thuy ền về có nh ớ b ến chăng ... 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: b) Các hđ d ạy – học: H Đ củ a thầy H Đ củ a trò N D cầ n đạt I- Lí thuyết
  3. 1.1.Hoán dụ là gì? G V: Treo b ảng ph ụ. Gọi HS - Đọc ng ữ liệu a) Ng ữ liệu (SGK) đọc ng ữ liệu b) Phân tích (?) Các từ ngữ "áo nâu", "áo - Dựa vào quan hệ giữa đặ c - Áo nâu: ngư ời nông dân xanh" trong câu thơ trên chỉ điểm, tính chất v ới sự v ật có ai? Vì sao có thể nói như - Áo xanh: ngư ời công nhân đặc điểm, tính chất đó - vậy? (Cách nói như v ậy dựa ngư ời nông dân thư ờng mặ c -> lấy dấu hiệu củ a SV đ ể gọi vào quan hệ nào?) áo nâu, còn ngư ời công nhân SV thường mặ c áo xanh khi làm việc. (?) Các từ ng ữ "nông thôn" và "thành thị" dùng để c hỉ - Dự a vào quan hệ giữa vật - Nông thôn: những người ai? Cách nói như v ậy dựa chứa đ ựng (nông thôn, thành sống ở nông thôn vào quan hệ nào? thị) với vật bị chứa đựng - Thành thị: những người (những người sống ở nông sống ở thành thị thôn và thành thị) -> Lấy v ật chứ a đự ng đ ể gọi vật bị chứa đ ựng (?) Cách diễn đ ạt này có TD - TD: ngắn g ọn, tăng tính gì? hình ảnh, hàm súc G V: KL c) Nh ận xét Gọi tên SV bằng tên SV khác
  4. có quan h ệ g ần g ũi -> hoán dụ (?) Vậy em hiểu thế nào là hoán dụ ? G V: Gọi HS đ ọc ghi nh ớ 1 1.2. Ghi nh ớ 1 (SGK -82) G V: Treo b ảng ph ụ. Gọi HS 2.1. Các kiểu hoán dụ đọc ng ữ liệu a) Ng ữ liệu (SGK) (?) Bàn tay một bộ phận của b) Phân tích con người, đư ợc dùng thay cho ai? M ối quan h ệ giữa - Bàn tay: người lao đ ộng chúng ntn? -> Quan hệ bộ phậ n - toàn thể (?) Một và ba là những số lượng cụ thể đ ư ợc dùng thay cho cái gì? M ối qhệ của chúng ntn? - Một, ba: số ít và số nhiều (?) Đổ máu là dấu hiệu đư ợc -> Quan hệ cụ thể - trừu dùng thay cho sự việc nào? tượng Mối qhệ giữ a chúng ra sao?
  5. (?) Từ nh ững VD đã PT ở phần I và phần II, hãy liệt kê - Ngày Huế đổ máu có thể - Đổ m áu: sự hi sinh, mất mát một số kiểu quan hệ thư ờng hiểu là ngày Huế xảy ra được sử dụ ng đ ể tạo ra phép -> Quan hệ dấu hiệu của sự chiến sự, chiến tranh hoán dụ ? v ậ t - sự v ậ t G V: Gọi HS đ ọc ghi nh ớ 2 c) Nh ận xét G V: Y/c HS lấy VD minh Có 4 kiểu hoán dụ hoạ cho m ỗi kiểu hoán dụ. 2.2. Ghi nh ớ 2 (SGK - 83) - Bộ ph ận - toàn thể: Một tay lái c ừ k hôi đang đưa xe lên dốc - Chứa đựng - bị chứa đựng: Cả làng quê đường phố Cả lớn nhỏ gái trai Đám càng đi càng dài
  6. Càng dài càng đông mãi - Dấu hiệu SV - S V: Áo chàm đưa buổi... - Cụ thể - trừu tượng: G V: Gọi 4 HS lên bả ng làm Đảng ta đó trăm tay nghìn BT 1 m ắt Đảng ta đây xương sắt da đồng. - Làm BT trên bảng II- Luyện tập 1. Bài tập 1 a) Làng xóm: ngư ời nông dân -> vật chứa đựng - vật bị chứa đ ựng b) Mư ời năm, trăm năm: thời gian trước mắt, thời gian lâu dài - > cái cụ thể - cái trừu tượng G V: Cho HS thảo luận nhóm
  7. c) Áo chàm: ngư ời VB BT 2 d) Trái đất: nhân loại -> vật chứa đ ựng - vật bị ch ứa đ ựng 2. Bài tập 2 - Thảo luậ n nhóm Ẩn d ụ Hoán dụ Giống Gọi tên SV, HT này bằng tên SV, H T khác Dự a Dự a Khác vào qhệ vào qhệ tương tương đồng cận - - - -
  8. - - G V: Y/c HS về nhà làm BT - - 3 4. CỦ NG C Ố:
  9. (?) Có mấy phép hoán dụ? Cho VD minh hoạ . 5. H Ư Ớ NG D ẪN HS H Ọ C VÀ CHU ẨN BỊ BÀI: - Học ghi nh ớ, làm hết BT - Tìm VD cho các phép hoán dụ - CBB: TLV TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ ( CB kĩ 5 b ài tập) E/RÚT KINH NGHIỆM:
647699