Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐUBND ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau). Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ho-tro-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-gc21tq.html

Nội dung


  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ- UBND ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó kh ăn 1.1. Trình tự thực hiện: Gồ m 02 bư ớc. Bước 1: Nộp hồ sơ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộ i cấp hu yện nộp danh sách và hồ sơ tại Phò ng Bảo vệ, chă m sóc trẻ em t huộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ i t ỉnh Cà Mau (địa chỉ số: 555A, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau) vào giờ hành chính các ngà y là m việc trong tuần (trừ ngà y lễ), cụ thể như sau: - Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. Công chứ c thụ lý hồ sơ kiể m tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộ i cấp hu yện bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đúng theo quy định. - Nếu hồ sơ đủ điều kiện, hợp lệ thì t iếp nhận và viết phiếu hẹn. Bước 2: Nhận kết quả: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộ i cấp hu yện nhận kết quả tại Phòng Bảo vệ, chă m sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau theo phiếu hẹn. 1.2. Cách thức thực hiện: Trực t iếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ : 1.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị chi hỗ trợ trẻ e m (01 bản chính theo phụ lục 02); b) Hồ sơ trẻ e m (01 bản chính t heo phụ lục 01); c) Tờ trình của Ủ y ban nhân dân cấp hu yện (có danh sách đố i tượng kè m t heo - 01 bản chính). 1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 1.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngà y là m việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩ m qu yền qu yết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội t ỉnh Cà Mau. b) Cơ quan ho ặc người có thẩ m qu yền được u ỷ qu yền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Khô ng. c) Cơ quan trực t iếp thực hiện TT HC: Phòng Bảo vệ, chă m sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ i t ỉnh Cà Mau. d) Cơ quan phố i hợp (nếu có): Không. 1.7. K ết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): a) Đơn đề nghị chi hỗ trợ trẻ e m theo Qu yết định 267; b) Hồ sơ trẻ e m.
  2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ- UBND ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Bảo vệ, chă m sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngà y 15 tháng 06 năm 2004 của Quốc hộ i; - Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 nă m 2011 của Chính phủ qu y định chi t iết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chă m sóc và giáo dục trẻ em; - Qu yết định số 267/QĐ-TTg ngà y 22 tháng 02 năm 2011 của T hủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em g iai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộ i; - Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngà y 5 tháng 7 năm 2011 của Ủ y ban nhân dân t ỉnh Cà Mau, phê du yệt chương trình bảo vệ trẻ e m tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2011 - 2015; - Thông tư liên t ịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngà y 15/12/2011 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ i - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em g iai đoạn 2011 - 2015.
  3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ- UBND ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) Phụ l ục : 01 Ảnh trẻ em (4x6) CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( Đóng dấu Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc giáp lai trên ảnh ) HỒ SƠ TRẺ EM Họ và tên trẻ e m:……………………………………..na m hay nữ…………...... Sinh ngà y……….tháng……. nă m………….Dân tộc………………………......... Nơi sinh:………………………………………………………………………...... Quê quán:…………………………………………………………………….. ....... Họ và tên bố………………………………..Nơi ở hiện na y…………………...... ………………………………………………………………………………......... Họ và tên mẹ………………………………..Nơi ở hiện na y………………….. ... ………………………………………………………………………………......... Đối tượng trẻ e m khi lập hồ sơ theo 10 nhóm đã quy định trong Luật BVCSTE: Trẻ e m: bỏ rơi, khuyết tật, tàn tật, vi phạ m pháp luật, là m việc xa gia đình...................... Hoàn cảnh trẻ em ( Người nuô i dưỡng, có được đi học khô ng, hiện đang học lớp mấ y, tên trường học, thời g ian, hoàn cảnh, t ự nguyện hoặc do ai xúi dục, bị cưỡng ép, tình trạng sức khỏe trẻ em…) ............………………………………………………………………………………. .............……………………………………………………………………………… ..............…………………………………………………………………………… …..............………………………………………………………………………… …….. Ngu yện vọng của trẻ em: …………………………………………………………..................……………… ………………………………………………………………..............…………… ………………………………………………………………….. Ngày……..tháng…….năm……. Người lập ……. Cơ quan đơ n vị lập hồ sơ trẻ em (Ký và ghi rõ họ và tên ) Thủ trưởng đơn vị ( K ý tên, đóng dấu )
  4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ- UBND ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) Phụ l ục : 02 CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUY ỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI HỖ TRỢ TRẺ EM THUỘC QUYẾT ĐỊNH 267/QĐ-TTg Tên e m ( hoặc con tôi là ) là ……………………………..……………………… Sinh ngà y……….tháng……. nă m………….... ............ .......................................... Nơi sinh:……………………………………………………………………….. Họ và tên bố………………………………..Nơi ở hiện na y………….………… ………………………………………………………………………….………… Họ và tên mẹ………………………………..Nơi ở hiện na y………………….. ………………………………………………………………………………….. Do hoàn cảnh khó khăn.........................................………………………………. …………………………………………………………………………………… Để giải qu yết khó khăn trước mắt, đề nghị các cơ quan Nhà Nước xe m xét và giải quyết cho e m được hưởng khoản chi hỗ trợ của Qu yết định 267/QĐ-TTg. em (hoặc gia đình tô i ) xin ca m kết.................................................................. …..………………………………………………………………………………… ……………………………….…………………….. ……………………… Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ và tên) Ngày…….. tháng…….năm……. Xác nhận của Trưởng ấp, khó m Ý kiến đề nghị của UBND phường, xã, thị trấn. Ý kiến đề nghị của ……..( cấp huyện, thành phố ) Đ ề nghị hỗ trợ cho em… …… ………………… … ….số tiền…… ……………. đ ồng, gồm:…… … …………… …………… … …………… … ……………… …………… … ………… … …………… …………… … ……………… ……………… …………… … Thủ trưởng đơn vị ( Ký tên, đóng dấu )
667598

Tài liệu liên quan


Xem thêm