Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật. Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ho-tro-phuc-hoi-chuc-nang-cho-tre-khuyet-tat-hc21tq.html

Nội dung


  1. Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật 3.1. Trình tự thực hiện: gồm 02 bước. Bước 1: Nộp hồ sơ: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp danh sách và hồ sơ tại Phòng Bảo vệ, chă m sóc trẻ e m thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (địa chỉ số: 555A, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau) vào giờ hành chính các ngà y là m việc trong tuần (trừ ngày lễ), cụ thể như sau: - Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. Công chức thụ lý hồ sơ kiể m tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đúng theo quy định. - Nếu hồ sơ đủ điều kiện, hợp lệ thì tiếp nhận. Bước 2. Trả kết quả: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ e m thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thông báo kết quả cho đối tượng. (Trường hợp đặc biệt không liên lạc được với đối tượng thì Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thông báo cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để báo cho đối tượng). 3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ : 3.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị chi hỗ trợ trẻ e m (01 bản chính theo phụ lục 02); b) Hồ sơ trẻ em (01 bản chính theo mẫu phụ lục 01); c) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện xin hỗ trợ cho đối tượng (có danh sách đối tượng kè m theo - 01 bản chính). 3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 3.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày là m việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩ m quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. b) Cơ quan hoặc người có thẩ m quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo vệ, chă m sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả. 3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
  2. 3.9. Tên mẫu đơ n, mẫ u tờ khai (nếu có): a) Đơn đề nghị chi hỗ trợ trẻ e m theo Quyết định 267 (phụ lục 02); b) Hồ sơ trẻ em (phụ lục 01). 3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Bảo vệ, chă m sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngà y 15 tháng 06 năm 2004 của Quốc hội; - Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chă m sóc và giáo dục trẻ em; - Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; - Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 5 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2011 - 2015; - Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.
  3. Phụ lục: 01 Ảnh tr ẻ em (4x6) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( Đ óng dấ u Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc giáp la i tr ên ả nh ) HỒ SƠ T RẺ E M Họ và tên trẻ e m:……………………………………..na m hay nữ…………...... Sinh ngày……….tháng…….năm………….Dân tộc………………………......... Nơi sinh:………………………………………………………………………...... Quê quán:……………………………………………………………………......... Họ và tên bố………………………………..Nơi ở hiện nay…………………...... ………………………………………………………………………………......... Họ và tên mẹ………………………………..Nơi ở hiện nay…………………..... ………………………………………………………………………………......... Đối tượng trẻ e m khi lập hồ sơ theo 10 nhóm đã quy định trong Luật BVCSTE: Trẻ e m: bỏ rơi, khuyết tật, tàn tật, vi phạ m pháp luật, là m việc xa gia đình...................... Hoàn cảnh trẻ em ( Người nuôi dưỡng, có được đi học không, hiện đang học lớp mấy, tên trường học, thời gian, hoàn cảnh, tự nguyện hoặc do ai xúi dục, bị cưỡng ép, tình trạng sức khỏe trẻ e m…) ............………………………………………………………………………………. .............……………………………………………………………………………… ..............…………………………………………………………………………… …..............………………………………………………………………………… …….. Nguyện vọng của trẻ em: …………………………………………………………..................……………… ………………………………………………………………..............…………… ………………………………………………………………….. Ngày……..tháng…….năm……. Người lập ……. Cơ quan đơ n vị lập hồ sơ trẻ em (Ký và ghi rõ họ và tên ) Thủ trưởng đơn vị ( Ký tên, đóng dấu )
  4. Phụ lục: 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  5. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI HỖ TRỢ TRẺ EM THUỘC QUYẾT ĐỊNH 267/QĐ-TTg Tên e m ( hoặc con tôi là ) là ……………………………..……………………… Sinh ngày……….tháng…….nă m…………........................................................ Nơi sinh:……………………………………………………………………….. Họ và tên bố………………………………..Nơi ở hiện nay………….………… ………………………………………………………………………….…… …… Họ và tên mẹ………………………………..Nơi ở hiện nay………………….. …………………………………………………………………………………. . Do hoàn cảnh khó khăn.........................................………………………………. ………………………………………………………………………………… … Để giải quyết khó khăn trước mắt, đề nghị các cơ quan Nhà Nước xem xét và giải quyết cho em được hưởng khoản chi hỗ trợ của Quyết định 267/QĐ- TTg. em ( hoặc gia đình tôi ) xin ca m kết.................................................................. …..…………………………………………………………………………… …… ……………………………….……………………..……………………… Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ và tên) Ngày……..tháng…….năm……. Xác nh ận củ a Trưởng ấp, khó m Ý kiến đề n ghị của UBND phườ ng, xã, thị trấn. Ý kiến đề nghị của … …..( cấp huyện, thành p hố ) Đề nghị hỗ trợ cho em… …… …………………… ….số tiền…… ……………. đồng, gồ m:……………………………………………………………………………………
  6. ……………………………………………………………………………………… … Thủ trưở ng đơn vị ( K ý tên, đ óng dấu )
667599

Tài liệu liên quan


Xem thêm