Hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng. Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ho-tro-cho-tre-em-la-nan-nhan-bi-buon-ban-tro-ve-tai-hoa-nhap-cong-dong-jc21tq.html

Nội dung


  1. Hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng 1.1. Trình tự thực hiện: gồm 02 bước Bước 1. Nộp hồ sơ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ tại Phòng Bảo vệ, chă m sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (địa chỉ số 555A, Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào các ngày là m việc trong tuần (trừ ngà y lễ), cụ thể như sau: - Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút giờ đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. Công chức thụ lý kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ còn thiếu, không đủ điều kiện thì hướng dẫn một lần cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định. - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Bước 2. Nhận kết quả Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nhận kết quả tại Phòng Bảo vệ, chă m sóc trẻ e m thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau theo phiếu hẹn. 1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 1.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm: a. Đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng (01 bản chính theo phụ lục số 2 01); b. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ e m là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng (01 bản chính theo Phụ lục 01); c. Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện xin hỗ trợ cho trẻ e m là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng (01 bản chính). 1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày là m việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan hoặc người có thẩ m quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. b) Cơ quan hoặc người có thẩ m quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo vệ, chă m sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 1.9. Tên mẫu đơ n, mẫ u tờ khai (nếu có):
  2. a) Đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng (phụ lục 2); b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng (phụ lục 1). 1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): a) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấ y chứng nhận trở về tái hòa nhập cộng đồng (do cơ quan có thẩm quyền cấp), gia đình có trẻ em là nạn nhân hoặc bản thân nạn nhân phải là m đơn gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. Đơn đề nghị hỗ trợ phải có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, trưởng bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố nơi nạn nhân cư trú (kè m theo Giấy chứng nhận trở về). b) Đối với nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi xem xét nếu thấy có dấu hiệu hoặc bằng chứng là nạn nhân thì làm các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 267/QĐ-TTg ngà y 22 tháng 02 nă m 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 giữa Bộ Lao động TBXH - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.; đồng thời với các thủ tục đề nghị xác minh, xác định nạn nhân theo quy định hiện hành. 1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Bảo vệ, chă m sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngà y 15 tháng 06 năm 2004 của Quốc hội; - Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chă m sóc và giáo dục trẻ em; - Quyết định số 267/QĐ-TTg ngà y 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; - Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 5 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2011 - 2015; - Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.
  3. Phụ lục: 01 Ảnh tr ẻ em (4x6) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( Đ óng dấ u Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc giáp la i tr ên ả nh ) HỒ SƠ T RẺ E M Họ và tên trẻ e m:……………………………………..na m hay nữ…………...... Sinh ngày……….tháng…….năm………….Dân tộc………………………......... Nơi sinh:………………………………………………………………………...... Quê quán:……………………………………………………………………......... Họ và tên bố………………………………..Nơi ở hiện nay…………………...... ………………………………………………………………………………......... Họ và tên mẹ………………………………..Nơi ở hiện nay…………………..... ………………………………………………………………………………......... Đối tượng trẻ e m khi lập hồ sơ theo 10 nhóm đã quy định trong Luật BVCSTE: Trẻ e m: bỏ rơi, khuyết tật, tàn tật, vi phạ m pháp luật, là m việc xa gia đình...................... Hoàn cảnh trẻ em ( Người nuôi dưỡng, có được đi học không, hiện đang học lớp mấy, tên trường học, thời gian, hoàn cảnh, tự nguyện hoặc do ai xúi dục, bị cưỡng ép, tình trạng sức khỏe trẻ e m…) ............………………………………………………………………………………. .............……………………………………………………………………………… ..............…………………………………………………………………………… …..............………………………………………………………………………… …….. Nguyện vọng của trẻ em: …………………………………………………………..................……………… ………………………………………………………………..............…………… ………………………………………………………………….. Ngày……..tháng…….năm……. Người lập ……. Cơ quan đơ n vị lập hồ sơ trẻ em (Ký và ghi rõ họ và tên ) Thủ trưởng đơn vị ( Ký tên, đóng dấu )
  4. Phụ lục: 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  5. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI HỖ TRỢ TRẺ EM THUỘC QUYẾT ĐỊNH 267/QĐ-TTg (hoặc Tên em con tôi là) là ……………………………..……………………… Sinh ngày……….tháng…….nă m…………..;;.................................................... Nơi .. sinh:……………………………………………………………………….. Họ và tên bố………………………………..Nơi ở hiện nay………….………… ………………………………………………………………………….…… …… Họ và tên mẹ………………………………..Nơi ở hiện nay………………….. …………………………………………………………………………………. . Do hoàn cảnh khó khăn.........................................………………………………. ………………………………………………………………………………… … Để giải quyết khó khăn trước mắt, đề nghị các cơ quan Nhà Nước xem xét và giải quyết cho em được hưởng khoản chi hỗ trợ của Quyết định 267/QĐ- TTg. em (hoặc gia đình tôi) xin cam kết.................................................................. …..…………………………………………………………………………… …… ……………………………….……………………..……………………… Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ và tên) Ngày……..tháng…….năm……. Xác nh ận củ a Trưởng ấp, khó m Ý kiến đề n ghị của UBND phườ ng, xã, thị trấn. Ý kiến đề nghị của … …..( cấp huyện, thành p hố )
  6. Đề nghị hỗ trợ cho em… …… …………………… ….số tiền…… ……………. đồng, gồ m:………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … Thủ trưở ng đơn vị ( K ý tên, đ óng dấu )
667601

Tài liệu liên quan


Xem thêm