Xem mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ----------o0o----------<br /> <br /> HỒ SƠ<br /> THEO DÕI, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY<br /> <br /> Tên cơ sở:<br /> <br /> NHÀ HÀNG SƯỜN CAY<br /> <br /> Địa chỉ: 27 Lê Quang Đạo, thành phố Huế<br /> Điện thoại:<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> ----------o0o----------<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> LẬP HỒ SƠ THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY<br /> Cơ sở:<br /> <br /> Nhà hàng Sườn Cay<br /> <br /> Địa chỉ:<br /> <br /> 27 Lê Quang Đạo, TP Huế<br /> <br /> Tôi tên là: Ngô Thị Thanh Hiền<br /> Chức vụ:<br /> <br /> Chủ Nhà hàng Sườn Cay<br /> <br /> Phê duyệt lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC<br /> Hồ sơ loại III để lưu tại cơ sở và đăng ký tại Cơ quan PCCC.<br /> <br /> TP Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016<br /> Người lập ký tên<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Hiền<br /> <br /> THỐNG KÊ TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ<br /> STT<br /> <br /> 01<br /> 02<br /> 03<br /> 04<br /> 05<br /> 06<br /> 07<br /> 08<br /> <br /> Trích yếu<br /> <br /> Quyết định hồ sơ theo dõi công<br /> tác phòng cháy chữa cháy<br /> Quyết định thành lập Ban chỉ<br /> huy phòng cháy chữa cháy.<br /> Quyết định thành lập lực lượng<br /> phòng Cháy Chữa Cháy.<br /> Danh sách Đội phòng cháy chữa<br /> cháy cơ sở<br /> Công tác tuyên truyền phòng<br /> cháy chữa cháy<br /> Công tác huấn luyện phòng cháy<br /> chữa cháy<br /> Thống kê phương tiện dụng cụ<br /> chữa cháy.<br /> Phương án chữa cháy cụ thể<br /> <br /> Từ tờ đến tờ<br /> <br /> Chuyển dịch tài<br /> liệu<br /> <br /> ………………………......<br /> ………………………......<br /> ..........................................<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do- Hạnh phúc<br /> ----------o0o---------TP Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> THÀNH LẬP ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ<br /> Nhà hàng Sườn Cay<br /> Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy do Chủ tịch nước công bố ngày<br /> 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung Luật PCCC năm 2013;<br /> Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định<br /> chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ<br /> sung Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;<br /> Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/12/2014 Quy<br /> định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày<br /> 31/7/2014 của Chính phủ;<br /> Căn cứ vào thực tế hoạt động của Nhà hàng Sườn Cay<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> Điều 1: Nay thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Nhà hàng Sườn Cay<br /> (có danh sách kèm theo).<br /> Điều 2: Lực lượng PCCC cơ sở có nhiệm vụ:<br /> 1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.<br /> 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, kiến thức PCCC; Xây dựng phong<br /> trào quần chúng tham gia PCCC.<br /> 3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.<br /> 4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC.<br /> 5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ<br /> chữa cháy khi có cháy xảy ra, dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC.<br /> Điều 3: Các ông (bà) Đội PCCC (có danh sách kèm theo) có trách nhiệm thi<br /> hành Quyết định này.<br /> Chủ cơ sở<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Hiền<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do- Hạnh phúc<br /> ----------o0o---------DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY<br /> Nhà hàng Sườn Cay<br /> TT<br /> <br /> Họ và tên<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Hiền<br /> <br /> Ngày<br /> tháng<br /> năm sinh<br /> <br /> Chức vụ<br /> <br /> Đội trưởng<br /> <br /> Ghi chú<br /> <br />