Hình thành tool ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 55 | FileSize: 1.55 M | File type: PDF
of x

Hình thành tool ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame. Tham khảo tài liệu 'hình thành tool ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hinh-thanh-tool-ung-dung-ngon-ngu-action-script-cho-movieclip-hay-mot-frame-t3v1tq.html

Nội dung


 1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Giáo trình hình thành tool ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame CAÙCH TAÏO RA CAÙC ÑOAÏN PHIM TÖÔNG TAÙC TOÅNG QUAN VEÀ CAÙCH TAÏO RA CAÙC ÑOAÏN PHIM TÖÔNG TAÙC Trong hoaït caûnh chuyeån ñoäng ñôn giaûn, Flash seõ dieãn hoaït caùc Scene vaø frame moät caùch tuaàn töï. Trong moät ñoaïn Interactive Movie (ñoaïn phim töông taùc), ngöôøi xem coù theå duøng baøn phím, chuoät hoaëc caû hai thieát bò ñeå nhaûy ñeán töøng phaàn cuûa ñoaïn phim, di chuyeån caùc ñoái töôïng, nhaäp vaøo caùc thoâng tin trong caùc daïng thöùc (form) vaø thöïc hieän nhieàu thao taùc töông taùc khaùc. Baïn taïo ra caùc ñoaïn Interactive Movie baèng caùch thieát laäp caùc action (haønh ñoäng). Caùc muïc chæ daãn ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ ActionScript sau ñoù seõ chaïy caùc action naøy khi coù moät söï kieän ñaëc bieät xaûy ra. Caùc söï kieän naøy coù theå kích hoaït moät action nhö laø ñaàu Playhead chaïy ñeán moät frame hoaëc ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo moät nuùt hoaëc nhaán caùc phím treân baøn phím. Baïn thieát laäp caùc action trong baûng Actions cho moät nuùt (Button), moät ñoaïn Movie Clip hoaëc moät frame. Duøng baûng Actions ñieàu khieån ôû cheá ñoä Normal Mode, baïn coù theå cheøn caùc action maø khoâng caàn phaûi vieát baát kyø caùc caâu leänh ActionScript naøo. Neáu baïn bieát veà caùc ActionScript, baïn coù theå vieát caùc script (taäp leänh) rieâng cho baïn. Caùc muïc höôùng daãn coù theå ôû trong daïng thöùc cuûa moät action ñôn leû nhö vieäc chæ daãn moät ñoaïn phim ngöøng phaùt hay moät loaït caùc action trong ñoù, tröôùc heát phaûi xaùc ñònh moät ñieàu kieän sau ñoù thöïc thi moät action. Nhieàu action ñoøi hoûi phaûi coù moät chuùt kinh nghieäm veà laäp trình môùi coù theå thieát laäp ñöôïc. Caùc action khaùc yeâu caàu baïn phaûi quen thuoäc vôùi moät vaøi ngoân ngöõ laäp trình vaø döï ñònh phaùt trieån action ñoù cao hôn. Ñeå bieát theâm caùc thoâng tin veà vieäc taïo ra caùc action caáp cao, baïn coù theå tham khaûo phaàn ActionScript Help. ÑOÂI NEÙT VEÀ ACTIONSCRIPT Flash duøng ngoân ngöõ ActionScript ñeå theâm söï töông taùc vaøo moät ñoaïn phim. Gioáng nhö ngoân ngöõ laäp trình JavaScript, ngoân ngöõ ActionScript laø moät ngoân ngöõ laäp trình höôùng ñoái töôïng (Object-Oriented Programming Language). Trong script höôùng ñoái töôïng, baïn toå chöùc caùc thoâng tin baèng caùch saép xeáp noù vaøo trong nhieàu nhoùm goïi laø caùc Class (lôùp). Baïn coù theå taïo ra nhieàu Instance trong moät Class goïi laø caùc ñoái töôïng, ñeå söû duïng caùc script cuûa baïn. Baïn coù theå söû duïng caùc Class ñöôïc thieát laäp saün trong ActionScript vaø taïo ra caùc Class rieâng cho baïn. Khi baïn taïo ra moät Class, baïn phaûi xaùc ñònh taát caû caùc thuoäc tính Properties (ñaëc ñieåm) vaø caùc phöông thöùc (Method), haønh vi (Behavior) cho moãi ñoái töôïng Class ñoù taïo ra ñuùng nhö caùc ñoái töôïng trong theá giôùi thöïc ñöôïc ñònh nghóa. Ví duï : Moät ngöôøi coù caùc thuoäc tính Propertie nhö gioáng, chieàu cao, maøu toùc vaø caùc phöông thöùc nhö noùi, ñi vaø neùm. Trong ví duï naøy, "ngöôøi" laø moät Class vaø moãi ngöôøi rieâng leõ laø moät ñoái töôïng hoaëc moät Instance cuûa Class ñoù. Caùc ñoái töôïng trong ngoân ngöõ ActionScript coù theå chöùa döõ lieäu hoaëc chuùng coù theå laø caùc bieåu töôïng ñoà hoïa trong vuøng Stage nhö caùc ñoaïn Movie Clip. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc thuaät ngöõ vaø caùch duøng naøy, baïn coù theå xem muïc ActionScript Help. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 240
 2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 CAÙCH DUØNG BAÛNG ACTIONS Baûng Actions cho pheùp baïn taïo vaø hieäu chænh caùc action cho moät ñoái töôïng hay moät frame duøng hai cheá ñoä hieäu chænh khaùc nhau. Baïn coù theå choïn caùc action ñöôïc vieát laïi trong danh saùch Toolbox, keùo vaø thaû caùc action vaø duøng caùc nuùt ñeå xoaù hay saép xeáp laïi caùc action naøy. Trong cheá ñoä Normal Mode, baïn coù theå vieát caùc action, söû duïng caùc vuøng tham soá Parameter hay ñoái soá (Argument) maø baïn cho caùc ñoái soá ñuùng. Trong cheá ñoä Expert Mode, baïn coù theå vieát vaø hieäu chænh caùc action tröïc tieáp trong hoäp kyù töï gioáng nhö maõ vieát tay vôùi trình bieân taäp vaên baûn (Text Editor). Ñeå bieát theâm thoâng tin veà vieäc choïn caùc tuøy choïn trong baûng Actions vaø caùch chuyeån ñoåi giöõa caùc cheá ñoä hieäu chænh, baïn coù theå xem muïc caùc chuû ñeà töông öùng trong phaàn ActionScript Help. Hieån thò baûng Actions: Choïn treân trình ñôn Window > Actions. Choïn moät Instance laø frame, nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip ñeå kích hoaït baûng Actions naøy. Tieâu ñeà baûng Actions chuyeån ñoåi thaønh Object Actions cho ñoái töôïng ñöôïc choïn laø moät nuùt hoaëc Movie Clip vaø Frame Actions neáu ñoái töôïng choïn laø frame. Choïn cheá ñoä hieäu chænh cho moät action: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 241
 3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 1. Khi baûng Actions hieån thò, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muõi teân taïi goùc phaûi phía treân trong baûng ñeå hieån thò caùc leänh coù trong trình ñôn doïc. 2. Choïn leänh Normal Mode hoaëc Expert Mode coù trong trình ñôn. Moãi script coù moät cheá ñoä rieâng. Chaúng haïn nhö, neáu baïn vieát script cho moät Instance laø nuùt trong Normal Mode vaø caùc Instance khaùc laø Expert Mode, vieäc thay ñoåi caùc nuùt ñöôïc choïn seõ laøm thay ñoåi cheá ñoä hieäu chænh trong baûng naøy. DUØNG BAÛNG ACTIONS TRONG CHEÁ ÑOÄ NORMAL MODE Trong cheá ñoä Normal Mode, baïn taïo ra caùc action baèng caùch choïn caùc action trong danh saùch beân traùi cuûa baûng, goïi laø danh saùch Toolbox. Danh saùch Toolbox goàm coù caùc thö muïc Basic Actions, Actions, Operators, Functions, Properties vaø Objects. Muïc Basic Actions chöùa caùc action ñôn giaûn nhaát trong Flash vaø coù saün trong cheá ñoä Normal Mode. Caùc action choïn ñöôïc lieät keâ beân phaûi cuûa baûng trong danh saùch Actions. Baïn coù theå theâm, xoaù hoaëc thay ñoåi traät töï cuûa caùc caâu leänh action naøy. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå nhaäp vaøo tham soá (ñoái soá) cho caùc action trong baûng Parameters taïi vuøng beân döôùi baûng. Trong cheá ñoä Normal Mode, baïn duøng caùc ñieàu khieån trong baûng Actions ñeå xoaù hoaëc thay traät töï vaø caùc tham soá cuûa caâu leänh. Nhöõng ñieàu khieån naøy ñaëc bieät coù ích cho vieäc quaûn lyù caùc action cuûa frame vaø caùc nuùt coù nhieàu caâu leänh. Choïn moät action : 1. Nhaáp chuoät vaøo moät muïc Actions trong danh saùch Toolbox ñeå hieån thò caùc action trong thö muïc ñoù. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 242
 4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 2. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo moät action hoaëc keùo noù vaøo trong danh saùch Actions beân phaûi. Caùch duøng baûng tham soá Parameters: 1. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc taïi goùc döôùi beân phaûi cuûa baûng Actions ñeå hieån thò baûng Parameters. 2. Choïn moät action vaø nhaäp vaøo nhöõng giaù trò môùi trong hoäp vaên baûn tham soá ñeå thay ñoåi caùc tham soá cuûa action ñang toàn taïi. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 243
 5. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Cheøn vaøo moät ñoaïn Movie Clip: 1. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Target Path taïi goùc phaûi phía döôùi cuûa baûng Actions ñeå hieån thò hoäp thoaïi Insert Target Path. 2. Choïn moät ñoaïn Movie Clip coù trong danh saùch hieån thò. Choïn moät ñoaïn Movie Clip coù trong danh saùch hieån thò Di chuyeån moät caâu leänh leân hoaëc xuoáng trong danh saùch: 1. Choïn moät caâu leänh coù trong danh saùch Actions. 2. Nhaáp chuoät vaøo caùc nuùt Up hay Down Arrow trong baûng Actions. Xoaù moät action: 1. Choïn moät caâu leänh coù trong danh saùch Actions. 2. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Delete (-). TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 244
 6. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Thay ñoåi kích thöôùc Toolbox hoaëc danh saùch Actions, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Keùo thanh ngaên caùch ñöùng xuaát hieän giöõa Toolbox vaø danh saùch Actions. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo thanh ngaên caùch ñeå thu heïp danh saùch Toolbox, nhaáp ñuùp chuoät vaøo thanh naøy laàn nöõa ñeå hieån thò trôû laïi danh saùch naøy. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo thanh naøy laàn nöõa ñeå hieån thò trôû laïi danh saùch Nhaáp chuoät vaøo nuùt Left hoaëc Right Arrow (muõi teân sang traùi hay phaûi) trong thanh ngaên caùch ñeå môû roäng hay thu heïp danh saùch. Khi danh saùch Toolbox bò aån, baïn coù theå vaãn truy caäp caùc muïc cuûa noù baèng caùch duøng nuùt Add (+) taïi goùc traùi beân treân trong baûng Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 245
 7. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 CHEÁ ÑOÄ EXPERT MODE Trong cheá ñoä Expert Mode, baïn taïo ra caùc action baèng caùch nhaäp caùc ActionScript vaøo trong hoäp kyù töï beân phaûi cuûa baûng hoaëc baèng caùch choïn caùc action töø trong danh Toolbox beân traùi. Baïn coù theå hieäu chænh caùc action, nhaäp vaøo caùc tham soá cho caùc action hoaëc xoaù tröïc tieáp caùc action trong hoäp kyù töï nhö khi baïn taïo ra caùc script trong trình bieân taäp vaên baûn. Cheá ñoä Expert Mode cho pheùp ngöôøi duøng ActionScript cao caáp hieäu chænh caùc script cuûa hoï baèng trình bieân taäp vaên baûn gioáng nhö ngoân ngöõ laäp trình JavaScript hoaëc VBScript. Cheá ñoä Expert Mode khaùc bieät vôùi cheá ñoä Normal Mode trong nhöõng caùch sau ñaây: Choïn moät muïc Item trong trình ñôn xoå xuoáng Add hoaëc danh saùch Toolbox cheøn caùc muïc Item trong vuøng hieäu chænh kyù töï taïi vò trí con troû. Hoäp tham soá khoâng xuaát hieän. Trong baûng nuùt, chæ coù nuùt Add (+) hoaït ñoäng. Caùc nuùt Up vaø Down Arrow khoâng hoaït ñoäng. GAÙN CAÙC ACTION CHO CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG Baïn coù theå gaùn moät action cho moät nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip ñeå taïo ra moät haønh ñoäng thi haønh khi ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo moät nuùt hoaëc cuoän con troû qua noù, hoaëc khi Movie Clip trôû veà hay chaïy ñeán moät frame naøo ñoù. Baïn gaùn action cho moät Instance cuûa moät nuùt hoaëc moät Movie Clip. Caùc Instance khaùc cuûa Symbol ñoù vaãn khoâng bò aûnh höôûng. Khi baïn gaùn moät action cho moät nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip, Flash seõ töï ñoäng gaùn moät action ñaëc bieät goïi laø handler (boä ñieàu khieån)— action On Mouse Event cho caùc nuùt hoaëc action On Clip Event cho caùc ñoaïn phim Movie Clip. Moät handler quaûn lyù moät event (söï kieän) theo moät caùch nhaát ñònh vaø chöùa caùc Group cuûa caùc caâu leänh ActionScript coù theå chaïy khi moät event ñaëc bieät xaûy ra. Moãi handler baét ñaàu baèng töø OnClipEvent theo sau moät event trong ñoù handler phaûi traû lôøi. Caùc Event laø caùc action xaûy ra trong khi moät ñoaïn phim ñang dieãn hoaït, chaúng haïn nhö vieäc naïp veà moät ñoaïn Movie Clip, ñaàu Playhead nhaäp vaøo moät frame hoaëc ngöôøi duøng nhaán moät phím treân baøn phím. Baïn coù theå xaùc ñònh söï kieän duøng chuoät (Mouse Event) hoaëc nhaán phím treân baøn phím ñeå kích hoaït action naøy. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå xaùc ñònh event cho ñoaïn Clip kích hoaït caùc action. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 246
 8. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Moät khi baïn ñaõ gaùn moät action, toát hôn heát laø baïn neân kieåm tra action naøy xem noù coù hoaït ñoäng hay khoâng. Chæ coù caùc action cho frame ñôn giaûn nhö Go To and Play hoaït ñoäng ôû trong cheá ñoä hieäu chænh (Editing Mode). Caùc chæ daãn moâ taû sau ñaây duøng ñeå thieát laäp caùc action cho caùc ñoái töôïng söû duïng baûng Actions trong cheá ñoä Normal Mode. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùch duøng baûng Actions trong cheá ñoä Expert Mode, baïn haõy xem laïi muïc “ Cheá ñoä Expert Mode”. Gaùn moät action cho moät nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip: 1. Choïn moät Instance laø nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip vaø choïn treân trình ñôn Window > Actions. Neáu vuøng choïn khoâng phaûi laø moät Instance nuùt, Instance Movie Clip hoaëc moät frame hoaëc neáu vuøng choïn goàm coù nhieàu ñoái töôïng, baûng Actions seõ bò môø ñi. 2. Trong danh saùch Toolbox beân traùi cuûa baûng, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn trong Flash. Ñeå moâ taû caùc action baïn theâm vaøo, baïn coù theå xem muïc “Caùch duøng caùc action cô baûn cho söï töông taùc vaø ñieàu höôùng”. 3. Sau ñoù baïn seõ gaùn moät action, baïn coù theå thöïc hieän moät trong caùc caùch sau ñaây: Nhaáp ñuùp chuoät vaøo moät action trong muïc Basic Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 247
 9. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Keùo moät action trong muïc Basic Actions beân traùi sang muïc danh saùch Actions beân phaûi cuûa baûng. Keùo leänh Play trong muïc Basic Actions sang muïc danh saùch Action Keát quaû sau khi keùo leänh Play trong muïc Basic Actions sang muïc danh saùch Action Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add (+) vaø choïn moät action coù trong trình ñôn xoå xuoáng. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add coù hình daáu coäng Choïn moät leänh coù trong trình ñôn Basic Action TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 248
 10. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Söû duïng phím taét. Neáu baïn choïn moät ñoaïn Movie Clip, Flash seõ töï ñoäng cheøn theâm vaøo action On Clip Event vaø action naøy baïn choïn trong danh saùch Actions. Neáu baïn choïn moät nuùt, Flash seõ töï ñoäng cheøn vaøo moät maõ code On Mouse Event ñeå kích hoaït baát kyø action ñöôïc choïn naøo. 4. Hieån thò baûng Parameters, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc taïi goùc phaûi phía döôùi trong baûng Actions. Choïn action vaø nhaäp vaøo nhöõng giaù trò môùi trong hoäp kyù töï Parameters ñeå thay ñoåi caùc tham soá cuûa caùc action ñaõ coù tröôùc ñoù. Caùc tham soá bieán ñoåi phuï thuoäc vaøo action baïn choïn. Ví duï nhö, tham soá On Clip maëc ñònh laø Load. Baïn coù theå xem muïc “Caùch duøng caùc action cô baûn cho söï töông taùc vaø ñieàu höôùng” ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc tham soá cho caùc action ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát. 5. Laëp laïi caùc böôùc 3 vaø 4 ñeå gaùn cho caùc action boå sung vaøo neáu baïn thaáy caàn thieát. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 249
 11. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 THIEÁT LAÄP CAÙC TUØY CHOÏN CHO MOUSE EVENT (SÖÏ KIEÄN DUØNG CHUOÄT) Vieäc gaùn moät action cho moät nuùt seõ töï ñoäng gaùn vaøo action coù teân laø Mouse Event ñeán nuùt ñoù ñeå ñieàu khieån hoaëc quaûn lyù action ñoù. Moãi handler baét ñaàu baèng töø “on”, theo sau moät event maø handler ñoù traû lôøi. Ví duï: on (release) on (keyPress "") on (rollOver) Tham soá release cho bieát raèng ngöôøi duøng nhaán vaø nhaû nuùt chuoät. Baïn coù theå xaùc ñònh Mouse Event naøo kích hoaït moät action nuùt baèng caùch söû duïng baûng Actions. Thieát laäp caùc tuøy choïn cho Mouse Event: 1. Choïn nuùt maø baïn seõ gaùn action cho noù. 2. Trong hoäp danh saùch Toolbox beân traùi baûng Actions, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn (Basic Actions). 3. Choïn caùc tuøy choïn sau ñaây: Choïn action laø On Mouse Event. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 250
 12. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Choïn moät action trong thö muïc Basic Actions. 4. Trong baûng Parameters, trong muïc Event, choïn moät phím hoaëc Mouse Event seõ kích hoaït action naøy: Leänh Press kích hoaït action khi nhaáp nuùt chuoät trong khi ñöa con troû ngang qua nuùt naøy. Leänh Release (maëc ñònh) kích hoaït action khi nhaáp nuùt chuoät trong khi ñöa con troû ngang qua noù. Ñieàu naøy seõ thieát laäp behavior (haønh vi) nhaáp chuoät chuaån. Leänh Release Outside kích hoaït action khi nhaû nuùt chuoät trong khi con troû khoâng ôû treân nuùt ñoù. Leänh Key Press kích hoaït action khi nhaán phím xaùc ñònh. Neáu baïn choïn tuøy choïn naøy, baïn haõy nhaäp vaøo teân phím trong hoäp kyù töï. Leänh Roll Over kích hoaït action khi con troû cuoän treân nuùt ñoù. Leänh Roll Out kích hoaït action khi con troû cuoän beân ngoaøi nuùt. Leänh Drag Over kích hoaït action khi nhaû nuùt chuoät trong khi con troû vaãn ôû treân nuùt ñoù, con troû cuoän ra khoûi nuùt vaø sau ñoù cuoän trôû laïi leân treân nuùt. Leänh Drag Out kích hoaït action khi nhaán nuùt chuoät treân nuùt vaø sau ñoù con troû cuoän ra khoûi nuùt. 5. Gaùn moät vaøi action boå sung vaøo cho nuùt ñoù. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 251
 13. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Ñeå bieát theâm chi tieát veà Mouse Event, baïn coù theå xem muïc ActionScript Help. Kieåm tra caùc action trong frame: 1. Choïn treân trình ñôn Control > Enable Simple Frame Actions. 2. Choïn treân trình ñôn Control > Test Movie. GAÙN NHÖÕNG ACTION CHO CAÙC FRAME Ñeå moät ñoaïn phim thöïc hieän moät caùi gì ñoù khi noù chaïy ñeán moät keyframe, baïn gaùn moät frame action cho keyframe. Ví duï: Ñeå taïo moät voøng laëp trong moät ñoaïn phim, baïn coù theå theâm vaøo moät frame action ñeán Frame 20 xaùc ñònh "go to Frame 10 and play." Ñoù laø moät yù töôûng hay ñeå ñaët taát caû caùc frame action trong moät Layer ñeå laøm cho noù deã theo doõi hôn. Caùc frame coù action seõ hieån thò moät kyù töï a nhoû trong thanh thöôùc Timeline. Moät khi baïn ñaõ gaùn moät action, toát hôn heát baïn neân kieåm tra xem chuùng coù hoaït ñoäng hay khoâng, duøng leänh Test Movie trong trình ñôn Control. Haàu heát caùc action seõ khoâng hoaït ñoäng trong cheá ñoä hieäu chænh Editing Mode. Nhöõng chæ daãn sau moâ taû caùch thieát laäp caùc action cho caùc frame duøng baûng Actions ôû cheá ñoä Normal Mode. Gaùn moät action cho moät keyframe: 1. Choïn moät keyframe trong thanh thöôùc Timeline vaø choïn treân trình ñôn Window > Actions. Neáu baïn choïn moät frame khoâng phaûi laø keyframe, action seõ ñöôïc gaùn vaøo keyframe tröôùc ñoù. Neáu vuøng choïn khoâng phaûi laø moät frame hoaëc vuøng choïn goàm coù nhieàu frame, baûng Actions seõ bò môø ñi. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 252
 14. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 2. Trong danh saùch Toolbox beân traùi baûng, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn. 3. Ñeå gaùn moät action vaøo moät frame, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng böôùc sau ñaây: Nhaáp ñuùp chuoät vaøo moät action trong muïc Basic Actions trong danh saùch Toolbox. Keùo moät action trong danh saùch Toolbox beân traùi sang danh saùch Actions beân phaûi baûng. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add (+) vaø choïn moät caâu leänh coù trong trình ñôn doïc. Duøng phím taét. 4. Ñeå hieån thò baûng Parameters, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc taïi goùc phaûi döôùi cuûa baûng Actions. Choïn moät action vaø nhaäp vaøo caùc giaù trò môùi trong hoäp kyù töï Parameters ñeå thay ñoåi caùc tham soá cuûa caùc action ñang toàn taïi. Caùc tham soá thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo action baïn choïn. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 253
 15. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng tam giaùc ñeå xuaát hieän caùc tham soá choïn 5. Laëp laïi caùc böôùc 3 vaø 4 ñeå gaùn cho caùc action boå sung vaøo neáu baïn thaáy caàn thieát. Kieåm tra moät frame action trong moät Scene: Choïn treân trình ñôn Control > Test Movie. CAÙCH DUØNG CAÙC ACTION CÔ BAÛN CHO SÖÏ ÑÒNH HÖÔÙNG (NAVIGATION) VAØ TÖÔNG TAÙC (INTERACTION) Caùc Basic Action (action cô baûn) trong baûng Actions cho pheùp baïn ñieàu khieån vieäc ñònh höôùng vaø töông taùc cuûa ngöôøi duøng trong ñoaïn phim baèng caùch choïn caùc action vaø Flash seõ vieát caùc maõ code ActionScript cho baïn. Caùc Basic Actions goàm coù caùc leänh sau: Action Go To nhaûy ñeán moät frame hay moät Scene. Action Play vaø Stop phaùt vaø döøng ñoaïn phim. Action Toggle High Quality hieäu chænh chaát löôïng xuaát cuûa ñoaïn phim. Action Stop All Sounds döøng taát caû caùc aâm thanh trong ñoaïn phim. Action Get URL nhaûy ñeán moät URL. Action FSCommand ñieàu khieån Flash Player ñang phaùt moät ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 254
 16. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Action Load Movie vaø Unload Movie naïp vaø khoâng naïp caùc ñoaïn phim boå sung. Action Tell Target ñieàu khieån caùc ñoaïn Movie Clip vaø caùc ñoaïn phim khaùc. Action If Frame Is Loaded kieåm tra xem frame ñoù coù ñöôïc naïp vaøo hay khoâng. Action On Mouse Event gaùn moät Mouse Event hoaëc baøn phím ñeå kích hoaït moät action. Ngoaøi ra, action Print cho pheùp baïn xaùc ñònh caùc frame coù theå in ra ngoaøi. Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát veà caùc action khaùc, baïn coù theå xem muïc ActionScript vaø caùc töông taùc cao hôn trong phaàn ActionScript Help. NHAÛY ÑEÁN MOÄT FRAME HOAËC MOÄT SCENE Ñeå nhaûy ñeán moät frame hoaëc moät Scene ñaëc bieät trong ñoaïn phim, baïn söû duïng action Go To. Khi ñoaïn phim nhaûy ñeán moät frame, baïn coù theå phaùt ñoaïn phim töø moät frame môùi (maëc ñònh) hoaëc döøng taïi frame ñoù. Ngoaøi ra trong ñoaïn phim baïn cuõng coù theå nhaûy ñeán moät Scene vaø phaùt moät frame ñaëc bieät hoaëc frame ñaàu tieân cuûa Scene tröôùc hay sau ñoù. Nhaûy ñeán moät frame hay moät Scene: 1. Choïn moät frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action cho noù. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc Basic Actions vaø choïn action laø Go To. Flash seõ ñöa action Go To vaø Play vaøo trong danh saùch Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 255
 17. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 4. Tieáp tuïc phaùt ñoaïn phim sau khi nhaûy, baïn haõy ñeå muïc tuøy choïn Go To and Play (theo maëc ñònh) leänh naøy ñöôïc choïn trong vuøng Parameters. Neáu baïn muoán döøng ñoaïn phim taïi moät frame ñaëc bieät naøo ñoù, baïn haõy boû choïn muïc Go To and Play. Action naøy seõ bieán ñoåi sang muïc Go To and Stop. 5. Trong trình ñôn xoå xuoáng Scene taïi baûng Parameters, baïn haõy xaùc ñònh Scene ñeán: Current hoaëc Named Scene xaùc ñònh moät frame trong Scene hoaëc Next, Previous ñeå ñoaïn phim nhaûy ñeán frame thöù nhaát cuûa Scene. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 256
 18. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 6. Trong trình ñôn Type trong baûng Parameters, choïn moät frame ñeán : Next hoaëc Previous Frame. Frame Number, Frame Label hoaëc Expression cho pheùp baïn xaùc ñònh moät frame. Caùc Expression laø moät phaàn cuûa caâu leänh taïo ra moät giaù trò nhö 1+1. 7. Neáu baïn choïn Frame Number, Frame Label hoaëc Expression trong böôùc 6 cho muïc Frame, baïn haõy nhaäp vaøo soá frame, teân frame hoaëc moät bieåu thöùc (Expression) maø xaùc ñònh ñeán moät soá frame hoaëc teân frame. Caâu leänh sau cho bieát raèng 5 frame ñaàu cuûa frame chöùa caùc action: gotoAndStop(_currentframe + 5); Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát veà caùch vieát bieåu thöùc cho caùc frame, baïn coù theå tham khaûo muïc ActionScript Help. XEM VAØ DÖØNG ÑOAÏN PHIM Tröø khi baïn ñöôïc höôùng daãn söû duïng neáu khoâng moät khi ñoaïn phim baét ñaàu dieãn hoaït, noù seõ chaïy töøng frame treân thanh thöôùc Timeline. Baïn coù theå ngöøng hoaëc baét ñaàu phaùt ñoaïn phim taïi moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù baèng caùch duøng action Play vaø Stop. Ví duï, baïn coù theå ngöøng laïi ñoaïn phim khi noù keát thuùc moät Scene tröôùc khi noù chaïy sang Scene tieáp theo. Khi bò ngöøng laïi, ñoaïn phim baét ñaàu chuyeån ñoäng laïi töø ñaàu duøng leänh Play. Action Play vaø Stop laø nhöõng action ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát ñeå ñieàu khieån caùc nuùt trong ñoaïn Movie Clip hoaëc ñieàu khieån thanh thöôùc Timeline. Ñoaïn Movie Clip baïn muoán ñieàu khieån phaûi coù moät teân Instance, phaûi laø Targeted, vaø phaûi hieän haønh treân thanh thöôùc Timeline. Baét ñaàu dieãn hoaït vaø döøng ñoaïn phim: 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. 2. Choïn trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Stop. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 257
 19. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Flash seõ cheøn vaøo moät maõ ActionScript töông töï nhö maõ sau ñaây trong danh saùch Actions: onClipEvent (load) { stop (); } Leänh onClipEvent (load) cho bieát raèng khi ñoaïn phim naïp leân, Flash seõ thöïc hieän leänh chæ daãn stop ñeå döøng ñoaïn phim. Chuù yù : Caùc daáu ngoaëc sau moät action cho bieát raèng ñoù laø moät Method () khoâng coù caùc tham soá hoaëc ñoái soá (Argument). Xem moät ñoaïn Movie Clip: 1. Choïn ñoaïn Movie Clip baïn muoán xem hoaëc choïn nuùt maø baïn muoán ñieàu khieån phaùt laïi (playback). 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø sau ñoù choïn action Play. Flash seõ cheøn vaøo moät maõ ActionScript töông töï nhö maõ sau ñaây trong danh saùch Actions: on (release) { play (); } Doøng caâu leänh on (release) cho bieát raèng khi nhaû chuoät taïi moät nuùt, Flash seõ thöïc hieän chæ daãn play ñeå phaùt ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 258
 20. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 HIEÄU CHÆNH CHAÁT LÖÔÏNG HIEÅN THÒ CUÛA ÑOAÏN PHIM Cheá ñoä Anti-aliasing ñoøi hoûi boä xöû lyù nhanh hôn ñeå laøm nhaün moãi frame cuûa ñoaïn phim tröôùc khi noù dieãn hoaït trong vuøng maøn hình xem tröôùc vaø sau ñoù noù coù theå phaùt chaäm laïi. Baïn cuõng coù theå laøm cho ñoaïn phim phaùt nhanh hôn baèng caùch taét cheá ñoä Anti-aliasing. Ñeå taét môû cheá ñoä Anti-aliasing cho ñoaïn phim, baïn duøng action Toggle High Quality. Action naøy laøm aûnh höôûng ñeán taát caû caùc ñoaïn phim phaùt laïi trong Flash Player. (Baïn khoâng theå hieäu chænh chaát löôïng hieån thò cuûa moãi ñoaïn phim hoaëc ñoaïn Movie Clip trong Flash Player naøy). Moät action Toggle High Quality ñöôïc gaùn vaøo moät nuùt cho pheùp ngöôøi duøng hieäu chænh chaát löôïng phaùt laïi cuûa ñoaïn phim. Action naøy seõ chuyeån ñoåi cheá ñoä taét môû cheá ñoä Anti- aliasing. Moãi khi baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt moät laàn seõ taét hoaëc môû cheá ñoä Anti-aliasing neáu ñoaïn phim dieãn hoaït vôùi chaát löôïng thaáp, nhaáp chuoät trôû laïi moät laàn nöõa thöïc hieän hieäu öùng traùi ngöôïc nhau. Hieäu chænh toác ñoä ñoaïn phim hoaëc chaát löôïng ñoaïn phim phaùt playback: 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. Choïn moät ñoaïn Movie Clip hieäu chænh toác ñoä ñoaïn phim, choïn moät nuùt hieäu chænh chaát löôïng phaùt laïi cuûa ñoaïn phim. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Toggle High Quality. Flash seõ nhaäp vaøo ñoaïn maõ töông töï nhö sau vaøo trong danh saùch Action: toggleHighQuality (); TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 259
659511

Tài liệu liên quan


Xem thêm