Xem mẫu

  1. Updatesofts.com Ebooks Team Chúng ta c n ph i nh r ng vòng l p ph i k t thúc m t ñi m nào ñó, vì v y bên trong vòng l p chúng ta ph i cung c p m t phương th c nào ñó ñ bu c condition tr thành sai n u không thì nó s l p l i mãi mãi. Trong ví d trên vòng l p ph i có l nh --n; ñ làm cho condition tr thành sai sau m t s l n l p. Vòng l p do-while D ng th c: do statement while (condition); Ch c năng c a nó là hoàn toàn gi ng vòng l p while ch tr có m t ñi u là ñi u ki n ñi u khi n vòng l p ñư c tính toán sau khi statement ñư c th c hi n, vì v y statement s ñư c th c hi n ít nh t m t l n ngay c khi condition không bao gi ñư c tho mãn. Ví d , chương trình dư i ñây s vi t ra b t kì s nào mà b n nh p vào cho ñ n khi b n nh p s 0. Enter number (0 to end): 12345 // number echoer You entered: 12345 #include Enter number (0 to end): 160277 int main () You entered: 160277 { Enter number (0 to end): 0 unsigned long n; You entered: 0 do { cout > n; cout
  2. Updatesofts.com Ebooks Team 1, initialization ñư c th c hi n. Nói chung nó ñ t m t giá khí ban ñ u cho bi n ñi u khi n. L nh này ñư c th c hi n ch m t l n. 2, condition ñư c ki m tra, n u nó là ñúng vòng l p ti p t c còn n u không vòng l p k t thúc và statement ñư c b qua. 3, statement ñư c th c hi n. Nó có th là m t l nh ñơn ho c là m t kh i l nh ñư c bao trong m t c p ngo c nh n. 4, Cu i cùng, increase ñư c th c hi n ñ tăng bi n ñi u khi n và vòng l p quay tr l i bư c 2. Sau ñây là m t ví d ñ m ngư c s d ng vòng for. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, // countdown using a for loop FIRE! #include int main () { for (int n=10; n>0; n--) { cout
  3. Updatesofts.com Ebooks Team không xác ñ nh hay bu c nó ph i k t thúc gi a ch ng thay vì k t thúc m t cách bình thư ng. Ví d , chúng ta s d ng vi c ñ m ngư c trư c khi nó k t thúc: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, countdown // break loop example aborted! #include int main () { int n; for (n=10; n>0; n--) { cout
  4. Updatesofts.com Ebooks Team M c ñích c a exit là k t thúc chương trình và tr v m t mã xác ñ nh. D ng th c c a nó như sau void exit (int exit code); exit code ñư c dùng b i m t s h ñi u hành ho c có th ñư c dùng b i các chương trình g i. Theo quy ư c, mã tr v 0 có nghĩa là chương trình k t thúc bình thư ng còn các giá tr khác 0 có nghĩa là có l i. C u trúc l a ch n: switch. Cú pháp c a l nh switch hơi ñ c bi t m t chút. M c ñích c a nó là ki m tra m t vài giá tr h ng cho m t bi u th c, tương t v i nh ng gì chúng ta làm ñ u bài này khi liên k t m t vài l nh if và else if v i nhau. D ng th c c a nó như sau: switch (expression) { case constant1: block of instructions 1 break; case constant2: block of instructions 2 break; . . . default: default block of instructions } Nó ho t ñ ng theo cách sau: switch tính bi u th c và ki m tra xem nó có b ng hay không, n u ñúng thì nó th c hi n block of instructions 1 cho ñ n constant1 khi tìm th y t khoá break, sau ñó nh y ñ n ph n cu i c a c u trúc l a ch n switch. Còn n u không, switch s ki m tra xem bi u th c có b ng constant2 hay không. N u ñúng nó s th c hi n block of instructions 2 cho ñ n khi tìm th y t khoá break. Cu i cùng, n u giá tr bi u th c không b ng b t kì h ng nào ñư c ch ñ nh trên (b n có th ch ñ nh bao nhiêu câu l nh case tuỳ thích), chương trình s th c hi n các l nh trong ph n default: n u nó t n t i vì ph n này không b t bu c ph i có. Hai ño n mã sau là tương ñương: ví d switch if-else tương ñương switch (x) { if (x == 1) { case 1: cout
  5. Updatesofts.com Ebooks Team default: cout
  6. Updatesofts.com Ebooks Team Hàm (I) Hàm là m t kh i l nh ñư c th c hi n khi nó ñư c g i t m t ñi m khác c a chương trình. D ng th c c a nó như sau: type name ( argument1, argument2, ...) statement trong ñó: type là ki u d li u ñư c tr v c a hàm name là tên g i c a hàm. u bao nhiêu cũng ñư c tuỳ theo nhu c u). M t tham s arguments là các tham s (có nhi bao g m tên ki u d li u sau ñó là tên c a tham s gi ng như khi khai báo bi n (ví d int x) và ñóng vai trò bên trong hàm như b t kì bi n nào khác. Chúng dùng ñ truy n tham s cho hàm khi nó ñư c g i. Các tham s khác nhau ñư c ngăn cách b i các d u ph y. statement là thân c a hàm. Nó có th là m t l nh ñơn hay m t kh i l nh. Dư i ñây là ví d ñ u tiên v hàm: The result is 8 // function example #include int addition (int a, int b) { int r; r=a+b; return (r); } int main () { int z; z = addition (5,3); cout
  7. Updatesofts.com Ebooks Team Các tham s có vai trò th t rõ ràng. Bên trong hàm main chúng ta g i hàm addition và truy n hai giá tr : 5 và 3 tương ng v i hai tham s int a và int b ñư c khai báo cho hàm addition. Vào th i ñi m hàm ñư c g i t main, quy n ñi u khi n ñư c chuy n sang cho hàm addition. Giá tr c a c hai tham s (5 và 3) ñư c copy sang hai bi n c c b int a và int b bên trong hàm. Dòng l nh sau: return (r); k t thúc hàm addition, và tr l i quy n ñi u khi n cho hàm nào ñã g i nó (main) và ti p t c chương trình cái ñi m mà nó b ng t b i l i g i ñ n addition. Nhưng thêm vào ñó, giá tr ñư c dùng v i l nh return (r) chính là giá tr ñư c tr v c a hàm. Giá tr tr v b i m t hàm chính là giá tr c a hàm khi nó ñư c tính toán. Vì v y bi n z s có có giá tr ñư c tr v b i addition (5, 3), ñó là 8. Ph m vi ho t ñ ng c a các bi n [nh c l i] B n c n nh r ng ph m vi ho t ñ ng c a các bi n khai báo trong m t hàm hay b t kì m t kh i l nh nào khác ch là hàm ñó hay kh i l nh ñó và không th s d ng bên ngoài chúng. Ví d , trong chương trình ví d trên, b n không th s d ng tr c ti p các bi n a, b hay r trong hàm main vì chúng là các bi n c c b c a hàm addition. Thêm vào ñó b n cũng không th s d ng bi n z tr c ti p bên trong hàm addition vì nó làm bi n c c b c a hàm main. Tuy nhiên b n có th khai báo các bi n toàn c c ñ có th s d ng chúng b t kì ñâu, bên trong hay bên ngoài b t kì hàm nào. ð làm vi c này b n c n khai báo chúng bên ngoài m i hàm hay các kh i l nh, có nghĩa là ngay trong thân chương trình. ðây là m t ví d khác v hàm: The first result is 5 // function example The second result is 5 #include Trang 30
  8. Updatesofts.com Ebooks Team The third result is 2 The fourth result is 6 int subtraction (int a, int b) { int r; r=a-b; return (r); } int main () { int x=5, y=3, z; z = subtraction (7,2); cout