Xem mẫu

  1. Updatesofts.com Ebooks Team ( (5 == 5) && (3 > 6) ) tr v false ( true && false ). ( (5 == 5) || (3 > 6)) tr v true ( true || false ). Toán t ñi u ki n ( ? ). Toán t ñi u ki n tính toán m t bi u th c và tr v m t giá tr khác tuỳ thu c vào bi u th c ñó là ñúng hay sai. C u trúc c a nó như sau: condition ? result1 : result2 N u condition là true thì giá tr tr v s là result1, n u không giá tr tr v là result2. 7==5 ? 4 : 3 tr v 3 vì 7 không b ng 5. 7==5+2 ? 4 : 3 tr v 4 vì 7 b ng 5+2. tr v a, vì 5 l n hơn 3. 5>3 ? a : b tr v giá tr l n hơn, a ho c b. a>b ? a : b Các toán t thao tác bit ( &, |, ^, ~, ). Các toán t thao tác bit thay ñ i các bit bi u di n m t bi n, có nghĩa là thay ñ i bi u di n nh phân c a chúng toán t asm Mô t & AND Logical AND | Logical OR OR ^ XOR Logical exclusive OR ~ NOT ð o ngư c bit > SHR D ch bit sang ph i Các toán t chuy n ñ i ki u Các toán t chuy n ñ i ki u cho phép b n chuy n ñ i d li u t ki u này sang ki u khác. Có vài cách ñ làm vi c này trong C++, cách cơ b n nh t ñư c th a k t ngôn ng C là ñ t trư c bi u th c c n chuy n ñ i tên ki u d li u ñư c b c trong c p ngo c ñơn (), ví d : int i; float f = 3.14; i = (int) f; ðo n mã trên chuy n s th p phân 3.14 sang m t s nguyên (3). ñây, toán t chuy n ñ i ki u là (int). M t cách khác ñ làm ñi u này trong C++ là s d ng các constructors ( m t s sách thu t ng này ñư c d ch là c u t nhưng tôi th y nó có v không xuôi tai l m) thay vì dùng các toán t : ñ t trư c bi u th c c n chuy n ñ i ki u tên ki u m i và bao b c bi u th c gi a m t c p ngo c ñơn. i = int ( f ); Trang 16
  2. Updatesofts.com Ebooks Team C hai cách chuy n ñ i ki u ñ u h p l trong C++. Thêm vào ñó ANSI-C++ còn có nh ng toán t chuy n ñ i ki u m i ñ c trưng cho l p trình hư ng ñ i tư ng. sizeof() Toán t này có m t tham s , ñó có th là m t ki u d li u hay là m t bi n và tr v kích c b ng byte c a ki u hay ñ i tư ng ñó. a = sizeof (char); a s mang giá tr 1 vì ki u char luôn có kích c 1 byte trên m i h th ng. Giá tr tr v c a sizeof là m t h ng s vì v y nó luôn luôn ñư c tính trư c khi chương trình th c hi n. Các toán t khác Trong C++ còn có m t s các toán t khác, như các toán t liên quan ñ n con tr hay l p trình hư ng ñ i tư ng. Chúng s ñư c nói ñ n c th trong các ph n tương ng. Th t ưu tiên c a các toán t Khi vi t các bi u th c ph c t p v i nhi u toán h ng các b n có th t h i toán h ng nào ñư c tính trư c, toán h ng nào ñư c tính sau. Ví d như trong bi u th c sau: a=5+7%2 có th có hai cách hi u sau: v i k t qu là 6, ho c a = 5 + (7 % 2) v i k t qu là 0 a = (5 + 7) % 2 Câu tr l i ñúng là bi u th c ñ u tiên. Vì nguyên nhân nói trên, ngôn ng C++ ñã thi t l p m t th t ưu tiên gi a các toán t , không ch riêng các toán t s h c mà t t c các toán t có th xu t hi n trong C++. Th t ưu tiên c a chúng ñư c li t kê trong b ng sau theo th t t cao xu ng th p. Th Toán t Mô t Associativity t :: 1 scope Trái () [ ] -> . sizeof 2 Trái ++ -- tăng/gi m ð o ngư c bit ~ ! NOT 3 Ph i &* Toán t con tr Chuy n ñ i ki u (type) +- Dương ho c âm */% 4 Toán t s hc Trái Trang 17
  3. Updatesofts.com Ebooks Team +- 5 Toán t s hc Trái 6 D ch bit Trái > < >= 7 Toán t quan h Trái == != 8 Toán t quan h Trái Toán t thao tác 9 Trái &^| bit && || 10 Toán t logic Trái ?: 11 Toán t ñi u ki n Ph i = += -= *= /= %= 12 Toán t gán Ph i >>=
  4. Updatesofts.com Ebooks Team Giao ti p v i console. Console là giao di n cơ b n c a máy tính. Bàn phím là thi t b vào cơ b n còn màn hình là thi t b ra cơ b n. Trong thư vi n iostream c a C++, các thao tác vào ra cơ b n c a m t chương trình ñư c h tr b i hai dòng d li u : cin ñ nh p d li u và cout ñ xu t. Thêm vào ñó, còn có cerr và clog là hai dòng d li u dùng ñ hi n th các thông báo l i trên thi t b ra chu n (thư ng là màn hình) ho c ra m t file. Thông thư ng cout ñư c gán v i màn hình còn cin ñư c gán v i bàn phím. S d ng hai dòng d li u này b n s có th giao ti p v i ngư i s d ng vì b n có th hi n th các thông báo lên màn hình cũng như nh n d li u t bàn phím. Xu t d li u (cout) Dòng cout ñư c s d ng v i toán t ñã quá t i
  5. Updatesofts.com Ebooks Team cout
  6. Updatesofts.com Ebooks Team i*2 > a >> b; tương ñương v i cin >> a; cin >> b; Trong c hai trư ng h p ngư i s d ng ph i cung c p hai d li u, m t cho bi n a và m t cho bi n b và ñư c ngăn cách b i m t d u tr ng h p l : m t d u cách, d u tab hay kí t xu ng dòng. Trong trư ng h p ki u không ñư c ch rõ (như trong ví d cu i) trình d ch s coi nó là ki u int. Trang 21
  7. Updatesofts.com Ebooks Team Các c u trúc ñi u khi n. M t chương trình thư ng không ch bao g m các l nh tu n t n i ti p nhau. Trong quá trình ch y nó có th r nhánh hay l p l i m t ño n mã nào ñó. ð làm ñi u này chúng ta s d ng các c u trúc ñi u khi n. Cùng v i vi c gi i thi u các c u trúc ñi u khi n chúng ta cũng s ph i bi t t i m t khái ni m m i: kh i l nh, ñó là m t nhóm các l nh ñư c ngăn cách b i d u ch m ph y (;) nhưng ñư c g p trong m t kh i gi i h n b i m t c p ngo c nh n: { và }. H u h t các c u trúc ñi u khi n mà chúng ta s xem xét trong chương này cho phép s d ng m t l nh ñơn hay m t kh i l nh làm tham s , tuỳ thu c vào chúng ta có ñ t nó trong c p ngo c nh n hay không. C u trúc ñi u ki n: if và else C u trúc này ñư c dùng khi m t l nh hay m t kh i l nh ch ñư c th c hi n khi m t ñi u ki n nào ñó tho mãn. D ng c a nó như sau: if (condition) statement trong ñó condition là bi u th c s ñư c tính toán. N u ñi u ki n ñó là true, statement ñư c th c hi n. N u không statement b b qua (không th c hi n) và chương trình ti p t c th c hi n l nh ti p sau c u trúc ñi u ki n. Ví d , ño n mã sau ñây s vi t x is 100 ch khi bi n x ch a giá tr 100: if (x == 100) cout
  8. Updatesofts.com Ebooks Team if (x == 100) cout 0) { cout