Gợi ý đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đại học quản trị kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 34 | Page: 12 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Gợi ý đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đại học quản trị kinh doanh. Gợi ý đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đại học quản trị kinh doanh nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thức trong quá trình làm báo cáo thực tập của mình. Tài liệu giới thiệu đến các bạn về hình thức trình bày, bố cục báo cáo, nội dung báo cáo. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/goi-y-de-cuong-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-dai-hoc-quan-tri-kinh-doanh-xlpauq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QTKD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2016 GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ I. VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY: 1. Trình bày trên khổ giấy A4, 20 – 30 trang đối với Báo cáo tổng quan, 40 – 50 trang đối với Chuyên đề tốt nghiệp. 2. Phông chữ: Times New Roman; cỡ 13; dãn dòng 1,3 line; 3. Đánh số trang ở giữa và phía trên (Top of page, center), không dùng Header, Footer. 4. Lề: trên 3 cm; dưới 2 cm; phải 2 cm; trái 3 cm, căn đều hai bên lề. II. VỀ BỐ CỤC BÁO CÁO: A. Trang bìa màu (Phụ lục) B. Trang bìa phụ (Phụ lục) C. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (Phụ lục) D. Báo cáo tiến độ thực tâp (Phụ lục) E. Xác nhận của đơn vị thực tập (Theo quy định) F. Mục lục (lấy đến tiết thứ 3) G. Danh mục bảng, biểu, hình vẽ (nếu có) ­ Việc đánh số bảng, biểu, sơ đồ phải gắn với số chương. Ví dụ : Biểu 2.1 có nghĩa là biểu thứ nhất của Chương 2. Mọi bảng, biểu, sơ đồ lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ : ‘‘Nguồn : Báo cáo tài chính của Công ty TNHH một thành viên 189, năm 2012’’. Nguồn trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên, đầu đề của sơ đồ, hình vẽ ghi phía dưới. ­ Khi đề cập đến bảng biểu, sơ đồ phải nêu rõ số của bảng biểu, sơ đồ ; ví dụ : ‘‘được nêu trong Bảng 2.3’’, hoặc ‘‘xem Sơ đồ 3.2’’. H. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) 1 ­ Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo, chỉ tiết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng rất nhiều lần trong báo cáo. Danh mục chữ viết tắt phải được sắp xếp theo thứ tự ABC. Ví dụ : BCTC: Báo cáo tài chính TSCĐ: Tài sản cố định I. Lời mở đầu J. Chương 1, 2, 3 K. Kết luận L. Danh mục tài liệu tham khảo ­ Tên tác giả (Năm xuất bản), Tên tài liệu, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản; ­ Xếp theo thứ tự a,b,c chữ cái đầu tên tác giả chủ biên (nếu không có tên tác giả thì theo cơ quan ban hành; nếu có 2 tác giả trở lên thì chọn theo tên của tác giá đứng đầu); ­ Ví dụ: + Nguyễn Văn A (2011), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội. + Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị X (2012), Giáo trình quản trị nhân sự, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. L. PHỤ LỤC (Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty photo, các báo cáo tài chính 3 năm, các bảng biểu giải thích trong bài…). III. VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO: 1. Báo cáo tổng quan: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY… 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty… 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY… 2.1. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 2.2. Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty 2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2 3.1. Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty 3.2. Cơ cấu sản xuất kinh doanh của công ty 3.3. Tình hình lao động, tiền lương 3.4. Tình hình vật tư, tài sản cố định 3.5. Tình hình chất lượng sản phẩm 3.6. Hoạt động marketing 3.7. Tình hình tài chính và công tác tổ chức kế toán 2. Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT… 1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ... 1.2. Phân loại ... 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ... 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá... 1.5. Nội dung ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC… TẠI CÔNG TY… 2.1. Phân tích thực trạng… 2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng… 2.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá…. 2.4 Đánh gia chung về thực trạng… CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP... 3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty 3.2 Một số biện pháp… (Kết quả sau quá trình thực tập tổng quan, sinh viên lựa chọn một trong các chuyên đề trong danh mục đề tài thực tập tốt tốt nghiệp…) T/M BỘ MÔN QTKD TỔ TRƯỞNG ThS. Cao Thị Vân Anh 3 Mẫu bìa báo cáo tổng quan TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NGUYỄN VĂN A (Lớp: ………………….) BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN Đơn vị thực tập: Công ty XYZ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: …………………………………. 4 Hải Phòng, tháng ….. năm ……. Mẫu bìa chuyên đề tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NGUYỄN VĂN A (Lớp: ………………….) BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XYZ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: …………………………………. 5 ... - tailieumienphi.vn 1070995

Tài liệu liên quan


Xem thêm