Giáo trình Sản xuất giống và công nghệ hạt giống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 235 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Sản xuất giống và công nghệ hạt giống. Cuốn giáo trình sản xuất giống và công nghệ hạt giống với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào phát triển triển nông nghiệp. Tuy nhiên đây là một lĩnh vực khoa học mới ở nước ta, do vậy những kết quả nghiên cứu trong nước còn hạn chế.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-san-xuat-giong-va-cong-nghe-hat-giong-6nsbuq.html

Nội dung


B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P 1 – HÀ N I
TS.VŨ VĂN LI T - PGS.TS.NGUY N VĂN HOAN
Ch biên: TS.VŨ VĂN LI T

S N XU T GI
VÀ CÔNG NGH H

Hà N i – 2007
http://www.ebook.edu.vn

NG
T GI NG

L I NÓI ð U

Cu n sách Khoa h c và Công ngh h t gi ng c a Larry O.Copeland, Miller
B. Mc Donald, 1995 ông d n m t bài thơ c c a Fay Yauger, m t nông dân làm
vư n v i hy v ng h t n y m m t t hơn trong s n xu t c a mình
M t cho chim Ó
M t cho qu
M t h t b ñi và
M t h t ñ tr ng
Bài thơ c cho chúng ta th y, t xa xưa ngư i nông dân ñã r t quan tâm ñ n
ch t lư ng h t gi ng vì h t gi ng cơ s ñ u tiên cho canh tác c a h . Ngày nay v i
nh ng ti n b vư t b c trong t o gi ng cây tr ng, nhi u lo i gi ng cây tr ng m i ra
ñ i như gi ng c i ti n, gi ng ưu th lai, gi ng chuy n gen...nh ng gi ng cây tr ng
có nhi u ñi m khác bi t v i các gi ng ñ a phương truy n th ng v k thu t canh tác
và thu ho ch. S n xu t h t gi ng c a các gi ng cây tr ng c i ti n yêu c u k thu t
cao vì th ñòi h i ngư i s n xu t ph i có ki n th c và k năng. David Shires,2005
cho r ng h t là tư li u s ng, do v y gieo tr ng, thu ho ch và quá trình s n xu t khác
ph i ñ m b o ñ h t gi ng lúa có s c s ng, năng su t và s n lư ng cao nh t. M t
gi ng lúa có th phát huy h t ti m năng năng su t c a nó cũng ph i gieo tr ng b ng
nh ng h t gi ng có ch t lư ng t t. Nhi u nghiên c u ñã kh ng ñ nh h t gi ng t t
góp ph n tăng năng su t lúa 5 – 20%. K thu t s n xu t h t gi ng cây tr ng ưu th
lai ñòi h i công ngh cao hơn gi ng cây tr ng c i ti n, nhà s n xu t ph i có ki n
th c duy trì dòng b m b t d c ñ c (MS), t b t h p (SI) hay dòng t ph i thu n và
công ngh s n xu t h t lai F1. S n xu t h t gi ng không ch ñòi h i duy trì ñ thu n
di truy n, có s c s ng và các ch tiêu ch t lư ng khác ñ t tiêu chu n Qu c gia. ð ng
th i cũng ñòi h i nâng cao năng su t h giá thành ñem l i l i nhu n cho ngư i s n
xu t và nông dân.
Khoa h c và công ngh h t gi ng ngày càng có vai trò quan tr ng trong n n
nông nghi p hi n ñ i và kih t th trư ng. Nó góp ph n nâng cao năng su t, s n
lư ng và hi u qu s n xu t nông nghi p.
Cu n giáo trình s n xu t gi ng và công ngh h t gi ng v i mong mu n
ñóng góp m t ph n nh vào phát tri n tri n nông nghi p. Tuy nhiên ñây là m t lĩnh
v c khoa h c m i nư c ta, do v y nh ng k t qu nghiên c u trong nư c còn h n
ch . Chúng tôi ñã c g ng tham kh o nh ng k t qu nghiên c u m i nh t c a nư c
ngoài và trong nư c ñ biên so n cu n sách, nhưng không tránh kh i nh ng thi u
sót. Nhóm tác gi mong mu n nh n ñư c nh ng ý ki n ñóng góp quý báu c a các
nhà khoa h c, h c viên cao h c, NCS và ñ c gi trong và ngoài nư c ñ cu n sách
hoàn thi n hơn.
Tác gi

Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình S n xu t gi ng và công ngh h t gi ng-----------------------

http://www.ebook.edu.vn

2

M CL C
CHƯƠNG 1 ..........................................................................................................................10
QUÁ TRÌNH SINH S N TH C V T ............................................................................10
1.1 Các hình th c sinh s n th c v t..............................................................................10
1.1.1 Sinh s n vô tính...................................................................................................11
1.1.1.1 Sinh s n sinh dư ng......................................................................................11
1.1.1.2 Sinh s n vô ph i............................................................................................16
1.1.2 Sinh s n h u tính .................................................................................................19
1.1.2.1 Bi u hi n gi i tính và y u t nh hư ng ñ n bi u hi n gi i tính..................20
1.1.2.2 Hi n tư ng t b t h p ng d ng trong s n xu t h t gi ng ..........................22
1.1.2.3 Hi n tư ng b t d c ñ c ................................................................................26
1.2 S hình thành hoa – qu trong sinh s n h u tính.......................................................28
1.2.1 C m ng ra hoa....................................................................................................28
1.2.2 Phân hoá hoa........................................................................................................29
1.2.3 Hình thái c a hoa .................................................................................................30
1.2.4 S phát sinh ñ i bào t .........................................................................................30
1.2.5 Phân lo i hoa........................................................................................................32
1.2.6 Phát tri n c a qu .................................................................................................33
1.2.7 Các d ng qu .......................................................................................................34
1.3 S hình thành và phát tri n c a h t............................................................................36
1.3.1 Hình thành h t......................................................................................................36
1.3.2 S th tinh............................................................................................................36
1.3.3 S phát tri n c a phôi .........................................................................................36
1.3.4 Phát tri n n i nhũ................................................................................................37
CHƯƠNG 2 ..........................................................................................................................39
THÀNH PH N HOÁ H C C A H T...............................................................................39
2.1 Vai trò c a h t và y u t nh hư ng ñ n thành ph n hoá h c c a h t........................39
2.1.1 Vai trò c a h t......................................................................................................39
2.1.2 Các y u t nh hư ng ñ n thành ph n hoá h c c a h t.......................................39
2.2 Tích lu carbohydrate trong h t..................................................................................43
2.2.1 Tích lu tinh b t...................................................................................................43
2.2.2 Hemicellulose ......................................................................................................44
2.2.3 Các lo i carbohydrate khác..................................................................................44
2.3 Tích lu Lipit trong h t...............................................................................................45
2.3.1 Axit béo................................................................................................................45
2.3.2 Glyxêrin (Glycerol) và các rư u khác ( Alcohols) .............................................46
2.3.3 Phân lo i lipid trong h t.......................................................................................46
2.3.4 Thu phân c a lipid .............................................................................................46
2.4 Tích lu Protein trong h t ...........................................................................................47
2.4.1 Albumin ...............................................................................................................48
2.4.2 Globulin ...............................................................................................................48
2.4.3 Glutelin ................................................................................................................48
2.4.4 Prolamin...............................................................................................................48
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình S n xu t gi ng và công ngh h t gi ng-----------------------

http://www.ebook.edu.vn

3

2.5 Các h p ch t hoá h c khác .........................................................................................49
2.5.1 Tannin ..................................................................................................................49
2.5.2 Alkaloid ...............................................................................................................49
2.5.3 Glucosides............................................................................................................49
2.5.4 Phytin ...................................................................................................................49
2.6 Các ch t kích thích sinh trư ng ..................................................................................50
2.6.1 Hormones.............................................................................................................50
2.6.2 Gibberellines........................................................................................................50
2.6.3 Cytokynins ...........................................................................................................50
2.6.4 Ch t c ch ..........................................................................................................50
2.6.5 Vitamin ................................................................................................................51
CHƯƠNG 3 ..........................................................................................................................52
S N Y M M C A H T..................................................................................................52
3.1 S n y m m c a h t....................................................................................................52
3.1.1 Khái ni m.............................................................................................................52
3.1.2 Hình thái n y m m...............................................................................................52
3.2 Nh ng yêu c u cho s n y m m.................................................................................53
3.2.1 ð chín c a h t ....................................................................................................53
3.2.2 Các y u t môi trư ng ......................................................................................54
3.3 Quá trình n y m m c a h t.........................................................................................57
3.3.1 S hút nư c..........................................................................................................57
3.3.2 Ho t ñ ng c a Enzyme ........................................................................................59
3.4 Phá v các mô d tr .................................................................................................60
3.4.1 Chuy n hóa mô d tr các bon hydrat.................................................................62
3.4.2 Chuy n hoá lipid..................................................................................................63
3.4.3 Chuy n hoá protein.............................................................................................65
3.4.4 Các h p ch t ch a Phosphorus ...........................................................................65
3.5. Kh i ñ u sinh trư ng c a phôi ..................................................................................65
3.6 S xu t hi n c a r .....................................................................................................66
3.7 Hình thành cây con ....................................................................................................66
3.8 M t s cơ ch sinh hoá khác c a quá trình n y m m c a h t.....................................66
3.8.1 Mô hình hóa sinh c a Amen................................................................................66
3.8.2 Kh i lư ng ch t khô ............................................................................................67
3.9 S kích thích hoá h c c a s n y m m.......................................................................68
3.10 Các y u t khác nh hư ng ñ n s n y m m ...........................................................70
CHƯƠNG 4 ..........................................................................................................................73
TR NG THÁI NG NGH C A H T...............................................................................73
4.1 Khái ni m....................................................................................................................73
4.2 Các hình th c ng ngh ...............................................................................................74
4.3 Di truy n ng ngh c a h t........................................................................................75
4.3.1 Nh ng nh hư ng c a Gen ..................................................................................75
4.3.2 nh hư ng c a môi trư ng..................................................................................75
4.4 Nguyên nhân và phương pháp phá ng sơ c p ...........................................................75
4.4.1 Nguyên nhân ng ngo i sinh và bi n pháp phá ng ............................................75
4.4.1.1 Các y u t tác ñ ng ñ n ng ngo i sinh.......................................................75
4.4.1.2 Phương pháp phá ng ngo i sinh.................................................................78
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình S n xu t gi ng và công ngh h t gi ng-----------------------

http://www.ebook.edu.vn

4

4.4.2 Ng N i sinh........................................................................................................79
4.2.2.1 Nguyên nhân c a ng n i sinh......................................................................79
4.2.2.2 Phương pháp phá ng n i sinh....................................................................81
4.3 Ng th c c p...........................................................................................................84
CHƯƠNG 5 ..........................................................................................................................85
GIÁ TR GIEO TR NG H T GI NG ...............................................................................85
5.1 Khái ni m giá tr gieo tr ng........................................................................................85
5.2 Các ch tiêu ñánh giá giá tr gieo tr ng.......................................................................85
5.3 ðánh giá m t s ch tiêu giá tr gieo tr ng .................................................................85
5.3.1 ðánh giá ñ thu n di truy n c a h t gi ng cây tr ng ..........................................85
5.3.2 ðánh giá giá n y m m c a h t gi ng..................................................................86
5.3.3 ðánh giá giá tr gieo tr ng b ng mu i tetrazolium(TZ) .....................................88
5.3.4 Phương pháp ki m tra hoá sinh khác..................................................................89
5.3.5- Phương pháp ñánh giá ho t ñ ng c a enzim thu phân .....................................90
5.3.6- ðánh gía t n thương h t gi ng ...........................................................................90
5.3.7 Các phương pháp khác ñ ñánh giá giá tr gieo tr ng c a h t gi ng...................90
CHƯƠNG 6 .........................................................................................................................92
S C S NG VÀ B NH H T GI NG.................................................................................92
6.1 S c s ng h t gi ng......................................................................................................92
6.1.1 Khái ni m.............................................................................................................92
6.1.2 Các y u t nh hư ng ñ n s c s ng h t gi ng ....................................................93
6.1.2.1 V t ch t di truy n..........................................................................................93
6.1.2.2 Môi trư ng trong quá trình phát tri n c a h t ............................................94
6.1.3 Nguyên lý ki m tra s c s ng h t gi ng ..............................................................95
6.1.3.1 Ch tiêu ki m nghi m s c s ng h t gi ng .....................................................95
6.1.3.2 Phân lo i ki m tra s c s ng h t gi ng .........................................................96
6.1.3.3 Nguyên t c ki m tra s c s ng h t gi ng.......................................................97
6.1.4 Các phương pháp ki m tra s c s ng h t gi ng..................................................97
6.1.4.2 X lý l nh....................................................................................................97
6.1.4.2 X lý thúc ñ y già hoá nhanh(Accelerated Aging (AA) Test).......................98
6.1.4.3. Ki m tra thông qua tính d n ñi n ................................................................98
6.1.4.4 X lý n y m m mát .......................................................................................98
6.1.4.5 T l sinh trư ng c a cây con.......................................................................99
6.1.4.6 Phân lo i s c kho cây con ........................................................................100
6.1.4.7 Ki m tra Tetrazolium (TZ).........................................................................100
6.1.4.8 T c ñ n y m m..........................................................................................100
6.1.4.9 Ki m tra b ng phương pháp Hiltner ( gieo h t dư i l p g ch s i v n)...101
6.1.4.10 X lý h t trong dung d ch h n ch th m th u ( Osmotic Stress) .............102
6.1.4.11 Phương pháp ki m tra hô h p ..................................................................102
6.2 B nh h t gi ng và ki m nghi m b nh h t gi ng ......................................................103
6.2.1 Vi sinh v t trên h t............................................................................................103
6.2.2 X lý ngăn ng a b nh h t gi ng........................................................................103
6.2.2.1 X lý trư c thu ho ch .................................................................................103
6.2.2.2 X lý trong quá trình thu ho ch..................................................................104
6.2.3 N m b nh liên k t v i h t..................................................................................104
6.2.4 Phương pháp xác ñ nh b nh n m h t gi ng.......................................................104
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình S n xu t gi ng và công ngh h t gi ng-----------------------

http://www.ebook.edu.vn

5

1121620

Tài liệu liên quan


Xem thêm