Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.64 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component trình bày các nội dung chính như: Tạo smart component (SC) - InFeeder, tạo smart component - Vacuum gripper,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-8-smart-component-bhgbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam - Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và không
c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào có th xu t
hi n trong sách này.
Ngo i tr nh ng u
c nêu rõ ràng ra, không u nào trong ây
c hi u nh b t c hình
th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n, s phù h p
cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .
Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t h i
ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c mô t trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép b ng
n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay s d ng cho b t c
c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products
Vietnam

2
ABB Vietnam - Robotics

CL C
1. Smart Component (Thi t b thông minh) ................................................... 4
1.1

o Smart Component (SC) – InFeeder ...............................................................4

1.2

o Smart Component – Vacuum Gripper ...........................................................11

3
ABB Vietnam - Robotics

1. Smart Component
o!
Khi b n l p Smart Component (SC), b n có th gi m thi u r i ro gây l i b ng cách ki m tra nó
t cách th ng xuyên nh t có th . Ví d : Khi b n thêm m t b c m bi n, kích ho t b c m
bi n và dùng m t i t ng gi tác ng lên vùng c m bi n. Tín hi u SensorOut ph i b kích
ho t.

1.1 L p m t Smart Component (SC) – InFeeder
Khái quát
Trong ph n này chúng ta s h c cách t o m t Smart Component, t o m t part, di chuy n part
ch y tuy n tính trên b ng chuy n, và sau ó ng ng part khi nó ch m b c m bi n.

Chu n b tr m
Chúng ta s b t u v i m t tr m tr ng và nh p geometry c a b ng chuy n và part mà s
dùng ch y SC.
1. Nh p geometry ….\Geometry\Infeeder.sat
2. Nh p library …\Libraried\box.rslib

c

Thi t l p Smart Component
1. Trên tab Modeling nh n nút Smart Component.
2.
t tên SC là SC_Infeeder

Thêm m t part vào SC
Bây gi chúng ta s thêm m t part InFeeder vào SC, nó là Child component.
1. Trong trình duy t Layout, kéo part InFeeder và th nó vào SC_InFeeder.

4
ABB Vietnam - Robotics

Thêm Base Component vào SC
t Smart Component bao g m m t ho c nhi u base component. M t base component là m t
Kh i c b n v i nh ng thông s và thu c tính
c nh s n.
1. Trong màn hình SC,

n tab Compose và click nút Add component.

2. Trong m c Action, click nút Source.

5
ABB Vietnam - Robotics

1105821