Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 7: Conveyor Tracking

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: 0.56 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 7: Conveyor Tracking. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 7: Conveyor Tracking trình bày các nội dung chính như: Tạo thư viện băng chuyền, tạo hệ thống từ layout, cấu hình băng chuyền, băng chuyền và Rapid, targets trên băng chuyền,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-7-conveyor-tracking-ahgbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam - Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và không
c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào có th
xu t hi n trong sách này.
Ngo i tr nh ng
u
c nêu rõ ràng ra, không
u nào trong ây
c hi u nh b t c
hình th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n,
phù h p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .
Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t h i
ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c mô t trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép
ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay s d ng
cho b t c m c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products
Vietnam

2
ABB Vietnam - Robotics

CL C
1. Conveyor Tracking………………………………………………………

3

1.1. T o th vi n b ng chuy n ……………………………………….……..............

3

1.2. T o h th ng t layout……. ...……………………………….…..…….............

6

1.3. C u hình b ng chuy n…………………………………………...……………...

8

1.4. B ng chuy n và RAPID…………………………………………………………

12

1.5. Targets trên b ng chuy n…………………………………………….………….

13

3
ABB Vietnam - Robotics

1. Conveyor Tracking
Khái quát
Trong bài này chúng ta s h c cách

t o m t tr m b ng chuy n trong RobotStudio

1.1 T o m t th vi n b ng chuy n (Conveyor)
Khái quát
có th mô ph ng thu c tính c a b ng chuy n trong RobotStudio c n ph i có c c u c khí
a b ng chuy n
xác nh rõ nó i t âu t i âu, gi i h n c a nó, các
m gá l p. Cái
này c n ph i l u l i trong th vi n khi b t u m t h th ng b ng chuy n ta có th l y nó
ra s d ng.

o Conveyor Mechanism
1. Trong menu File ch n New, click ôi vào Empty Station.
2. Trong tab Home, click nút Import Geometry và nh p Rail.sat vào t
\Courseware\Geometry.
3. Trong tab Modeling click nút Create Mechanism.
4. Trong Mechanism Model Name, nh p myConveyor.

5. Trong Mechanism Type, trong danh sách s xu ng và ch n Conveyor.

6. Trong n Rail. Selected Part, ch

4
ABB Vietnam - Robotics

7. Trong Start Position nh p -2000.

8. Trong End Position nh p 10000.

9. Trong nhóm Attachment Points, trong vùng Pitch và Count, nh p 2000 và 4 và click
nút Add.

o
c 4 khung ính kèm v i 2000mm gi a.
10. Click nút Compile Mechanism.
11. Trong h p tho i Create Mechanism, click Close
12. Trong h p tho i click Yes.

góc d

i bên ph i.

Ch y th Mechanism
1. Trong trình duy t Layout, click ph i vào myConveyor và ch n Mechanism Joint Jog.
2. Trong h p tho i Joint Jog, kéo thanh t i và lui, b n m gá l p s di chuy n t i lui theo
ng c a
ng ray.
3. Sau khi Click vào thanh, nh p 0 và nh n enter.

u Mechanism vào Library
1. Trong trình duy t Layout, click ph i vào myConveyor và ch n Save as Library.
2. Trong h p tho i Save As, duy t tìm và l u vào
\Courseware\Library\myConveyor.rslib.
3. óng tr m và không c n l u
5
ABB Vietnam - Robotics

1105820