Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 6: External Axis

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 0.49 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 6: External Axis. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 6: External Axis trình bày các nội dung chính như: Trục mở rộng, cài đặt mô phỏng track, cài đặt mô phỏng Positioner,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-6-external-axis-9ggbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam - Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và không
c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào có th xu t
hi n trong sách này.
Ngo i tr nh ng u
c nêu rõ ràng ra, không u nào trong ây
c hi u nh b t c hình
th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n, s phù
p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .
Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t h i
ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c mô t trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép
ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay s d ng cho
t c m c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products
Vietnam

2
ABB Vietnam - Robotics

CL C
1. Tr c m r ng………………………………………………………………4
1.1. Cài

t mô ph ng Track………………………………..……………………….4

1.2. Cài

t mô ph ng Positioner...…………………………………………..……...8

3
ABB Vietnam - Robotics

1. Tr c m r ng
1.1 Cài

t mô ph ng Track

Khái quát
Trong bài t p này, u tiên chúng ta xây d ng layout c a m t tr m r i t o h
ó. Sau ó s cài t mô ph ng chuy n ng v i Track.

th ng t tr m

Thi t l p
1. Trong tab File ch n New và nh p ôi vào Empty Station.
2. Trong tab Home, click vào nút ABB Library, ch n IRB 6640.
3. Trong h p tho i IRB 6640, D i dòng Version, ch n IRB 6640-235 và click OK.

4.
p l i, trong tab Home click nút ABB Library, ch n IRBT 6004 t danh sách Track.
5. Trong h p tho i IRBT 6004, D i dòng Travel Length, ch n 4.7 và click OK.

6. Trong trình duy t Layout, kéo và th IRB6640_235_255_03 vào IRBT 6004.
7. Click No cho thông báo “Do you want to keep the current …..”

8. Click Yes cho thông báo “Should be robot be coordinated with the track?”
4
ABB Vietnam - Robotics

9. Trong h p tho i Select Flange ch n T6004_0 và click OK.

có s khác bi t n u robot

c g n v phía tr

c hay sang bên c nh.

o m t h th ng t layout
t o h th ng t layout trong RobotStudio c n ph i có file c u hình cho c robot và tr c m
ng. Tr c khi x lý nh ng b c ti p theo
t o h th ng t layout b n c n ph i cài t
Track Motion vào úng v trí Mediapool có trong a DVD RobotWare, folder Additional
Option, tr phi b n ã cài t nó cùng v i RobotWare.
1. Trong tab Home click nút Robot System và ch n From Layout.

2.
i dòng Name , nh p myTrackSystem và click Next.
3. Ki m tra l i c hai c c u c khí là ã ch n và click Next.

5
ABB Vietnam - Robotics

1105819