Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.78 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove trình bày các nội dung chính như: Xây dựng một trạm Multimove, lập trình hệ thống Multimove, thay đổi trạng thái chuyển động của Multimove,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-5-multimove-8ggbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam - Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và
không
c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót
nào có th xu t hi n trong sách này.
Ngo i tr nh ng u
c nêu rõ ràng ra, không
u nào trong ây
c hi u nh b t
hình th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n
tài s n, s phù h p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .
Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng
thi t h i ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c
mô t trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho
phép b ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay
d ng cho b t c m c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products
Vietnam

2
ABB Vietnam - Robotics

CL C
1. MultiMove
1.1. Xây d ng m t tr m MultiMove………………………………………………...5
1.2.

p trình h th ng MultiMove…………………………………………………12

1.3. Thay

i tr ng thái chuy n

ng c a Multi Move……………………………..16

3
ABB Vietnam - Robotics

1. Multimove
Khái ni m
Tính n ng Multimove giúp b n t o và t i u ch ng trình cho nh ng h th ng
Multimove, n i mà m t robot ho c b gá xoay s c
nh chi ti t và các robot khác thì
làm vi c trên ó

t d ng c tr ng khác c a nh ng h th ng này là Independent MultiMove, trong ó
các robot có th làm vi c m t cách ng th i và c l p, trong khi ch b
u khiên b i
tt
u khi n

4
ABB Vietnam - Robotics

1.1 Xây d ng m t tr m Multimove
Khái quát
Tr c khi kh i ng ch ng trình multimove chúng ta s xây d ng m t tr m v i 2 robot
và l p m t h th ng multimove. Chúng ta c ng s t o m t
i t ng làm vi c
Workobject và m t Path di chuy n trong bài k ti p.

5
ABB Vietnam - Robotics

1105818