Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 0.62 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer trình bày các nội dung chính như: Bộ phân tích tín hiệu, cài đặt tín hiệu, phân tích tín hiệu, xuất dữ liệu,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-4-signal-analyzer-7ggbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam - Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và
không
c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào
có th xu t hi n trong sách này.
Ngo i tr nh ng u
c nêu rõ ràng ra, không
u nào trong ây
c hi u nh b t c
hình th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n,
phù h p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .
Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t
i ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c mô t
trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép
ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay s d ng
cho b t c m c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products
Vietnam

2
ABB Vietnam - Robotics

CL C
1.

phân tích tín hi u
1.1 Cài

t tín hi u …………………………………………………………………....5

1.2 Phân tích tín hi u ………………………………………………………………....7
1.3 Xu t d li u ……………………………………………………………………...11

3
ABB Vietnam - Robotics

1.

phân tích tín hi u (Signal Analyzer)
ng quan
Trong ph n này chúng ta s h c cách s d ng công c Signal Analyzer. Công c cho
phép u ch nh hi u n ng ho t ng c a robot c ng nh tín hi u.

Gi i nén
1. Dùng Unpack&Work
m Pack&Go file GlueStation_Analize.rspag t th m c
Courseware > Station. Gi i nén nó n m t th m c m i myGlueStation_Analize.

2. Khi tr m làm vi c, có hai c a s Verify Smart Component b t lên, ánh d u ch n
vào Always trust this component và click Yes.
4
ABB Vietnam - Robotics

1.1 Cài

t tín hi u (Signal Setup)

Khái quát
Khi làm vi c v i b phân tích tín hi u, b c u tiên ph i xác nh tín hi u nào mu n
phân tích. Tín hi u
c ch n s
c ghi thông tin l i su t quá trình mô ph ng, vì v y
sau ó có th phân tích chúng. Tín hi u có th ph thu c vào b
u khi n o (Virtual
Controller), Station signals ho c Smart Component.

Cài

t c u hình cho tín hi u
1. Trong tab Simulation click ch n Enable và click vào Signal Setup.

2. Trong trình duy t Sources, click ôi vào I/O System

n m c này trong trình duy t

5
ABB Vietnam - Robotics

1105817