Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: 3.34 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics trình bày các nội dung chính như: File phần mềm hướng dẫn, tổng quan về Robotstudio, tạo một trạm cơ bản, lập trình cho trạm cơ bản, toạ độ gốc, tạo công cụ, tạo khung tác vụ,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-1-learning-the-basics-4ggbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam – Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và không
c
hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào có th xu t hi n
trong sách này.
Ngo i tr nh ng
u
c nêu rõ ràng ra, không
u nào trong ây
th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng
cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .

i

c hi u nh b t c hình
n tài s n, s phù h p

Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t h i ng u
nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c mô t trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép b ng
n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay s d ng cho b t c
c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products

Vietnam

2
ABB Vietnam – Robotics

CL C
1. Ph n m m h
1.1

ng d n .................................................................................. 4

File ph n m m h

2. Nh ng

ng d n ..................................................................................... 4

u c b n ....................................................................................... 6

2.1

ng quan v RobotStudio .................................................................................... 6
2.1.1 Khám phá RobotStudio .............................................................................. 6
2.1.2

uh

ng c a s

ho b ng chu t ........................................................ 10

2.1.3 Qu n lý th m c tài li u ............................................................................. 11
2.2

o m t tr m c b n.............................................................................................. 14
2.2.1

o m t tr m m i ...................................................................................... 14

2.2.2 Thêm m t công c ..................................................................................... 16
2.2.3

it

u khi n ....................................................................................... 17

2.2.4 Di chuy n t

u khi n ............................................................................. 18

2.2.5 Nh p thêm t p CAD................................................................................... 19
2.2.6
2.2.7
2.3

nh v trí bàn ............................................................................................ 20
t v trí h p.............................................................................................. 21

p trình cho tr m c b n ...................................................................................... 23
2.3.1

u khi n robot di chuy n ........................................................................ 23

2.3.2

o m t Workobject .................................................................................. 25

2.3.3

p trình chuy n

ng ............................................................................... 28

2.3.4 Ch y mô ph ng .......................................................................................... 34
2.3.5 Thêm v trí b t
2.3.6

d ng Rapid Editor cho nh ng

2.3.7 Cài
2.3.8
2.4

To

u và v trí home. ............................................................. 35
u ch nh c b n ................................... 39

t mô ph ng ....................................................................................... 41

u ch

ng trình robot .............................................................................. 42

g c ............................................................................................................ 43

2.5

o công c .......................................................................................................... 47

2.6

o khung tác v .................................................................................................. 53

3
ABB Vietnam – Robotics

1.

Ph n m m h

1.1

File ph n m m h

ng d n
ng d n

ng quan
Trong bài t p này ta s m gói file ph n m m h

ng d n và t o folder RobotStudio m c

nh.

Gi i nén folder Courseware
Trong gói ph n m m h ng d n RobotStudio b n s th y file RobotStudio courseware.exe,
không có hãy download t c ng ng RobotStudio.

u

1. Click ôi chu t vào file RobotStudio courseware.exe
2. Trong h p tho i Zip Self-Extractor, tìm duy t n folder my document và ch n folder
RobotStudio

3. Ch n l nh unzip/Extract

o folder Robot Studio User Project
1. Trên tab File ch n Option

2. Trong h p tho i option ch n Files and folders
3. Trong folder User Project ch n browser [...]

4
ABB Vietnam – Robotics

4. Tìm

ng d n

n folder courseware mà b n v a m i gi i nén và ch n OK

5. Click ch n OK
ng vi c thi t l p folder user project bây gi b n ã t o
các h p tho i: open, import load và save. Ví d :

c m t l i t t xu t hi n trong t t

Th thách
u có k t n i internet, b n có th ghé qua c ng ng RobotStudio. i n trang
http://www.abb.com/roboticssoftware và b m vào
ng d n c a RobotStudio Community.

5
ABB Vietnam – Robotics

1105814