Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 264 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế. Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật gồm có 24 chương, được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình ở bậc đại học, có sự kế thừa những nguyên lý cơ bản về nhà nước và pháp luật, bổ sung, phát triển để phù hợp với tư duy pháp lý - chính trị hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 11 với các nội dung nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-ly-luan-chung-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-phan-1-pgs-ts-hoang-thi-kim-qu-0vnbuq.html

Nội dung


ĐẠI H Ọ C Q U Ố C GIA HÀ N Ộ I
KHOA

LUẬT

PGS.TS. H O À N G THỊ KIM Q U Ế
( C H Ủ BIÊN)

G

I

Á

O

T

L Ý

N H À

WSL

R

Ì

L U Ậ N

N ư ớ c

N

H

C H U N G

V À

P H Á P

V Ê

L U Â T

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT
PGS. TS. HOÀNG THỊ KIM QUẾ (Chủ biên)

G I Á O

T R Ì N HN H À

L U Ậ N

N Ư Ớ C

C H U N G

V À

P H Á PL U Â T

(In lần thứ hai)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI • 2007

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Giáo trình này được xuất bản theo Nghị quyết No 21
ngày 28 tháng 9 năm 2005 cùa Hội đong Khoa học và
đào lạo Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
với tính chốt là công trình khoa học của Khoa.

Chủ biên
PGS. TS. HOÀNG THỊ KIM QUẾ
Tập thể tác giả
1. PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quê viết các chương.
í l i , IU (phn l i , IU, IV), VU, X, XII, XIU, XV, XVI,
XVII, XVIII, XX, XXIV
2. PGS. TS. Nguyễn Văn Động viết các chương:
IV, V (phn HI), VI, VUI, IX, XIV (phn III)
3. PGS. TS. Phạm Hữu Nghị viết các chương.
XIX, XXI, XXII
4. PGS. TSKH. Lê Văn Cảm viết chương XXIII
5. TS. Nguyễn Việt Hương viết các chương:
IU (phn ì). V (phn ì, li), XIV (phn ì, li)

© Khoa Luật ĐHQG Hà Nội giữ bản quyển
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

LỜI GIỚI THIỆU
Trong chương trình đào tạo củ nhân luật học và trót
hệ thống các khoa học pháp lý, Lý luận chung vé nhà nùi
và pháp luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Lý lúc
chung về nhà nước và pháp luật là hệ thống các tri thức í
bản, bao quát toàn bộ đi sống nhà nước và pháp hự,
Nắm vững những tri thức cơ bàn này là điều kiện cần thi
để có thể tiếp thu các tri thức chuyên ngành về nhà nước \
pháp luật ở các môn khoa học pháp lý khác.
Giáo trình Lý luận chung vê nhà nước và pháp lui
của Khoa Luật được xuất bản lần đầu vào năm 1993 ú
được sửa đổi, bổ sung và tái bản nhiêu lẩn. Đây là gió
trình, có chất lượng tốt, là nguồn tài liệu quý, phục \
tích cực cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học rập suốt ni
thi t>ian dài. Nay căn cứ vào yêu càu đổi mới hoạt đột
đào tạo, đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, kịp thi
phân ánh những vấn đẽ mới vê lý luận và thực tiễn, Khí
Luật trực thuộc Đại học Quốc qia Hà Nội quyết dinh
chức biên soạn mới giáo trình Lý luận chung vé nỉ
nước và pháp luật.
Ti 011% quá trình biên soạn, tập thế tác ẹ/ớ đã tha
kháo, kế thừa những tư liệu lý luận quý báu trong ạiứo trù
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật trước dày CI
Khoa. các ân phẩm khoa học khác, cập nhật những thi
đổi lớn vé lý luận r thực tiễn cho phù lụrp. Hệ thống C(

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

1115422

Tài liệu liên quan


Xem thêm