Giáo trình Luật Quốc tế - Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 136 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Luật Quốc tế - Phần 1. Giáo trình Luật Quốc tế gồm có 14 chương, được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức hữu ích về Luật Quốc tế. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 7 với các nội dung: một số vấn đề lý luận cơ bản của Luật Quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế, chủ thể của Luật Quốc tế, Luật Điều ước quốc tế, dân cư trong Luật Quốc tế, lãnh thổ trong Luật Quốc tế và Luật Biển quốc tế.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-luat-quoc-te-phan-1-2vnbuq.html

Nội dung


B ộ G IÁ O DỤC V À Đ À O TẠO

VIỆN ĐẠI HỌC MỎ HÀ NỘI

GIÁO TRÌNH

LUẬT_,

CTÊ
CHỦ BIÊN: TS. N G UYEN THÍ THUẬN

NHÀ XUẮT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

GIÁO TRÌNH

LUẬT QUỐC TÊ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

TS. NGUYỄN THỊ THUẬN

C h ư ơ n g II, IV, VII, VIII, X III

GV. ĐỖ MẠNH HÓNG

C h ư ơ n g III, V, X , X II, X IV

TS. NGUYỄN THỊ THUẬN

C h ư ơ n g I, VI, IX, X I

và GV. ĐỖ MẠNH HỐNG

48-201 l/CXB/193- 10/CAND

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

VIỆN ĐẠI HỌC Mỏ HÀ NỘI
TS. NGUYỄN THỊ THUẬN (Chủ biên) - GV. Đỗ MẠNH HỒNG

GIÁO TRÌNH

LUẬT QUỐC TÊ

NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

LỜI NÓI ĐẦU
Viện Đại học M ở H à Nội tổ chức biên soạn Giáo trình L uật quốc tê,
do Tiến sĩ Nguyễn Thị T huận chủ biên.
Môn học L u ậ t quốc t ế thuộc khôi kiến thức giáo dục chuyên nghiệp,
vì vậy Giáo trình được thiết k ế cho 6 đơn vị học trình (4 tín chỉ).
Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về:
■L ý luận p h á p lu ậ t quốc t ế hiện đại.
Các vấn để pháp luật cụ thê về điều ước quốc tê, các tô chức quốc tê, lãnh
thổ quốc gm và biên giới quốc gùi, ngoại giao và lãnh sự, các vùng biển...
■ Thực tiễn áp d ụ n g và thi hành pháp luật quốc tế.
Nội d u n g Giáo trinh có phạm vi rộng, nhưng được lựa chọn, vừa tập
trung vào những chuyên đế phô biên nhất trong quan hệ quốc tế, vừa báo
đảm tính truyền thống Giáo trình môn học L uật quốc tế của các cơ sở đào
tạo ở nước ta từ trước đến nay.
Giáo trinh được p h á t hành cùng với đĩa CD đ ể người học tiện theo dõi
trong quá trình học tập, rất bô ích đôi với học viên hệ từ xa, với sinh viên
hệ chính quy và các hệ đào tạo tập trung khác.
Mặc dù đã rất cô gắng và cân trọng trong quá trình biên soạn, nhưng
chắc chắn không thê tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận
được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, độc giả đ ể chỉnh sửa cho lần tái
bán được hoàn thiện hơn.
V IỆ N ĐẠI HỌ C MỞ HÀ NỘI

5

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN

http://www.lrc-tnu.edu.vn

1115424