of x

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 33 | Page: 324 | FileSize: 21.65 M | File type: PDF
33 lần xem

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm 531 trang và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây tương ứng với 3 phần nội dung trong giáo trình, đó là: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - nhà nước Văn Lang - ÂU Lạc, nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam giai đoạn 938 - 1884.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-lich-su-nha-nuoc-va-phap-luat-viet-nam-phan-1-nxb-cong-an-nhan-dan-mc97tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến bạn đọc thư viện Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dânThư viện Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân thuộc thể loại ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá được giới thiệu bởi lichsuvanhoa tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá , có tổng cộng 324 trang , thuộc file PDF, cùng mục Nhà nước Việt Nam, Chính quyền Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử chính quyền Việt Nam, Lịch sử pháp luật Việt Nam, Pháp luật Việt Nam : Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam do NXB Công an quần chúng, cho biết thêm # ấn hành gồm 531 trang và được chia làm 2 phần, bên cạnh đó Phần 1 sau đây tương ứng với 3 phần nội dung trong giáo trình, ấy là: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - nhà nước Văn Lang - ÂU Lạc, nhà nước và pháp luật công đoạn đương đầu chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam công đoạn 938 - 1884,còn cho biết thêm TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI G I Á O T R Ì N H p ^ i l N f f H t À p L Ị N Á P C Ư L H Ớ U Ậ S e T Ử I B l à S ỉ t È T N A M B Ả N C Ô N G A N NHÂN DÂN G I Á O TRÌNH LỊCH SỬNHÀ NUỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT N A M 80-2012/CXB/65-90/CAND TRƯỜNG Đ Ạ I H Ọ C L U Ậ T HÀ NÔI G i á o L Ị C H S Ử N H À t r ì n h V À P H Á P L U Ậ T N Ư Ớ C V I Ê T N A M NHÀ XUẤT BẢN C Ô N G AN NHÂN DÂN H À N Ộ I - 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

G

I

Á

O

T

R

Ì

N

H

p ^ i l N f f H t À p

L

Ị N Á P

C Ư L

H Ớ U Ậ

S e TI

B

l

à

St

È

T

N

A

M

B Ả N C Ô N G A N NHÂN DÂN

G I Á O TRÌNH LỊCH SỬNHÀ NUỚC

VÀ PHÁP LUẬT VIỆT N A M

80-2012/CXB/65-90/CAND

TRƯỜNG Đ Ạ I H Ọ C L U Ậ T HÀ NÔI

G i á o L Ị C H S Ử N H À

t r ì n h V À P H Á P L U Ậ T

N Ư Ớ C V I Ê T

N A M

NHÀ XUẤT BẢN C Ô N G AN NHÂN DÂN H À N Ộ I - 2012

956612

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm