Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 10 | Lần xem: 33 | Page: 324 | FileSize: 21.65 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm 531 trang và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây tương ứng với 3 phần nội dung trong giáo trình, đó là: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - nhà nước Văn Lang - ÂU Lạc, nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam giai đoạn 938 - 1884.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-lich-su-nha-nuoc-va-phap-luat-viet-nam-phan-1-nxb-cong-an-nhan-dan-mc97tq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

G

I

Á

O

T

R

Ì

N

H

p ^ i l N f f H t À p

L

Ị N Á P

C Ư L

H Ớ U Ậ

S e TI

B

l

à

St

È

T

N

A

M

B Ả N C Ô N G A N NHÂN DÂN

G I Á O TRÌNH LỊCH SỬNHÀ NUỚC

VÀ PHÁP LUẬT VIỆT N A M

80-2012/CXB/65-90/CAND

TRƯỜNG Đ Ạ I H Ọ C L U Ậ T HÀ NÔI

G i á o L Ị C H S Ử N H À

t r ì n h V À P H Á P L U Ậ T

N Ư Ớ C V I Ê T

N A M

NHÀ XUẤT BẢN C Ô N G AN NHÂN DÂN H À N Ộ I - 2012

956612

Tài liệu liên quan


Xem thêm