Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 78 | Page: 201 | FileSize: 8.34 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia. Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày về Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945- 1954), lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, những thắng lợi lịch sử và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-lich-su-dang-cong-san-viet-nam-phan-2-nxb-chinh-tri-quoc-gia-src8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 961046

Tài liệu liên quan


Xem thêm