Giáo trình LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƢỜNG WEB (Dành cho sinh viên hệ cao đẳng)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type:
of x

Giáo trình LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƢỜNG WEB (Dành cho sinh viên hệ cao đẳng). Hiện nay, công nghệ mạng khá phát triển, các thiết bị rất đa dạng, tốc độ đƣờng truyền cao, giá thành rẻ… cùng với sự phát triển đó, các ứng dụng hoạt động trên môi trƣờng mạng cũng phát triển khá mạn. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-lap-trinh-tren-moi-tr-ong-web-danh-cho-sinh-vien-he-cao-dang-ilbbuq.html

Nội dung

Hiện nay, công nghệ mạng khá phát triển, các thiết bị rất đa dạng, tốc độ đƣờng truyền cao, giá thành rẻ… cùng với sự phát triển đó, các ứng dụng hoạt động trên môi trƣờng mạng cũng phát triển khá mạnh mẽ. Hàng loạt các website của các tổ chức, các cá nhân ra đời, nhiều ứng dụng mà trƣớc đây chỉ xuất hiện trên các máy tính cá nhân đơn lẻ thì ngày nay cũng dần đƣợc chuyển sang các ứng dụng hoạt động trên môi trƣờng mạng. Cùng với xu hƣớng đó các công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng trên nền web cũng phát triển và hết sức đa dạng nhƣ: .Net, Java, ASP, PHP, AJAX… Trong đó PHP và MySQL là một trong những bộ công cụ mã nguồn mở, có nhiều ƣu điểm và đƣợc sử dụng khá rộng rãi trong thực tế. Đây cũng là một bộ công cụ đƣợc nhiều trƣờng đại học, cao đẳng lựa chọn để giảng dạy cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình này đƣợc biên soạn bám sát với chƣơng trình đào tạo hệ cao đẳng đang đƣợc thực hiện tại khoa Công nghệ thông tin của trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. Nội dung của giáo trình nhằm cung cấp tới ngƣời đọc các khái niệm cơ bản, nền tảng về lập trình trên nền web, ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị CSDL MySQL. Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã cố gắng chắt lọc các kiến thức cơ bản nền tảng quan trọng nhất, nhằm giúp ngƣời đọc dễ dàng tiếp cận đƣợc các kiến thức của lĩnh vực này. Tuy nhiên do những hạn chế nhất định, chắc chắn giáo trình không tránh hỏi các thiếu sót, vì vậy rất mong nhận đƣợc các đóng góp, góp ý của bạn đọc để giáo trình đƣợc hoàn thiện hơn. Tác giả chân thành gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp trong khoa Công nghệ thông tin, trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã tạo điều kiện và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành giáo trình này. Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Tác giả DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................ 2 Chương 1: TỔNG QUAN .............................................................................................. 3 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ..................................................................... 3 1.1.1. Khái niệm World Wide Web ............................................................................ 3 1.1.2. Phân loại Website tĩnh, Website động.............................................................. 3 1.1.3. Một số khái niệm khác...................................................................................... 5 1.2. THIẾT LẬP MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC ....................................................... 6 1.2.1. Cài đặt webserver.............................................................................................. 6 1.2.2. Cài đặt PHP và MySQL.................................................................................... 7 1.2.3. Cài đặt bổ xung một số phần mềm hỗ trợ khác ................................................ 8 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƢƠNG 1 ........................................................................... 8 Chương 2: LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI PHP................................................................. 9 2.1. GIỚI THIỆU VỀ PHP ...................................................................................... 9 2.1.1. Đặc điểm của ngôn ngữ PHP............................................................................ 9 2.1.2. Quá trình thông dịch trang PHP...................................................................... 10 2.2. TẠO TRANG PHP ĐẦU TIÊN ..................................................................... 10 2.3. BIẾN, HẰNG VÀ CÁC TOÁN TỬ............................................................... 13 2.3.1. Khai báo biến.................................................................................................. 13 2.3.2. Kiểu dữ liệu .................................................................................................... 14 2.3.3. Hằng số ........................................................................................................... 20 2.3.4. Các toán tử ...................................................................................................... 23 2.4. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN ............................................................................ 26 2.4.1. Lệnh if_else..................................................................................................... 26 2.4.2. Lệnh switch ... case......................................................................................... 29 2.4.3. Câu lệnh FOR ................................................................................................. 30 2.4.4. Lệnh WHILE .................................................................................................. 31 2.4.5. Lệnh DO ... WHILE ....................................................................................... 31 2.4.6. Lệnh break ...................................................................................................... 32 2.4.7. Lệnh continue ................................................................................................. 32 2.4.8. Khai báo tiền xử lý include và require............................................................ 32 2.5. HÀM TRONG PHP........................................................................................ 32 2.5.1. Định nghĩa hàm............................................................................................... 32 2.5.2. Gọi hàm........................................................................................................... 33 2.5.3. Biến toàn cụ và biến cục bộ............................................................................ 33 2.6. LÀM VIỆC VỚI TỆP TIN ............................................................................. 34 2.6.1. Mở, đóng tệp tin...............................................

1099492

Tài liệu liên quan


Xem thêm