of x

Giáo trình Kết cấu Bê Tông Cốt Thép 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 29 | Page: 0 | FileSize: 16.82 M | File type: PDF
29 lần xem

Giáo trình Kết cấu Bê Tông Cốt Thép 2. Thiết kế kết cấu củ công trình là công việc tiếp theo thiết kế kiến trúc. Hệ kết cấu là cơ sở của hình dáng và không gian kiến trúc, loại hình kết cấu và chiều cao kết cáu có liên quan với nhau. Kết cấu phải có hình dáng và kích thước thích ứng với không gian và hình khối kiến trúc.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-ket-cau-be-tong-cot-thep-2-ntp6tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu tới mọi người tài liệu Giáo trình Kết cấu Bê Tông Cốt Thép 2Thư viện Giáo trình Kết cấu Bê Tông Cốt Thép 2 thuộc chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi bạn kientrucxaydung đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 0 trang , thuộc thể loại PDF, cùng danh mục còn có Kết cấu bê tông cốt thép, Giáo trình bê tông cốt thép, Tài liệu bê tông cốt thép, Bài giảng kết cấu bê tông, Kết cấu nhà cửa, Thiết kế kết cấu bê tông ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập
Thiết kế kết cấu củ công trình là công việc tiếp theo giao diện kiến trúc,còn cho biết thêm Hệ kết cấu là cơ sở của hình dáng và không gian kiến trúc, loại hình kết cấu và chiều cao kết cáu có can hệ với nhau, bên cạnh đó Kết cấu phải có hình dáng và kích thước thích nghi với không gian và hình khối kiến trúc, bên cạnh đó KÃT CÁU BÃ TÄNG CÄT THEP CHÆÅNG 1 PHÁN KÃT CÁU NHA CÆA Chæång 1: NGUYÃN LY THIÃT KÃ KÃT CÁU BTCT, nói thêm Chæång 2: KÃT CÁU MAI,còn cho biết thêm Chæång 3: KÃT CÁU KHUNG, ngoài ra Chæång 4: NHA CÄNG NGHIÃP MÄT TÁNG LÀP GHEP, bên cạnh đó Chæång 5: KÃT CÁU NHA NHIỀU TẦNG, cho biết thêm Chæång 6: MAI MONG KHÄNG GIAN, bên cạnh đó PHÁN KÃT CÁU CHUYÃN DUNG PHÁN KÃT CÁU GACH ÂA Chæång 1: MÅ ÂÁU, tiếp theo là Chæång 2: VÁT LIÃU DUNG CHO KHÄI XÁY,còn cho biết thêm Chæång 3: TÊNH TOAN CÁU KIÃN GACH ÂA KHÄNG CÄT THEP, bên cạnh đó Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön kãút cáúu nhaìcæía,Ngä ThãúPhong (chuíbiãn), nói thêm là -Kãút cáúu nhaìcao táöng BTCT, kế tiếp là Lã Thanh Huáún -Kãút cáúu chuyãn duûng BTCT, tiếp theo là Lã Thanh Huáún -Tải trọng và tác đ
KÃT CÁU BÃ TÄNG CÄT THEP CHÆÅNG 1 PHÁN KÃT CÁU NHA CÆA Chæång 1: NGUYÃN LY THIÃT KÃ KÃT CÁU BTCT. Chæång 2: KÃT CÁU MAI. Chæång 3: KÃT CÁU KHUNG. Chæång 4: NHA CÄNG NGHIÃP MÄT TÁNG LÀP GHEP. Chæång 5: KÃT CÁU NHA NHIỀU TẦNG. Chæång 6: MAI MONG KHÄNG GIAN. PHÁN KÃT CÁU CHUYÃN DUNG PHÁN KÃT CÁU GACH ÂA Chæång 1: MÅ ÂÁU. Chæång 2: VÁT LIÃU DUNG CHO KHÄI XÁY. Chæång 3: TÊNH TOAN CÁU KIÃN GACH ÂA KHÄNG CÄT THEP. Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön kãút cáúu nhaìcæía,Ngä ThãúPhong (chuíbiãn). -Kãút cáúu nhaìcao táöng BTCT. Lã Thanh Huáún -Kãút cáúu chuyãn duûng BTCT. Lã Thanh Huáún -Tải trọng và tác động –Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 -Thiết kế công trình chịu động đất-TCXDVN 375 : 2006 LY THIÃT KÃÚ1 NGUYÃN LY THIÃT KÃ KÃT CÁU BTCT CHÆÅNG 1 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: -Quan hãûgiæîa kiãún truïc vaìkãút cáúu: Thiãút kãúkãút cáúu cuía cäng trçnh laìcäng viãûc tiãúp theo thiãút kãúkiãún truïc. Hãûkãút cáúu laìcå såícuía hçnh daïng vaìkhäng gian kiãún truïc; Khäng gian kiãún truïc, loaûi hçnh kãút cáúu vaìchiãöu cao kãút cáúu coïquan hãûchàût cheî. -Tênh khaíthi cuía phæång aïn thiãút kãú: Mäüt laì:thoía maîn caïc yãu cáöu kîythuáût trong sæíduûng hiãûn taûi vaìláu daìi nhæâäü bãön phuìhåüp våïi niãn haûn sæíduûng, nhu cáöu sæíduûng, phoìng chäúng chaïy, âiãöu kiãûn thiãút bkë yîthuáût thi cäng.. Hai laì:giaïthaình cäng trçnh theo kinh phê âáöu tæ. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ2 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 1.1 Vãömàût kyîthuáût: Kãút cáúu phaíi coïhçnh daïng vaìkêch thæåïc thêch æïng våïi khäng gian vaìhçnh khäúi kiãún truïc. Caïc cáúu kiãûn riãng biãût cáön âæåüc thiãút kãúâaím baío khaínàng chëu læûc, âäücæïng vaìâäüchäúng næït. Toaìn bäühãûkãút cáúu cuía cäng trçnh phaíi coïâäücæïng khäng gian, âäüäøn âënh cáön thiãút. Váût liãûu âæåüc choün càn cæïvaìo âiãöu kiãû thæûc tãúvaìyãu cáöu cuûthãøâäúi våïi cäng trçnh. Nãn æu tiãn duìng BT cæåìng âäücao vaìcäút theïp coïgåì, taûo âiãöu kiãûn sæíduûng BTCT æïng læûc træåïc.. Kãút cáúu phaíi phuìhåüp våïi thåìi haûn thi cäng, nàng læûc (trçnh âäüvaìthiãút bë) thi cäng âang hoàûc seîcoï. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ3 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 1.2 Vãömàût kinh tãú: Giaïthaình cäng trçnh håüp lïy. Thäng thæåìng chi phê váût liãûu chiãúm pháön låïn, cáön chuïtroüng phæång aïn coïchi phê váût liãûu tháúp. Nhæng âäúi våïi caïc cäng trçnh maì chi phê nhán cäng vaìmaïy thi cäng chiãúm tíytroüng cao hån thçviãûc tiãút kiãm váût liãûu seîêt coïyïnghéa. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãúphaíi phuìhåüp våïi tiãún âäüthi cäng, såïm âæa cängtrçnh vaìo sæíduûng. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãúcán thoaímaîn caïc yãu cáöu vãösæíduûng, âaím baío caïc âiãöu kiãûn vãöchäúng chaïy, chëu taïc âäüng cuía mæa nàõng, noïng laûnh, maìi moìn vaìxám thæûc cuía mäi træåìng. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ4 2. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 2.1 Caïc loaûi taíi troüng, taïc âäüng: Taíi troüng taïc duûnglãn cäng trçnh do nhiãöu nguyãn nhán våïi tênh cháút cuîng nhæthåìi gian taïc duûng khaïc nhau. Phán loaûi: - Theo tênh cháú:t chia laìm 3 loaûi Taíi troüng thæåìng xuyãn (tènh taíi): Taíi troüng taûm thåìi (hoaût taíi): Taíi troüng âàûc biãût: P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ5 ... - tailieumienphi.vn 884649

Sponsor Documents