Giáo trình Kết cấu Bê Tông Cốt Thép 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 29 | Page: 0 | FileSize: 16.82 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Kết cấu Bê Tông Cốt Thép 2. Thiết kế kết cấu củ công trình là công việc tiếp theo thiết kế kiến trúc. Hệ kết cấu là cơ sở của hình dáng và không gian kiến trúc, loại hình kết cấu và chiều cao kết cáu có liên quan với nhau. Kết cấu phải có hình dáng và kích thước thích ứng với không gian và hình khối kiến trúc.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-ket-cau-be-tong-cot-thep-2-ntp6tq.html

Nội dung


KÃT CÁU BÃ TÄNG CÄT THEP CHÆÅNG 1 PHÁN KÃT CÁU NHA CÆA Chæång 1: NGUYÃN LY THIÃT KÃ KÃT CÁU BTCT. Chæång 2: KÃT CÁU MAI. Chæång 3: KÃT CÁU KHUNG. Chæång 4: NHA CÄNG NGHIÃP MÄT TÁNG LÀP GHEP. Chæång 5: KÃT CÁU NHA NHIỀU TẦNG. Chæång 6: MAI MONG KHÄNG GIAN. PHÁN KÃT CÁU CHUYÃN DUNG PHÁN KÃT CÁU GACH ÂA Chæång 1: MÅ ÂÁU. Chæång 2: VÁT LIÃU DUNG CHO KHÄI XÁY. Chæång 3: TÊNH TOAN CÁU KIÃN GACH ÂA KHÄNG CÄT THEP. Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön kãút cáúu nhaìcæía,Ngä ThãúPhong (chuíbiãn). -Kãút cáúu nhaìcao táöng BTCT. Lã Thanh Huáún -Kãút cáúu chuyãn duûng BTCT. Lã Thanh Huáún -Tải trọng và tác động –Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 -Thiết kế công trình chịu động đất-TCXDVN 375 : 2006 LY THIÃT KÃÚ1 NGUYÃN LY THIÃT KÃ KÃT CÁU BTCT CHÆÅNG 1 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: -Quan hãûgiæîa kiãún truïc vaìkãút cáúu: Thiãút kãúkãút cáúu cuía cäng trçnh laìcäng viãûc tiãúp theo thiãút kãúkiãún truïc. Hãûkãút cáúu laìcå såícuía hçnh daïng vaìkhäng gian kiãún truïc; Khäng gian kiãún truïc, loaûi hçnh kãút cáúu vaìchiãöu cao kãút cáúu coïquan hãûchàût cheî. -Tênh khaíthi cuía phæång aïn thiãút kãú: Mäüt laì:thoía maîn caïc yãu cáöu kîythuáût trong sæíduûng hiãûn taûi vaìláu daìi nhæâäü bãön phuìhåüp våïi niãn haûn sæíduûng, nhu cáöu sæíduûng, phoìng chäúng chaïy, âiãöu kiãûn thiãút bkë yîthuáût thi cäng.. Hai laì:giaïthaình cäng trçnh theo kinh phê âáöu tæ. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ2 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 1.1 Vãömàût kyîthuáût: Kãút cáúu phaíi coïhçnh daïng vaìkêch thæåïc thêch æïng våïi khäng gian vaìhçnh khäúi kiãún truïc. Caïc cáúu kiãûn riãng biãût cáön âæåüc thiãút kãúâaím baío khaínàng chëu læûc, âäücæïng vaìâäüchäúng næït. Toaìn bäühãûkãút cáúu cuía cäng trçnh phaíi coïâäücæïng khäng gian, âäüäøn âënh cáön thiãút. Váût liãûu âæåüc choün càn cæïvaìo âiãöu kiãû thæûc tãúvaìyãu cáöu cuûthãøâäúi våïi cäng trçnh. Nãn æu tiãn duìng BT cæåìng âäücao vaìcäút theïp coïgåì, taûo âiãöu kiãûn sæíduûng BTCT æïng læûc træåïc.. Kãút cáúu phaíi phuìhåüp våïi thåìi haûn thi cäng, nàng læûc (trçnh âäüvaìthiãút bë) thi cäng âang hoàûc seîcoï. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ3 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 1.2 Vãömàût kinh tãú: Giaïthaình cäng trçnh håüp lïy. Thäng thæåìng chi phê váût liãûu chiãúm pháön låïn, cáön chuïtroüng phæång aïn coïchi phê váût liãûu tháúp. Nhæng âäúi våïi caïc cäng trçnh maì chi phê nhán cäng vaìmaïy thi cäng chiãúm tíytroüng cao hån thçviãûc tiãút kiãm váût liãûu seîêt coïyïnghéa. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãúphaíi phuìhåüp våïi tiãún âäüthi cäng, såïm âæa cängtrçnh vaìo sæíduûng. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãúcán thoaímaîn caïc yãu cáöu vãösæíduûng, âaím baío caïc âiãöu kiãûn vãöchäúng chaïy, chëu taïc âäüng cuía mæa nàõng, noïng laûnh, maìi moìn vaìxám thæûc cuía mäi træåìng. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ4 2. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 2.1 Caïc loaûi taíi troüng, taïc âäüng: Taíi troüng taïc duûnglãn cäng trçnh do nhiãöu nguyãn nhán våïi tênh cháút cuîng nhæthåìi gian taïc duûng khaïc nhau. Phán loaûi: - Theo tênh cháú:t chia laìm 3 loaûi Taíi troüng thæåìng xuyãn (tènh taíi): Taíi troüng taûm thåìi (hoaût taíi): Taíi troüng âàûc biãût: P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LY THIÃT KÃÚ5 ... - tailieumienphi.vn 884649