Giáo trình English for Business I Intensive Reading - Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình English for Business I Intensive Reading - Phần 1. Giáo trình English for Business I Intensive Reading được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề. Nội dung của giáo trình gồm có 7 Chapter trình bày các nội dung: English - speaking countries, foreign languages, holidays and recreation, environment and health, background to business, business structure and organization, marketing. Phần 1 của giáo trình trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 3, mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-english-for-business-i-intensive-reading-phan-1-4vnbuq.html

Nội dung


s ở

GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO

G

I

Á

ONỘI

T

R

Ì

N

H

s ở

G I Á O D Ụ C V À Đ À O

T Ạ O

H À

N Ộ I

LÝ L A N HƯƠNG - NGUYÊN T H Ị BÍCH NGỌC

G

I

E N G L I S H

Á

O

T

F 0 R

I N T E N S I V E
(Dùng

trong

các

R

Ì

B

U

N

S

H

I

N

E

S

S

I

R E A D I N G
trường

THCN)

Ị Đ ậ l ẩ Ụ C T M NGUYỀN
Ị TRUNG TẦM HỌC L l g ũ
N H À X U Ấ T B Ả N H À N Ộ I - 2007

N H À XUẤT B Ả N H À

N Ộ I

4 - TỐNG DUY TÂN, Q U Ậ N H O À N KIẾM, H À N Ộ I
Đ T : (04) 8252916 - F A X : (04) 8257063

GIÁO TRÌNH
ENGLISH F0R BUSINESSI • INTENSIVE READING
N H À X U Ấ T B Ẳ N H À N Ộ I - 2007

Chịu trách nhiệm xut bản
NGUYỄN KHẮC OANH
Biên tập
P H Ạ M QUỐC TUẤN
Bìa
ĐẶNG VINH QUANG
Kỹ thuật vi tính
HẢI Y Ế N
Sửa bản in
P H Ạ M QUỐC TUẤN
P H Ạ M GIA M I N H

In 4 5 0 ạ ĩ o n , k h ổ 17x24cm, t ạ i N h à in H à N ộ i - C ô n g ty S á c h H à N ộ i . 67 P h ó Đ ứ c
Chínhí - Ẹ a Đ ì n h - H à N ộ i . Q u y ế t định xut bản: 1 6 0 - 2 0 0 7 / C X B / m ^ G Ĩ - 2 ' 7 / H N số
3 ĩ 3 / C X B / n g à y O 2 / 3 / 2 0 0 7 . Số in: 332/2. I n xong và nộp lưu c h i ể u q u ý H I n ă m 2007.

L ờ i giới

thiêu

ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp
đại hóa
nghiệp

văn minh,

Trong
nhân

nhằm
hiện

đưa Việt

cách

mạng

hành

Đại

hội Đảng

Trung
toàn

nước

to lớn đó, công

lực luôn giữ vai trò quan
Chấp

trở thành

hiện
công

đại.

sự nghiệp

Ban

Nam

hóa,

ương

quốc

trọng.

Báo cáo Chính

Đảng

ln

tác đào

Cộng

sản

thứ IX đã chỉ

tạo
của

Nam

Việt

trị

tại

rõ: " P h á t t r i ể n

g i á o dục v à đ à o tạo là m ộ t trong những đ ộ n g lực quan trọng
t h ú c đ ẩ y sự n g h i ệ p công

nghiệp

hóa,

hiện

đại

hóa,

là đ i ề u

k i ệ n đ ể p h á t t r i ể n n g u ồ n lực c o n n g ư ờ i - y ế u t ố c ơ b ả n đ ể
p h á t t r i ể n x ã h ộ i , tăng trưởng k i n h t ế nhanh và b ề n vững".
Quán

triệt chủ trương,

và nhận

thức đúng

giáo

trình

nghị

của Sở Giáo

ủy

ban

nhân

cho phép

án biên soạn
học chuyên
sự quan
nâng

lực Thủ
Trên

thành

chương
nghiệp

phốHà Nội.

tâm sâu sắc của Thành
cao chất

lượng

đào

đào

số

tạo thực hiện

đê

định

ủy, UBND
tạo và phát

định

triển

Trung

này thể

hiện

phố

trong

nguồn

thành

cơ sở chương

trình

và những

khung

kinh nghiệm

của Bộ Giáo

nhân

dục và

Đào

rút ra từ thực tế đào

tạo,

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường
soạn

231912003,

các trường

Quyết

đề

đô.

tạo ban hành

biên

trình,

đã ra Quyết

trong

nước

tạo, theo

ngày

dục và Đào

giáo trình

(THCN)

lượng

Nội

và Nhà

của chương

tạo Hà Nội,

Sở Giáo

trình,

trọng

cao chất

dục và Đào

dân

của Đảng

quyết

đắn về tm quan

đối với việc nâng

5620ỈQĐ-UB

việc

Nghị

chương

trình,

giáo

trình

một

cách

THCN
khoa

tổ
học,

chức
hệ

3

1115426