Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7:Unit 3: People’s Background

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 40 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7:Unit 3: People’s Background. Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7:unit 3: people’s background', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-tieng-anh-lop-7-unit-3-people-s-background-2d3vtq.html

Nội dung


Giáo án tiếng văn 7 Unit 3: People’s Background The 12th period Date: Grade 10 Theme: People’s Back Ground Unit 3 Reading Time: 45 minutes I. Objectives: 1. Educational aim: Students can read and know about Marie Curie and make questions and answer them well 2. Knowledge: - General knowledge: - Language: - New words: Words to describe people’s back ground: name, age, place/date of birth, education, job, interest 3. Skills: Reading for general or specific information II. Method: Integrated, mainly communicative III. Teaching aids: Some photos of famous people and some information about them IV. Procedures: Teacher’s activities Students’ Notes activities Warm-up: (4 minutes) - Give some famous persons’ - Do themselves names in the column A and and then work in their job in the column B pairs - Let students match the - Some of them people with their jobs do on the board A B and speak out To singers Marie teacher Hong Nhung Mr scientist Hoai A B Curie To Hoai writer writer Marie Curie Ha scientists Hong Nhung - Recheck and introduce the new lesson: Marie Curie singer Mr Ha teacher Pre-reading: (7 minutes) - Ask some questions about - Listen to the teacher some famous people and Marie Curie 1. Can you name and tell some scientists and their - Write down in specializations? their papers and 2. What are their jobs? then discuss in 3. Where are they? their groups 4. Have you ever heard of - Some students Marie Curie? stand up and 5. What do you know about answer in roles her? A: Can you - Let students write some name…? information about Marie B: They are Curie with model given Newton, What you already about her know Darwin, and Marie Curie... What you want to know about her - Work in pairs to discuss to fill - Let each student stand and some necessary speak their opinions inform about - Go around and help them Marie Curie if necessary - Speak out their knowledge about MarieCurie A: Marie Curie is a scientist While-reading: minutes) B: I want to (20 know when and where she was - Let students open the book born and read silently while teacher reads aloud and correctly - Ask students to read themselves and write down some information Class organization: students do it in ... - tailieumienphi.vn 389016