Giáo án tiếng anh 10: Unit 1 : A day in the life of... Reading

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 39 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tiếng anh 10: Unit 1 : A day in the life of... Reading. Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh 10: unit 1 : a day in the life of... reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-10-unit-1-a-day-in-the-life-of-reading-pf3vtq.html

Nội dung


Giáo án tiếng văn 10 Unit 1 : A day in the life of... Reading Time: 45 minutes I. Objectives: 1. Educational aim: Students should know what a farmer’s day of work is and sympathize with farmers’ everyday work 2. Knowledge: - General knowledge: Students know about activities on a day in the life of farmers - Language: Sentences and expression for describing someone’s daily routines - New words: Words related to a farmer’s daily work 3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension II. Method: Integrated, mainly communicative III. Teaching aids: Student’s book and pictures showing farmers’ daily routines, etc. IV. Procedure: Teacher’s activities Students’ activities Notes Warm-up: (5 minutes) - Lead out the hand out and - Open the book introduce how to put the - Listen to the name of the job onits place teacher 1. teacher - Look at the 2. doctor blackboard and put 3. worker two words together 4. seller 1.b 2.c 3.e 4.a 5. farmer 5.d - Ask students some questions Where does a teacher work? Where does a - Answer worker questions: work? He works in a Where does a farmer school work? He works in a factory - Let students understand He works in the more about the life of a field farmer, today we learn Unit 1- part A: Reading - Listen to the teacher and open Before you read : (7 the book – Unit 1, minutes) part A: reading - Ask students to use the suggestion in their books to work in pairs - Look at the book, - Ask and answer listen to the teacher questions about your daily and work inpairs: routine *A: What time do - Listen to students and you often get up? correct pronunciation grammar if necessary and B: I often get up at six *C: What do you often do in the evening? D: I often do my - Ask students to look at home work and the picture in the book watch T.V - Show students to know about farmers’ - Look at the daily routine picture - Listen to the While you read : (23 teacher minutes) - Ask students to look through the passage and read in silence - Help students read passage the - Listen to the teacher then read - Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage Task 1 : (3 minutes) the passages - Ask some new words if necessary - Ask students to choose the option A, B or C that best suits the meaning of - Keep the book the italicized words open ... - tailieumienphi.vn 389075