of x

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 38 | FileSize: 0.15 M | File type: DOC
4 lần xem

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…. Để có thêm nhiều tư liệu hay chuẩn bị cho tiết học unit 1 A day in the life of… - Tiếng Anh 10, chúng tôi đã tổng hợp một số giáo án của bài để bạn tham khảo. Thông qua những giáo án trong bộ sưu tập, học sinh được tìm hiểu về các hoạt động của những người nông dân, thực hành Tiếng Anh bằng cách nói về thói quen hằng ngày của một ai đó, qua đó cũng được tìm hiểu về một số phương tiện giao thông. Mong rằng những giáo án trong bộ sưu tập không chỉ giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo khi soạn bài mà còn giúp bạn củng cố một số kinh nghiệm chuyên môn.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-10-unit-1-a-day-in-the-life-of-gv96tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến cộng đồng bài Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…Thư viện Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of… thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử được chia sẽ bởi giaoandientu đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử , có tổng cộng 38 trang , thuộc file DOC, cùng danh mục Giáo án Tiếng Anh 10 unit 1,Giáo án điện tử Tiếng Anh 10,Giáo án điện tử lớp 10,Giáo án môn Tiếng Anh lớp 10,A day in the life of,Understand farmers activities,Understand adverbs of frequency : Để có thêm đa dạng tư liệu hay sẵn sàng cho tiết học unit 1 A day in the life of… - Tiếng Anh 10, chúng tôi đã tổng hợp một số giáo án của bài để bạn tham khảo, bên cạnh đó Thông qua các giáo án trong bộ sưu tập, học sinh được tham khảo về những hoạt động của các người nông dân, thực hiện Tiếng Anh bằng cách nói về lề thói hằng ngày của một ai ấy, qua ấy cũng được tham khảo về một số công cụ liên lạc, cho biết thêm Mong rằng các giáo án trong bộ sưu tập không những giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo khi biên soạn bài mà còn giúp bạn củng cố một số kinh nghiệm chuyên môn, thêm nữa Giáo án Tiếng Anh 10 Unit one: A DAY IN THE LIFE OF ………………, cho biết thêm Period:……………,còn cho biết thêm Reading I, ý nữa Objectives: 1- Educational aim : o By the end of the lesson , the Ss will be able to understand farmers' activities and talk about the daily routines and the, bên cạnh đó love of the work 2- Knowledge : - General knowledge : Students should know how to do their daily, ý nữa activities effectively and be in love with their work, nói thêm - Language : - Sts can learn some new words related to farming , the daily, ngoài ra activities - Sts can read for gist and for information and summarize the, nói thêm content of the reading,còn cho biết thêm 3- Skills : reading for gist, r
 1. Giáo án Tiếng Anh 10 Unit one: A DAY IN THE LIFE OF ……………….. Period:……………. Reading I. Objectives: 1- Educational aim : o By the end of the lesson , the Ss will be able to understand farmers' activities and talk about the daily routines and the. love of the work 2- Knowledge : - General knowledge : Students should know how to do their daily activities effectively and be in love with their work. - Language : - Sts can learn some new words related to farming , the daily activities - Sts can read for gist and for information and summarize the content of the reading. 3- Skills : reading for gist, reading for details. II. Teaching method: integrate, mainly communicative approach
 2. III. Teaching aids: textbooks, pictures, handouts, reference books, ... IV. Procedures: Teacher’s activities Students’ activities Warm-up: 4’ • Stick the picture of the farmer on the • Look at it and answer the questions bb and ask Sts about it.  What is his job?  Where does he work? • Can you tell me what a farmer usually does every day? • Speak out the answers * Brain-storming: Get up go to the field DAILY ACTIVITIES OF A FARMER * Introduce the new lesson Pre- reading:7’ - pre-teach new words: - Guess the words and give their meanings by o Lead the buffalo to the field: looking at the pictures:
 3. o Plough (v). (n): o Lead the buffalo to the field: o Plough (v). (n):turn up the soil (cày) o Harrow (v), (n): o Harrow (v), (n):break the soil(bừa) o Pump water (v) : o Pump water (v) : bơm nước o Transplant (v): o Transplant (v):grow rice o Peasant (n) : ( cấy) o Peasant (n) :nông dân - Ask Sts to read the new words and write down - Take notes - Deliver the handouts to Ss - Get the handout Handout. leading the buffalo to the field, singing karaoke, doing homework , ploughing and harrowing, transplanting, teaching English , pumping water into the land, getting up early, preparing lesson plan, chatting with friends, drinking tea. - Ask Ss to look at the hand out - Look at the hand out - Read the activities and ask Ss to repeat - Repeat them after teacher - Ask Ss to pick out some activities which - Do the task: Ss work in groups and
 4. farmers usually do. choose - Ask Ss to give their chosen ones. some - Check the information chosen by the groups in - The representatives of some groups front of the class. present - Give feedback their information. Suggested answers (Ss’ answers may vary) leading the buffalo to the field,ploughing and harrowing, transplanting, pumping water into the land, getting up early,chatting with friends, drinking tea. While-reading: 25’ - Ask Ss to read the text - Read the passage silently and quickly. - Ask Ss to work in groups to check the - Work in groups and get the correct information information for their choices - Go around to help them to do the task if
 5. necessary - Ask Ss to give their answers again - Give feedback. - Give their answers Activity 1.(Task 1) - Take notes - Run through the requirement - Ask Ss to do the task in pairs - Read the reading again - Monitor class - Work in pairs - Ask Ss to say their chosen answers. - Give feedback - Give their answers. - Take notes Suggested answers: 1.C 2.C 3.A 4. A Activity 2.(Task 3) - Explain the instruction - Ask Ss to work in groups - Ask Ss to scan the passage again and get - Do as directed in groups the information to fill in the chart.
 6. - Entrust each group with a specific task. - Ask Ss to give their answers - One completes the column “in the morning”; the other with “in the afternoon”; the rest one with “after dinner”. - Show the posters with their answers. 4:30: the alarm goes off and Mr Vy gets up, goes down the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has quick breakfast, leads buffalo to field In the 5:15: leaves house morning 5:30: arrives in the field, ploughs and harrows 7:45: takes a break 10:30: goes home 11:30: has lunch with family In the 2:30pm: Mr. Vy and Mrs. afternoon Tuyet go to the field again,
 7. repair the banks of the plot of land. He pumps water into the plot of land. She does transplanting. 6:00pm: finish work 7:00pm: have dinner Watch TV, go to bed After Sometimes visit neighbours, dinner chat with them. - Listen to the teacher - Give feedback Activity 3.(Task 2) - Reread the passage - Ask Ss to tell what they are going to do in - Work in pairs task 2. - Run through the questions in task 2 - Answer the questions - Ask Ss to reread the passage and answer them in groups - Practice in pairs (one asks; another answers) - Go around and monitor. - Ask some pairs to practice in front of class.
 8. Suggested answers: 1. He’s a peasant/ farmer. 2. He gets up at 4:30 and then goes down the kitchen to boil some water for his morning tea. 3. In the morning, he ploughs and harrows his plot of land, drinks tea, and smokes tobacco during his break. 4. In the afternoon, thay repair the banks of the plot of land. Mr. Vy pumps water into it and his wife does the transplanting. 5. Yes, they are. Because they lovfe working and they love their children. - Give feedback Post reading: 7’ - Ask Ss to work in groups and talk about - Work in groups
 9. Mr. Vy and Mrs. Tuyet’s daily routines - Present them individually - Ask the representatives of some groups to present their talks in front of the class. - Comment Ss’ presentation/Give feedback Homework: 2’ - Ask Sts to write a short passage about Mr. - Fulfill their tasks at home Vy and Mrs. Tuyet’s daily routines. - Suggest Ss’ homework - Have Ss prepare “speaking” for the next period. Comment Unit one: A DAY IN THE LIFE OF ……………….. Period:……………. Speaking
 10. Time: 45 minutes I. Objectives 1- Educational aim : By the end of the lesson , the Ss will be able to understand farmers' activities and talk about the daily routines and the love of the work 2- Knowledge : - General knowledge : Students should know how to do their daily activities effectively and be in love with their work. - Language : + Ss can learn some new words related to farming , the daily activities … + Ss can read for gist and for information and summarize the content of the reading. 3- Skills : asking for and giving information from a timtable; taking about daily activities II. Teaching aids: Text books, handouts, posters, ect.
 11. III .Teaching method: integrate, mainly communicative approach. IV. Procedures: Teacher’s activities Students’ activities Warm up: 5’ - Show a poster: M.... .....tur .....ic Ch.... e s . - Work in groups ....log .....ish Geo. His - Write the subjects on the board. y … Suggested answers - Ask pupils to work in groups, Mathematics,Literature, write the subjects, and then read Physics,Chemistry,Biology,English,Geograp them. hy, History - Listen and repeat. - Feedback. - Ask Ss to repeat after teacher
 12. Pre – speaking: 10’ Task 1: - Remind pupils of the way to tell time by giving them some handouts, then ask them to match a number in column A with suitable expressions in column B: A B 1. 6:00 a. a quarter to ten 2. 7:15 b. five to nine 3. 8:05 c. five past - Work in pairs 4. 8:55 eight 5. 9:45 d. a quarter - Do the matching. 6. 10:40 past seven 7. 17:00 e. twenty to eleven Suggested answers: f. half past six 1.h p.m 2.d g. five p.m 3.c
 13. h. six a.m 4.b - Ask Ss to work in pairs to do 5.a the task 6.e - Go around and monitor class 7.g - Ask Ss to go to the board to do - Correct the mistakes the task as directed - Give feedback - Listen and answer - Ask pupils some questions + It’s ....... about + I usually get up at ....... their real lives: + What time is it ? = What is + ............... the time? + What time do you get up ? - Look at task 1 page 14, 15 + What time do you go to school ? - Practise the conversation with other subjects + What do you do at … ? and time-points.in pairs. - Give pupils clear instructions - Present in front of class and model conversations:
 14. A: What time does Quan have a Civic Education lesson on Monday ? B: (He has a ... ) at 7: 15 a.m. A: What lesson does Quan have at 7:15 a.m on Monday ? B: (He has) a Civic Education lesson at 7:15. (Teacher & pupils – Pupils & Pupils) - Ask Ss to work in pairs to practice speaking - Ask Ss to practice in front of class - Give feedback While-speaking: 18’
 15. Task 2 - Work in groups to talk about the pictures in the textbook - Ask pupils to look at the pictures and make a sentence to describe - Speak in front of the class each picture in groups. Suggested answer - Go around and help pupils. Every afternoon Quan gets up at 14:00. then - Ask some students to speak in he studies for about two hours. He watchs TV front at 16:30. at 17:00 he rides to the stadium to of the class. play football with other boys in the neighborhood. He gets back home at 18:30. after having a shower at 18:45, he has dinner with his family at 19:00. He studies the lessons at 20:00. - Comment Ss’ presentation Post-speaking: 10’ Task 3: - Listen, ask and answer questions. - Give pupils some cues by asking quetions. - Work in groups.
 16. “ what do you usually do at …………?” - Ask pupils to work in groups - Tell their friends about their daily activities. and talk Suggested answers about their daily routines. “ I usually gets up at 5:00. then I have breakfast. At 6:30, I go to school. …..” - Ask some students to tell their - Take notes daily activities in front of the class, and other pupils will ask some questions. - Comment Ss’ presentation/ Give feedback Homework: 2’ - Write a short paragraph about their daily - Emphasize on the timepoints in activities (about 80 words) a - Prepare the next lesson (C. Listening on day. page 16, 17). Remark
 17. Unit one: A DAY IN THE LIFE OF ……………….. Period:……………. Listening Time: 45 minutes I. Objectives: 1. Educational aim: By the end of the lesson , the Ss will be able to understand farmers' activities and talk about the daily routines and the love of the work 2. Knowledge - General knowledge: Ss can be able to know about activities of a cyclo driver. - Language: New words related to activities of a cyclo driver. 3. Skills: Listening for gist, listening for details , speaking. II. Teaching aids: Text books, handouts, posters, cassette, ect. III. Teaching method: integrate, mainly communicative approach. VI. Procedures:
 18. Teacher’s activities Students’ activities Warm up: 5’ - Stick the poster on the board - Ask Ss to look at the poster and read the - Look at the poster instruction - Get Ss to work in pairs to supply activities -Work in pairs to do the task(listing of a cyclo driver activities) - Get Ss to go to the board to do the task - Go to the board to do the task as directed - Give feedback Pick the passengers up take the passengers to Cyclo driver - Introduce the new lesson Pre-listening: 10’ - Ask Ss to look at the task in Before you
 19. listen - Listen - Explain some new words if necessary - Asks Ss to discuss the following questions - Look at the task in pairs - Discuss and answer the questions in pairs a. Have you ever traveled by Suggested answers cyclo? ( Their answers may vary) b. When was it? c. Is it interesting to travel by a. Yes, I have. cyclo? b. When I was ten. d. Which do you prefer, going by c. Yes, bicycle or by cyclo? d. I prefer going by cyclo because - Has some pairs to present their discussion - Give feedback - Present in front of class what they have  New words: discussed District (n): (example) Ex: I live in Mo cay --------. Drop (v): to stop so that someone can - Copy these words get out of the car (explanation)
910634

Sponsor Documents