Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo).

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo).. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ông Gióng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu Ư/D bằng chữ cỡ nhỏ: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-10-on-chu-hoa-g-tiep-theo-bqkwtq.html

Nội dung


  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ông Gióng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu Ư/D bằng chữ cỡ nhỏ: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa G, Ô, T, vở TV. - GV ghi sẵn lên bảng tên riêng Ông Gióng và câu ca dao trong bài viết trên dòng kẻ ô li. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của
  2. dạy học HS A. Kiểm tra - Thu một số vớ HS để - HS nộp Vở Tập chấm bài về nhà. Viết theo yêu cầu. bài cũ: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc từ và câu - 1 HS đọc. ứng dụng - 2 HS lên bảng - Gọi1 HS lên viết Gò viết, lớp viết bảng Công, Gà, Khôn. con. - Nhận xét, sửa chữa, ghi điểm. B. Dạy bài - HS nghe giới mới: - GV giới thiệu bài, ghi đề thiệu bài. 1. Giới thiệu lên bảng. bài: a) Quan sát và nêu quy 2. Hướng dẫn trìmh viết chữ Ô, G., T, X, - HS trả lời. HS viết chữ V hoa. hoa: - Trong tên riêng và câu (10 - 4 HS nhắc lại, ứng dụng có những chữ phút)
  3. lớp theo dõi, lắng hoa nào ? - Treo bảng các chữ cái nghe. viết hoa và gọi HS nhắc lại quy trình viết đã học. - Viết lại mẫu chữ cho HS quan sát, vừa viết vừa - 2 HS viết bảng nhắc lại quy trình. lớp. b) Viết bảng: - Lớp viết bảng - Yêu cầu HS viết các chữ con. viết hoa trên. - Nhận xét, bổ - Theo dõi và chỉnh sửa sung. 3. Hướng dẫn lỗi cho HS. HS viết từ - Nhận xét, sửa chữa. ứng dụng: a) Giới thiệu từ ứng dụng: - 1 HS đọc Ông (5 phút) - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: gióng.. Ông gióng - HS lắng nghe. - Em biết gì về Ông gióng
  4. - Chữ Ô, G, g cao ? 2 li rưỡi, các chữ b) Quan sát và nhận xét. còn lại cao 1 li. - Trong từ ứng dụng, các chữ cái có chiều cao như - Bằng 1 con chữ o. thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? c) Viết bảng: - 3 HS viết bảng 4. Hướng dẫn - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: lớp. viết câu ứng - Lớp viết bảng Ông gióng. dụng: con. - Nhận xét, sửa chữa. (5 phút) a) Giới thiệu câu ứng dụng: - 2 HS lần lượt - Gọi HS đọc câu ứng đọc. dụng. - Lớp chú ý lắng nghe. - GV giải thích. 5. Hướng dẫn b) Quan sát và nhận xét:
  5. HS viết vào - Trong câu ứng dụng, các - HS trả lời, lớp chữ có chiều cao như thế nhận xét bổ sung. VTV: nào? (10 phút) c) Viết bảng: - 2 HS lên bảng - Yêu cầu HS viết từ Gió, viết. Tiếng, Trấn Vũ, Thọ - Lớp viết bảng Xương vào bảng con. con. - Nhận xét, sửa - Cho HS xem bài viết chữa. mẫu. - HS quan sát. - Yêu cầu HS viết bài. - HS viết bài vào - Hướng dẫn HS viết, trình vở theo yêu cầu.. bày vở. 6. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
  6. - Theo dõi và hướng dẫn - Đổi chéo vở cho cho HS yếu. nhau để kiểm tra. - Thu và chấm một số vở. - Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV, học thuộc câu Ư/D. - Chuẩn bị bài sau.
411489