Giáo án lớp 4 năm 2014 - Tuần 14

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 55 | Page: 30 | FileSize: 0.55 M | File type: DOC
of x

Giáo án lớp 4 năm 2014 - Tuần 14. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2014 - Tuần 14 để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lop-4-nam-2014-tuan-14-bkb8tq.html

Nội dung


TuÇn 14 11- 2014 Ngµy so¹n: 23 - Ngµy d¹y: Thø hai 25 - 11- 2014 tËp ®äc TiÕt 27: Chó §Êt Nung A. Môc tiªu: ­ Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, bước biết đọc nhấn giọng một số ngữ gợi tả, gợi cảm và phân biệt lời kể với lời các nhân vật ( chàng kị sĩ, ông hòn Rấm, chú bé Đất ) ­ Hiểu nội dung: Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khỏe mạnh, làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ. (trả lời được các CH trong SGK) * Kĩ năng sống: + Tự nhận thức bản thân + Thể hiện sự tự tin. B. §å dïng d¹y häc. - Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong s¸ch. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò: - §äc bµi : V¨n hay ch÷ tèt. + CBQ quyÕt chÝ luyÖn viÕt ch÷ nh thÕ nµo? + Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn? - Gv cïng hs nx, ghi ®iÓm. III. Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖubµi vµ chñ ®iÓm. a. Giíi thiÖu chñ ®iÓm: TiÕng s¸o diÒu. Giíi thiÖu qua tranh sgk. b. Giíi thiÖu bµi ®äc: Chó §Êt Nung (b»ng tranh). 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi. a. LuyÖn ®äc. - §äc toµn bµi. - 1 Hs kh¸, líp theo dâi vµ chia ®o¹n bµi. - Chia ®o¹n: - 3 ®o¹n: +§1:Tõ ®Çu...®i ch¨n tr©u. + §2: tiÕp...lä thuû tinh. + §3 : cßn l¹i. - §äc nèi tiÕp, kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, gi¶i nghÜa tõ. - Tõ chó gi¶i cuèi bµi. - §äc toµn bµi. - 1 Hs ®äc. ? NhËn xÐt c¸ch ®äc? - §äc ®óng, ng¾t nghØ h¬i ®óng, ... - Lu ý hs ®äc ®óng nh÷ng c©u hái, c©u c¶m trong bµi, nghØ h¬i ®óng tù nhiªn trong c¸c c©u v¨n : Ch¾t cßn mét ®å ch¬i n÷a lµ chó bÐ b»ng ®Êt/ em nÆn lóc ®i ch¨n tr©u; Chó bÐ §Êt ng¹c nhiªn/ hái l¹i: - Gv ®äc toµn bµi. b. T×m hiÓu bµi. - Hs ®äc ®o¹n 1, tr¶ lêi: + Cu Ch¾t cã nh÷ng ®å ch¬i nµo? Chóng kh¸c nh©u nh thÕ nµo? + ý chÝnh ®o¹n 1? - §äc thÇm ®2, tr¶ lêi; + Cu Ch¾t ®Ó ®å ch¬i cña m×nh vµo ®©u? + Nh÷ng ®å ch¬i cña cu Ch¾t lµm quen víi nhau nh thÕ nµo? + ý ®o¹n 2? - §äc thÇm ®o¹n cßn l¹i, tr¶ lêi: + V× sao chó bÐ §Êt l¹i ra ®i? + Chó bÐ §Êt ®i ®©u vµ gÆp chuyÖn g×? + ¤ng Hßn RÊm nãi thÕ nµo khi thÊy chó lïi l¹i? + V× sao chó bÐ quyÕt ®Þnh trë thµnh §Êt Nung? -... §å ch¬i lµ mét chµng kÞ sÜ cìi ngùa rÊt b¶nh, mét nµng c«ng chóa ngåi trong lÇu son, mét chó bÐ b»ng ®Êt. - Chµng kÞ sÜ, nµng c«ng chóa ®îc nÆn tõ bét, mµu s¾c sÆc sì, tr«ng rÊt ®Ñp. Chó bÐ §Êt cu Ch¾t tù nÆn lÊy tõ ®Êt sÐt, lµ mét hßn ®Êt méc m¹c cã h×nh ngêi. - ý 1: Giíi thiÖu c¸c ®å ch¬i cña cu Ch¾t - C¶ líp. - Vµo n¾p c¸i tr¸p háng. - Hä lµm quen víi nhau nhng cu §Êt ®· lµm bÈn quÇn ¸o ®Ñp cña chµng kÞ sÜ vµ nµng c«ng chóa nªn cËu ta bÞ cu Ch¾t kh«ng cho hä ch¬i víi nhau n÷a. - ý 2: Cuéc lµm quen gi÷a cu §Êt vµ hai ngêi bét. - Ch¬i mét m×nh chó c¶m thÊy buån vµ nhí quª. - Chó bÐ §Êt ®i ra c¸nh ®ång. Míi ®Õn ch¸i bÕp gÆp trêi ma, chó ngÊm níc vµ bÞ rÐt. Chó bÌn chui vµo bÕp sëi Êm.Lóc ®Çu thÊy khoan kho¸i, lóc sau nãng r¸t ch©n tay chó lïi l¹i. Chó gÆp «ng hßn RÊm. - ¤ng chª chó nh¸t. - V× chó sî bÞ «ng Hßn RÊm chª lµ nh¸t. + Theo em 2 ý kiÕn trªn ý kiÕn nµo ®óng? V× sao? + Chi tiÕt " nung trong löa" tîng trng cho ®iÒu g×? + ý ®o¹n 3? + C©u chuyÖn nãi lªn ®iÒu g×? Hoạt động cả lớp ( Động não ) c. §äc diÔn c¶m. - §äc ph©n vai toµn truyÖn: + NhËn xÐt c¸ch ®äc? - LuyÖn ®äc ®o¹n: ¤ng Hßn RÊm c-êi b¶o:...hÕt bµi. - Gv ®äc mÉu. - LuyÖn ®äc: - Thi ®äc: - Gv cïng hs nx, khen nhãm ®äc tèt, ghi ®iÓm. IV. Cñng cè - DÆn dß: - Nh¾c l¹i nd bµi. - Nx tiÕt häc. - V× chó muèn ®îc x«ng pha lµm nhiÒu viÖc cã Ých. - Hs th¶o luËn: - ý kiÕn 2 ®óng. - Ph¶i rÌn luyÖn trong thö th¸ch, con ngêi míi trë thµnh cøng r¾n h÷u Ých. - Vît qua ®îc thö th¸ch, khã kh¨n, con ngêi míi m¹nh mÏ, cøng cái. - Löa thö vµng gian nan thö søc, ®îc t«i luyÖn trong gian nan, con ngêi míi v÷ng vµng dòng c¶m... - ý 3: Chó bÐ §Êt quyÕt ®Þnh trë thµnh §Êt Nung. * ý nghÜa: Ca ngîi chó bÐ §Êt can ®¶m, muèn trë thµnh ngêi khoÎ m¹nh, lµm ®îc nhiÒu viÖc cã Ých ®· d¸m nung m×nh trong löa ®á. - 4 vai: dÉn truyÖn, chó bÐ §Êt, chµng kÞ sÜ, «ng Hßn RÊm. - Toµn bµi ®äc diÔn c¶m, giäng hån nhiªn; nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶, gîi c¶m: rÊt b¶nh, thËt ®o¶ng, bÈn hÕt, Êm, khoan kho¸i, nãng r¸t, lïi l¹i, nh¸t thÕ, d¸m x«ng pha, nung th× nung. Ph©n biÖt lêi nv: Lêi ngêi kÓ víi lêi c¸c nv; chµng kÞ sÜ kªnh kiÖu ; «ng Hßn RÊm: vui, «n tån; Chó bÐ §Êt: tõ ng¹c nhiªn sang m¹nh d¹n, t¸o b¹o, ®¸ng yªu. - Hs nªu c¸ch ®äc. - §äc ph©n vai: 3vai, chó bÐ §Êt, «ng Hßn RÊm, dÉn truyÖn. - C¸ nh©n ®äc. - Nhãm, c¸c nhãm (®äc ph©n vai) - Nh¾c hs vÒ nhµ luyÖn ®äc cho tèt, chuÈn bÞ bµi sau: “TiÕt 28” to¸n TiÕt 66: Chia mét tæng cho mét sè A. Môc tiªu: ­ Biết chia một tổng cho một số. ­ Bước đầu biết vận dụng tính chất chia một tổng cho một số trong thực hành tính. B. ChuÈn bÞ: - ND bµi häc. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. I. æn dÞnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a bµi tËp 2c (75). - Gv chÊm mét sè bµi. - Yªu cÇu hs tr×nh bµy miÖng bµi 1. - Gv cïng hs nx, ch÷a bµi, ghi ®iÓm. III. Bµi míi. H§ cña thÇy 1. NhËn biÕt tÝnh chÊt mét tæng chia cho mét sè. - TÝnh gi¸ trÞ 2 biÓu thøc: ( 35 + 21 ) : 7 vµ 35 : 7 + 21 : 7. + So s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc? + NhËn xÐt g× vÒ c¸c sè h¹ng cña tæng víi sè chia? + Khi chia mét tæng cho mét sè ta lµm nh thÕ nµo? - Gv nx, chèt ®óng, ghi b¶ng. * Khi chia mét tæng cho mét sè, nÕu c¸c sè h¹ng cña tæng ®Òu chia hÕt cho sè chia th× ta cã thÓ chia tõng sè h¹ng cho sè chia, råi céng c¸c kÕt qu¶ t×m ®îc víi nhau. 2. Thùc hµnh: Bµi 1. + Nªu 2 c¸ch tÝnh? - 2 hs lªn b¶ng lµm, líp ®æi chÐo vë kiÓm tra. 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548 45 x ( 12 + 8 ) = 45 x 20 = 900. H§ cña trß - 2 hs lªn b¶ng tÝnh, líp tÝnh nh¸p, ®æi chÐo kiÓm tra nh¸p. ( 35 + 21 ) : 7 = 56 : 7 = 8 35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8. ( 35 + 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7. - C¸c sè h¹ng cña tæng ®Òu chia hÕt cho sè chia. - Hs ph¸t biÓu. - NhiÒu hs nh¾c l¹i. - Hs ®äc yªu cÇu. - C1: TÝnh theo thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh. - C2: VËn dông tÝnh chÊt 1 tæng chia cho 1 sè. - Hs tù lµm bµi, ch÷a bµi. - 2 Hs lªn b¶ng, líp lµm vµo vë BT. C1: ( 15 + 35 ) : 5 = 50 : 5 = 10 C2: ( 15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5 = 3 + 7 = 10 C©u b. - Yªu cÇu hs lµm theo mÉu. - Gv cïng hs nx, ch÷a bµi. Bµi 2. ( c¸ch lµm gièng nh bµi 1) - Hs lµm bµi vµo vë BT vµ ch÷a bµi. + Nªu c¸ch chia mét hiÖu cho mét - Hs ph¸t biÓu thµnh lêi ( kh«ng yc häc sè? thuéc) * Khi chia mét hiÖu cho mét sè, nÕu sè bÞ trõ vµ sè trõ ®Òu chia hÕt cho sè chia th× ta cã thÓ lÊy sè bÞ trõ vµ sè trõ chia cho sè chia, råi lÊy c¸c kÕt qu¶ trõ ®i cho nhau. Bµi 3. - Yªu cÇu hs: - §äc, tãm t¾t, ph©n tÝch bµi to¸n. - Tæ chøc cho hs tù lµm bµi: - C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 hs lªn b¶ng ch÷a. - Gv qs gióp ®ì hs cßn lóng tóng. Bµi gi¶i - Gv chÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt. Sè nhãm hs cña líp 4A lµ: 32 : 4 = 8 ( nhãm) Sè nhãm hs cña líp 4B lµ: 28 : 4 = 7 (nhãm) Sè nhãm hs cña c¶ hai líp 4A vµ 4B lµ: 8 + 7 = 15 ( nhãm ) §¸p sè: 15 nhãm. - Gv cïng hs nx, ch÷a bµi, ghi ®iÓm. - Hs gi¶i theo c¸ch kh¸c nªn khuyÕn khÝch vµ yc hs tr×nh bµy miÖng. IV. Cñng cè - DÆn dß: - Nh¾c l¹i nd bµi. - Nx tiÕt häc. - Vn häc thuéc bµi vµ lµm l¹i c¸c bµi tËp. ChÝnh t¶ ( nghe - ViÕt ) TiÕt 14: ChiÕc ¸o bóp bª A. Muc tiªu: ­ Nghe ­ viết đúng chính tả, trình bày đúng bài văn ngắn. ­ Làm đúng BT (2) a và BT (3) a. ­ Có ý thức viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt. B. §å dïng d¹y häc. - B¶ng phô viÕt bµi tËp 2a cha ®iÒn. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. I. æn ®Þnh tæ chøc. ... - tailieumienphi.vn 959481