Giáo án Lịch Sử 8: Bài 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX. Tham khảo tài liệu 'giáo án lịch sử 8: bài 11: các nước đông nam á cuối thế kỉ xix – đầu thế kỉ xx', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-8-bai-11-cac-nuoc-dong-nam-a-cuoi-the-ki-xix-dau-the-ki-xx-haxxtq.html

Nội dung


  1. Bài 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức rõ _ Sự thống trị, bóc lột của chủ nghĩa thực dân là nguyên nhân làm cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát trtiển ở các nước Đông Nam Á nói riêng. _ Giai cấp công nhân ngày một trưởng thành, từng bước vươn lên nắm giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. _ Những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX diễn ra ở các nước Đông Nam Á, trước tiên là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam. 2. Tư tưởng: _ Nhận thức đúng về thời kì phát triển sôi động của phong trào giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân. _ Có tinh thần đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ của nhân dân các nước trong khu vực 3. Kĩ năng: _ Biết sử dụng lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX trong SGK để trình bày những sự kiện tiêu biểu. _ Phân biệt được những nét chung, riêng của các nước trong khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. II/ TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP 1) Tài liệu: _ Bản đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX (treo tường) _ Các tài liệu, chuyên khảo về In-đô-nê-xi-a, Lào …. 2) Phương Pháp: Phát vấn, thảo luận, diễn giảng, trực quan … III/ TRỌNG TÂM: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1/ Kiểm tra bài cũ: _ Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối TK XIX – đầu TK XX
  2. _ Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1842 đến năm 1911. _ Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân. 2/ Giới thiệu bài mới: Do sự thống trị, bóc lột của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Đông Nam Á, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực này cũng diễn ra sôi nổi. I/ QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Phần giảng Phần ghi * Gv: Treo bản đồ “Các nước Đông Nam Á cuối TK XIX – đầu TK XX” _ Là khu vực có vị trí địa lí quan và giới thiệu ngắn gọn về khu vực trọng, giàu tài nguyên. Đông Nam Á: Vị trí địa lí, tầm quan trọng về chiến lược, tài nguyên, là khu vực có nền văn minh lâu đời.  Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước đế quốc phương Tây ?  _ Nằm trên đường hàng hải từ Tây _ Từ nửa sau TK XIX, các nước sang Đông, có vị trí chiến lược quan tư bản phương Tây xâm chiếm trọng … làm thuộc địa. Anh chiếm Mã Lai, Miến _ Giàu tài nguyên. _ Có nguồn nhân công rẻ và thị Điện. trường tiêu thụ lớn. Pháp chiếm Việt Nam, Cam- _ Chế độ phong kiến cầm quyền suy pu-chia, Lào. yếu. Mĩ chiếm Phi-líp-pin * Gv: Sử dụng bảng đồ giúp học Hà Lan và Bồ Đào Nha chiếm sinh nhận rõ quá trình xâm lược của In-đô-nê-xi-a thực dân phương Tây. II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Phần giảng Phần ghi  Ngay sau khi bị thực dân phương Tây xâm lược, nhân dân các nước đã làm gì ?  Kiên quyết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
  3.  Sau khi thôn tính các nước Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã tiến hành các chính sách cai trị ra sao ?  Cai trị hà khắc: vơ vét, đàn áp, chia để trị.  Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật ?  Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc, không mở mang công nghiệp 1/ In-đô-nê-xi-a: ở các thuộc địa, tăng các loại thuế, _ Năm 1905 công đoàn xe lửa mở đồn điền, bắt lính, đàn áp phong thành lập. trào yêu nước. _ Năm 1908, Hội liên hiệp công * Gv: Sử dụng bản đồ Đông Nam Á, nhân ra đời. chỉ vị trí In-đô-nê-xi-a: đây là nước _ Tháng 5 – 1920 Đảng công sản lớn nhất, một quần đảo rộng lớn với thành lập. hành nghìn đảo nhỏ. Hình thù giống như “một chuổi ngọc quấn vào 2/ Phi-lip-pin: đường Xích đạo”. _ Năm 1896 – 1898, cách mạng _ Học sinh đọc đoạn in nghiêng bùng nổ dẫn tới sự ra đời nước cộng hoà Phi-lip-pin trong Sgk. * Gv:giới thiệu Phi-líp-pin là một quốc gia hải đảo, được ví như một “vải lụa” trên biển vì sự hoạt động của nhiều núi lửa. _ Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha  Cuộc đấu tranh giải phóng dân và thôn tính Phi-lip-pin. tộc diễn ra như thế nào ?  Quyết liệt.  Mĩ tiến hành xâm lược Phi-líp- pin như thế nào ?  Mược cớ”giúp 3/ Cam-pu-chia: đỡ” nhân dân Phi-líp-pin chống Tây _ Năm 1863 vua Nô-rô-đôm Ban Nha để thôn tính nước này. thừa nhận nền đô hộ của Pháp. * GV diễn giảng: Lào và Cam-pu- _ Nhiều cuộc khởi nghĩa của chia là hai nước trên bán đảo Đông nhân dân đã nổ ra. Dương có quan hệ mật htiết với Việt
  4. Nam. ba dân tộc đã liên minh chặt 4/ Lào: chẽ trong cuộc chiến đấu chống thực cuộc khởi nghĩa của nhân dân dân Pháp xâm lược. tỉnh Xa-va-na-khét và cao  Kể tên những cuộc khởi nghĩa nguyên Bô-lô-ven (1901). lớn ở Cam-pu-chia ? _ Cuộc khởi nghĩa do A-cha-Xoa 5/ Miến Điện: cuộc kháng chiến lãnh đạo ở Ta Keo (1863 – 1866). chống thực dân Anh diễn ra _ Cuộc khởi nghĩa của nhà sư Pu- quyết liệt (1885) côm-bô ở Cra-chê ( 1866 – 1867). * Gv Diễn giảng: sự đoàn kết, phối 6/ Việt Nam: phong trào nông hợp chiến đấu của nhân dân ba nước dân Yên Thế (1884 – 1913) Đông Dương. Đây là biểu hiện đầu tiên của liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương vì độc lập, tự do của mỗi nước. * Gv cho học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi:  Nêu nhận xét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối TK XIX – đầu TK XX. Tại sao đều thất bại ? _ Liên tục nổ ra, anh dũng, lực lượng tham gia đông đảo là công nhân và nông dân. _ Lực lượng bọn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến làm tay sai, chưa có đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chắt chẽ. 3/ Củng cốvà làm bài tập tại lớp: a) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây. b) Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối TK XIX – đầu TK XX. Tại sao những phong trào này đều thất bại ?
  5. c) Phát phiếu học tập cho học sinh làm bài tại lớp. 4/ Dặn dò: _ Học bài và xem trước bài 12 ở nhà. _ Làm bài tập thực hành lịch sử bài 11.
474423

Tài liệu liên quan


Xem thêm