of x

Giáo án Family and friends: Grade 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 19 | Lần xem: 43 | Page: 343 | FileSize: 3.21 M | File type: PDF
43 lần xem

Giáo án Family and friends: Grade 4. Giáo án Family and friends - Grade 4 được thiết kế chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn giáo án điện tử giảng dạy và học tập. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-family-and-friends-grade-4-x028tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ tới bạn đọc bài Giáo án Family and friends: Grade 4Thư viện Giáo án Family and friends: Grade 4 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử được giới thiệu bởi giaoandientu tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử , có tổng cộng 343 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Giáo án Family, Giáo án Friends, Family and friends, Family and friends Grade 4, Giáo án tiếng Anh, Giáo án điện tử tiếng Anh : Giáo án Family and friends - Grade 4 được giao diện nhiều năm kinh nghiệm giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc biên soạn giáo án điện tử giảng dạy và học tập, nói thêm là Với những bạn chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh thì đây là tài liệu tham khảo có ích, bên cạnh đó Mời những bạn cùng tham khảo, bên cạnh đó Class: 4A, 4B School year 2014 - 2015 WEEK 1 Date of preparing: 07/09/2013 Period 1, bên cạnh đó STARTER UNIT: WELCOME BACK! Lesson 1, bên cạnh đó I, nói thêm là AIMS + Knowledge: By the end of the lesson, SS’ll be able to identifying different places in a home + Skills: Listening – Speaking + Language forcus: Class Book characters; My house; Clothes; Prepositions of place II, cho biết thêm PREPARATION + T: Books; Lesson plan; CD tracks 1-2; Starter story Poster + Ss: Books; Notebooks, nói thêm III, nói thêm PROCEDURES 1, ngoài ra Organization (1’) Class: 4A1 Date of teaching: 09/09/2013 Absent: 4A2 09/09/2013 2, tiếp theo là Warm up / Review (4’) As children come into class, smile
Class: 4A, 4B School year 2014 - 2015 WEEK 1 Date of preparing: 07/09/2013 Period 1. STARTER UNIT: WELCOME BACK! Lesson 1. I. AIMS + Knowledge: By the end of the lesson, SS’ll be able to identifying different places in a home + Skills: Listening – Speaking + Language forcus: Class Book characters; My house; Clothes; Prepositions of place II. PREPARATION + T: Books; Lesson plan; CD tracks 1-2; Starter story Poster + Ss: Books; Notebooks. III. PROCEDURES 1.Organization (1’) Class: 4A1 Date of teaching: 09/09/2013 Absent: 4A2 09/09/2013 2. Warm up / Review (4’) As children come into class, smile and say Hello. Encourage children to say Hello back to you. Say It’s a new year. Welcome back! Begin the class with some common greetings. Children then practice greeting each other in pairs or small groups 3. New lesson (30’) T’s Activities Ss’s Activities 1. Presentation (5’) I. New words Tell children that they are going to begin Listen to the T the lesson with a song. Ask children to open their Class Books and Open the books (P4). look at the three children at the top of the Look at the children and name them page. Point to each one in turn for children to tell you their names. Explain that they will see these characters Listen and repeat the whole way through the course Welcome back: Chào mừng trở lại Elicit new words and model. Learning: Học tập Write on the board. Hide(v)/ Hiding: Trốn Come out(v): Đi ra Coppy on notebooks 2. Practice (15’) II. Practice Recording 1: Explain that they’re going to 1. Listen and sing listen to a `Welcome back` song and then sing Listen to the T Vũ Hoàng Bắc Trần Hưng Đạo Primary School Class: 4A, 4B School year 2014 - 2015 it. Play the recording once for children to listen and follow the song in their books. Listen to the tape Focus attention on the words. Read each line Follow the song in the books for children to repeat after you. Play the Listen and repeat recording again for children to sing along. Listen and sing along Song actions: Ask children to think of 2. Sing and do some actions for the song. Play the song again Think of some actions: eg: welcome for children to sing and do their actions. back: wave hand; learning: turn Repeat if you wish. around; play: jump up. Recording 2: Use the Starter Story Poster 3. Listen and read to present the story. Point to the characters for Listen, sing and do the actions children to say the names. Look at the poster. Listen and answer Ask What’s happening in the story?/ Where’s Dad comes home and greets every Billy?/ Is he behind the door?... one/ He’s hiding/ No he isn’t/ He’s under the table. Play the tape for children to listen and Listen and repeat repeat. Ask them read out Read out Exercise 1: Look and write: 2. dining room Do Exs in WB 3. He’s in the bedroom. 4. She’s in the kitchen. E1: Look and write 5. He’s in the bathroom. Exercise 2: Find and circle the clothes words E2: Find and circle the clothes words 3. Production (10’) Guessing game: Describe a character from Guessing game: the story for children to guess who it is, e.g. Listen and guess the character She’s in the kitchen. Ask different children to describe another character for the class to Do with class guess. Role play: Ask Ss to read the story again Role play: Ask them to act out the story Read then act out the story * Ask Ss to practice retell the story by their Try to retell the story by the own own words words 4. Consolidation (1’) Re-inforce the lesson: Words: Welcome back, learning, Hide (v) / hiding, come out (v) Sentences: Where’s….; Is……; This is/There are……… 5. Preparation for next lesson. Ask Ss to practice retell the story and review the structures to introduce the name of others. IV. EVALUATION …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Vũ Hoàng Bắc Trần Hưng Đạo Primary School Class: 4A, 4B School year 2014 - 2015 …………………………………………………………………………………… …………………… WEEK 1 Date of preparing: 07/09/2013 Period 2. STARTER UNIT: WELCOME BACK! Lesson 2. I. AIMS + Knowledge: By the end of the lesson, SS’ll be able to introducing friend + Skills: Listening – Speaking + Language forcus: Greetings and introductions II. PREPARATION + T: Books; Lesson plan; CD tracks 1-2; Starter story Poster + Ss: Books; Notebooks. III. PROCEDURES 1.Organization (1’) Class: 4A1 Date of teaching: 09/09/2013 Absent: 4A2 09/09/2013 2. Warm up / Review (4’) Sing the Welcome song (p. 4) and do the actions to energize the class. 3. New lesson (30’) T’s Activities Ss’s Activities 1. Presentation (5’) Ask children if they can remember what Listen to the T happened in the story in the previous lesson. Hold up the Starter story poster to encourage Look at te poster and answer the ideas. Ask questions about the people in the questions: story, e.g. Where’s Billy? Is he behind the He’s hiding/ No he isn’t:…. door?... Call some Ss stand up and retell the story Stand up and retell the story 2. Practice (15’) 1. Listen to the story again and Ask children to turn to the story on page 4 repeat. Act of their Class Books. Play the recording, Open the books asking children to repeat. Play the recording Listen and repeat again for children to mime the actions as they Listen and mime the actions listen. Children practise acting out the story in Act out the story in the groups with their groups. Ask some of the groups to act out out the books the story before the class. Act out before the class Ask children to look at the sentences in the 2. Read again and circle T or F book. Ask Is grandma in the kitchen? to Look at the books P5 establish that the first sentence is true. Answer the questions: Yes, she is. Vũ Hoàng Bắc Trần Hưng Đạo Primary School Class: 4A, 4B School year 2014 - 2015 Ask Ss again for the task they have to do. Circle T for 1st sentence Allow time for them to read all the Read the sentences and circle T/F sentences again and decide whether they are Read all the sentences and do the true or false. activity. Call some Ss go to the board and write the Go to the board and write the answers answers. Go through the answers with the class. (1 Check the answers. T 2 F 3 T 4 F 5 F 6 T ) 3. Ask and answer Ask a child to read the dialogue. Say the Read the dialogue dialogue again. Ask them to practice the Say the dialogue again dialogue in pairs. Ask some pairs to say the Practice in pairs dialogues aloud for the class. Some pairs parctice for the class. Exercise 2: Match Do Ex2 in WB 4. Look and say. Introduce a friend Elicit or explain that the children in the Listen to the T pictures are introducing a friend to someone else. Ask a child to stand up and read the Stand up and read the sentences in the sentences in the first speech bubble to the 1st speech class. Divide the class into groups of three. Work in group of 3 Children take turns to `introduce` their friends Take turn to introduce their friends to each other. Exercise 3: Write Do Ex 3 in WB 3. Production (10’) Introducing circle: Ask children to stand Introducing circle in a circle. Ask the first child to introduce the Stand in a circle person on his left to the person on his right. 1st Ss introduce the person on his left The person on the right then introduces the one to the person on his right. Do the on his left. Continue in this way around the same continuously. class to introduce the friend. Play the Welcome song for Ss listen, sing Listen, sing a song, clap hands and go along, clap their hands and go around to their around to the places. places. 4. Consolidation (1’) Re-inforce the lesson: Sentences: S + is + in/on/under/behind + N; His/Her name is…./ He/She’s….. 5. Preparation for next lesson. Ask Ss to practice introduce their friends and do Ex1 in WB: Order the words to make sentences then match with the pictures. IV. EVALUATION …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Vũ Hoàng Bắc Trần Hưng Đạo Primary School Class: 4A, 4B School year 2014 - 2015 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… WEEK 1 Date of preparing: 08/09/2013 Period 3. STARTER UNIT: WELCOME BACK! Lesson 3. P1 I. AIMS + Knowledge: By the end of the lesson, SS’ll be able to dentifying toys and possession + Skills: Listening – Speaking + Language forcus: Toys: car, teddy, kite, doll, ball, puzzle II. PREPARATION + T: Books; Lesson plan; CD tracks 3; Extra Practical Classroom Activities: Word search pair activity, Bingo + Ss: Books; Notebooks. III. PROCEDURES 1.Organization (1’) Class: 4A1 Date of teaching: 10/09/2013 Absent: 4A2 11/09/2013 2. Warm up / Review (4’) Call some pairs stand up and introduce themselves and friends 3. New lesson (30’) T’s Activities Ss’s Activities 1. Presentation (8’) Word search pair activity: Give half the Word search pair activity class the ‘A’ sheet and half the class the ‘B’ Get the word sheet (1-A; 1 - B) sheet. Children work individually to find the Work individually to find the 5 words five words in the word search grid, circling the Circle the words in the box words in the box as they do so. Once all the children have finished, they work with a Work with partners partner (‘A’s’ with ‘B’s’). They take turns to Take turns to dictate their words and dictate their words and look for those words in look for those words in the grid the grid. At the end of the activity, they should all have found the ten words. Check together Check together as a class to elicit all as a class to elicit all ten words. ten words. Ask children what they can remember Listen and answer the question about about the story from lesson 1. Ask Where’s the story in lesson 1 Billy in the story? He’s under the table. 2. Practice (14’) 1. Look at the picture then write Vũ Hoàng Bắc Trần Hưng Đạo Primary School ... - tailieumienphi.vn 995071

Sponsor Documents